GÜNCEL

ПЩЫЩЫЛЪХУ БЗЫЛЪХУГЪЭ, ЩIЭНЫГЪЭМ И СЭТЭНЕЙ-ГУАЩЭ

0
ХьэтIохъущокъуэпщымрэ Къанокъуэпщымрэ хэт нэхъ пщыми яхузэхэмыгъэкIыу щэхуу зэныкъуэкъу хъуат, абы къыщежьэри зэщыIеижат, жеIэ, хъыбарым. Пщыхэр лIыгъэншэтэкъым, фIэлIыкIи яIэт, арщхьэкIэ езы тIур цIыхум яхузэмыгъэувалIэу екIуэкIырт. Еуэри,...

KÜLTÜR-SANAT

Зыхуэбгъадэ хъун гъуэтыгъуейщ

0
Урысейм и макъамэ гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэ иныр къыхалъытэкIэрэ, Глинкэ М. и цIэр зезыхьэ УФ-м и Къэрал Саугъэтыр Ищхъэрэ Кавказым щыщу зыхуагъэфэщар Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Хьэбэз...

КУШЪЭ ОРЭДЫМ ФЭДЭХ

0
Ным иныдэлъфыбзэ, ны быдзыщэм фэдэу, IэшIу, фабэ, шъабэ — кушъэ орэдым фэдэу, уегъэгупсэфы, пхегъахъо. Лъэпкъым итхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ исатыриплIхэр пIомэ, тхьэлъэIу папкIэх. Ахэм адыгэм игубзыгъагъи,...

RÖPORTAJ

ARAŞTIRMA

“Tuccar Terzi”den “Tuccar Doktor”a…

0
Aslında bu yazım dün bitmişti. Ancak, 16 Şubat tarihli Radikal gazetesini okuyunca bir şeyler ekleme gereğini hissettim. Gazete haklı ve duyarlı olarak kocaman bir...

KÖŞE YAZILARI

Çerkes malı

0
Gün geçmesin ki Çerkeslerin yoğun bulunduğu tartışma platformlarında birileri Çerkes Solu-Çerkes Sağı tartışmaları açmasın. Fakat gün geçiyor, bu tartışmalar açılıyor, süregenleşiyor, gündemdeki yerine konumlanıyor....

Ekmeğin öyküsü

0
“Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye.” (Hezekiel, 4. bölüm, ayet 12, Tevrat) Çoğumuz ekmeklik unun hep buğdaydan üretildiğini sanırız. Buğdayın hayatımıza girişi 15. yy olarak...

Niyet okuma alışkanlığı

0
Sevgili dildaşlarım, Адыгэ (Adige) aile boy isimleri, Адыгэ aile damgaları ve özgün Адыгэ aile soyadlarının Türkçede ne anlama geldiği konusu gerçekten sıradan konuşulup yazılabilecek bir...

On yıl sonra “yetmez ama evet”

0
Uzun zamandır kolay düşmanla yetinenler, ezberciler, ben bilirimciler her fırsatta günah keçisi ihtiyaçlarını tatmin ederken başvuruyorlardı ama 2010 Anayasa Referandumunda “yetmez ama evet” formülüyle...

Açaxu / Ace / Ake (8. Bölüm)

0
-Bir tutam saçın 5000 yıllık hikâyesi- Ateş, göktaşı, yıldırım ve anatanrıça ilişkisine kısaca göz atalım. “İnsanlar mağaralarda yaşarlarken ateş hemen hemen hayat demekti. Soğuktan korunmak için,...

Küçük Kara Balık

0
Son dönemde yaşadıklarım, hayal gücü destekli yazacaklarımdan biraz daha önemli. Gelin, çok kasıp kasılmadan, bir sayı olsun onlardan bahsedeyim. Her sayı “kafa açacak” bir...

Yeşilin Hemşincesi Yeşildir!

0
“Dilimiz gözyaşı döküyor, çünkü kendi çocukları onu terk ediyor, ağır yükleriyle yalnız bırakıyorlar.” Useyno Gey Cosaan’ın Wolof şiirinden (Senegal) “Hemşincede yeşile ne denir?”, “Okula ne denir?”,...

0
Nerde kalmıştık... Nerde kaldığını bilemem ama nereye gittiğini biliyorum... Haşlanmış yumurta ile yol biter mi? 302 Mercedes otobüslerde tuz ve karabiber nerden bulunur bilinmez, soyulan yumurta kabuklarının...

Laz tarihinin ortaçağından: Lazia Metropolitliği

0
Lazlar 1461’de Fatih’in Trabzon’u zaptından sonra 17. yüzyıl ortalarında Müslümanlaştılar. Bu İslamlaşma, dahil oldukları grupların renklerine boyanmayı seven Lazlar için çok zorlu bir süreç...

Kalp ve damar hastalıkları

0
Yeniden merhaba … Eylül ayının son pazar günü “Dünya Kalp Günü” kabul edilmekte, dolayısıyla bu ayki konumuz, şehir hayatı ve modern çağın en çok etkilediği...

ANADİLİMDE JINEPS

‘Хымҧада, иахьыҟазаалак, ҳаиашьаратә жәларқәеи ҳареи ҳаимадара иҵегьы иӷәӷәахароуп, иҭбаахароуп’

0
-Ҳаҭыр зқәу Нодар Виктор-иҧа Ҷанба; шәнапы злаку аус закәу, изеиҧшроу, хықәкыс иамоу... 2018 ш. инаркны аус зуеит С.Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр адиректор...

Тыгъужъыкъо Къызбэч фэгъэхьыгъэ къэбархэр

0
- Пачъыхьэм урыс къутырэу къушъхьэмэ къахигъэтIысхьагъэмэ ащыщ горэ, узымрэ гъаблэмрэ гъунэ нагъэсыгъэу, къыздикIыгъэм ыгъэзэжьынэу гъогу техьажьыгъ. Зэпыфэн хъумэ, мыхъун пстэури зы чIыпIэ екIу. Ос...

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъ

0
Истамбыл гъогур хьылъагъэми, хэкужъым икъэкIожьын нахь псынкIэ орэхъу Адыгэмэ ятарихъ инэкIубгъохэм узахаплъэкIэ, Iоф псынкIэу зэрэщымытыр къыбгурэIо. Сыда пIомэ сэри сыадыг ыкIи силъэпкъ зэпичыгъэ гъогухэр сыгукIэ...

ЦIыкIужьей и хытIыгу (1. Bölüm)

0
Anne-babasını trafik kazasında kaybeden minik Luse ile yaşıtı olan komşusu Timur’un ormanın derinliklerinde Oki-fioki’yi aramalarının hazin öyküsü… Mekuawo Amir yazdı, Adigeceye Hatsıku Raye çevirdi. Адэм...

ÇİZERLER

Aydan Çelik

0

BİZİ TAKİP EDİN

20,759BeğenenlerBeğen
68,283TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -

SETENEY-KADIN

YAŞAM

TOPLUM

- Advertisement -