Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaf-Fed) Dönüş Komisyonu Başkanı Sn. Bahri KAZBEK:

0
6

Kanaatim o ki, diyaspora kurumlarının yapması gereken çalışmaların başında, yok olan yaşam kültürümüzün anavatanda sürdürülmesi amacıyla yürütülen çabalara her türlü pozitif katkıyı sağlamak gelmelidir
J– Dönüş Komisyonunun kurulma nedeni, işleyiş biçimi, amacı / amaçları nelerdir?
B.Kazbek– Kaf-Fed Dönüş Komisyonu (DK), 2005 yılında kurulmuş olup, amacı ; Türkiye diyasporasından anavatandaki cumhuriyetlerimize (Adigey Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti, Kabartay Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti ) dönmek istiyen hemşehrilerimizi bilgilendirmek, resmi anlamda uygulanan prosedürü anlatarak uygulamada karşılaşılabilecek sorun seviyesini en aza indirmek, dönüşçü adayına Türkiye ve gidilecek cumhuriyet ayağında kılavuzluk yapmak ve imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaktır.
Başlangıçta DK, bir başkan ve 5 üyeden meydana gelmiştir.
Komisyon,1864 soykırımı ile varolduğu topraklarından sürülen Çerkes halkının, diyasporada tamamiyle yok olma kertesine gelen yaşam kültürünü, 143 yıldır özlem duyduğu anavatanında sürdürme düşüncesinde olan hemşehrilerimize, mevcut hukuki statü ve ulusal/ uluslar arası kanun ve kararlar doğrultusunda yardımcı olmak, ilgili merci ve kurumlar nezdinde hukuki zeminde olanaklar ölçüsünde hizmet vermektir.
J– Komisyonun kurulduğundan bugüne, amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri konusunda bilgi verir misiniz?
B.Kazbek– Kurucu DK, 16 Ekim 2005 tarihinde aldığı karar ile, Çorum ilimizden iki hemşehrimizin Adigey Cumhuriyeti’nin (AC) başkentine dönüş amacıyla gitmelerine yardımcı olmuştur.
20-30 Aralık 2005 tarihleri arasında seyahatlerini tamamlıyarak Türkiye’ye dönen hemşehrilerimiz  DK’nun şimdiki heyetine tarım ağırlıklı detaylı bir rapor sunmuşlardır.(Bu rapor www.kafkasfederasyonu.org sayfası Dönüş ek’inde Türkiye’deki hemşehrilerimizin değerlendirmesine sunulmuştur.)
Maykop’tan dönen iki hemşehrimiz, önceki ve şimdiki DK üyeleri ve Çorum ve civarından katılan diğer hemşehrilerimiz ile 10 Ocak 2006 tarihinde Çorum’da yapılan bir toplantıda hazır bulunarak rapordaki verilerin değerlendirilmesinde ortaya çıkan yeni soruları cevaplamada katılımcılara yardımcı olmuşlar, yorum getirmişlerdir.
Sonuçta Maykop’a giden bu iki hemşehrimizden birinin yerleşmek üzere tekrar Maykop’a gitme talebi, Komisyonumuzca olumlu karşılanarak kendisine mevcut imkanlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur. Ancak bu hemşehrimiz, bize hiçbir bilgi vermeden Çorum’a geri dönmüş ve dönüşünden daha sonra bilgi sahibi olunmuştur.
Verilen bu örnektekinin aksine, dönüşçünün gideceği yeri görmeden, doğrudan geçici vatandaşlık başvurusunu Türkiye’den yapabilmesine olanak verecek bir yolun bulunması için, Kaf-Fed, Rusya Federasyonu(RF) Büyükelçiliği ile gerekli temaslarda bulunmuştur. Olumlu gelişen görüşmeler sonunda dönüşçü adayı, geçici vatandaşlık başvurusunu, Türkiye’deki RF konsolosluklarından temin edeceği formları doldurarak yapabilecektir.
J– Aksayan konular (varsa) nelerdir, bu konularda alınması planlanan önlemler?
B.Kazbek– Bu noktada şu hususu belirtmeliyim ki, gerek Türkiye, gerekse Kafkasya ayağında çok iyi bir organizasyon ağına ihtiyaç vardır. Türkiye ayağı itibarıyla, DK’nun, gidilmesi düşünülen cumhuriyetler hakkında dönüşçü adayını çok iyi bilgilendirmesi gerekir. Komisyon, Türkiye’de dernekler bazında  sürdürülecek dönüş faaliyetleri için sağlıklı ve sürekli bir bütçeye sahip olmalı ve Kafkasya’daki değişiklikleri takip ederek çok iyi değerlendirmelidir. Gidilecek cumhuriyetlerde en azından günlük sosyal ve ekonomik aktivitelerde, eğitim ve sağlık alanında dönüşçüye yardımcı olacak her başkentte en az bir eleman istihdamı, başarılı bir dönüş programının anavatan ile ilgili diğer bir vazgeçilmez unsurdur. Ortaya çıkabilecek polisiye ve/veya hukuksal sorunların çözümü için de DÇB (Dünya Çerkes Birliği) seviyesinde ciddi bir kurumun desteği gerekecektir. Dönüşçü adayının ise mümkünse günlük yaşamı kurtaracak seviyede Rusça bilmesi hayatı elbette kolaylaştıracaktır. Ancak dönüşçü adayın gideceği cumhuriyette konuşulan Çerkesçe’ye hakim olması bir zaruret olarak ortaya çıkmakta. Aksi halde iletişimden kaynaklanabilecek sorunlar farklı sorunlara yol açma eğiliminde olacak ve toplumla harmoniyi yakalayamayan dönüşçünün, Türkiye’ye dönmesi kendisi için geriye kalan tek seçenek olarak ortaya çıkabilecektir.
Kafkasya Çerkes cumhuriyetlerindeki gelişimleri takip ederek dönüşçü adayına ve kamuoyumuza sağlıklı ve güncel bilgiler aktarabilmek için AC, KBC ve Abhazya Cumhuriyetlerinde oluşturulan NART Dergisi muhabirlikleri halen faaliyet göstermekte, alınan haberler Kaf-Fed web sayfasında sürekli yayınlanmaktadır. Bu sayede web sayfamızı izleyebilen dönüşçü adayların daha fazla bilgi ile DK’na başvuracaklarını ümit ediyoruz. Çorumlu ilk dönüşçü adayların pratikte başarısız olmaları nedeniyle Komisyonumuzun eksik ve aksayan konularda aldığı ve alacağı önlemlerden bazıları bunlardır.
Bunun dışında Komisyon üye tablosunun, Kaf-Fed Koordinatör derneklerinden istenecek görevlilerden oluşmasının, hizmetin daha verimli ve planlı yapılabilmesine katkıda bulunacağı noktasından hareketle, 12 Nisan 2007 tarihi itibarıyla yeni komisyon bu şekilde teşkil edildi. Koordinatör Dernek temsilcileri bölgelerinde bulunan Kaf-Fed ‘e bağlı bölge dernekleri çerçevesinde faaliyet göstererek merkezi bilgilendirecekler ve DK tarafından alınacak uygulama ve tavsiye kararlarını üye derneklerle koordine edeceklerdir. .
Yeni Komisyon ilk toplantısını 09 Haziran 2007 tarihinde Kaf-Fed Genel Merkezi’nde gerçekleştirerek, mevcut ve muhtemel aksaklıkları dikkate alan bir çalışma planı yapmıştır.
Bu bağlamda, Komisyonun seyahat ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyacak, ihtiyacı halinde dönüşçü adayının sıkıntılarını giderecek bir bütçenin oluşturulması için 2006 yılında T.C Ziraat Bankası’nda bir hesap numarası açılmıştır. Jineps vasıtasıyla bu hesap numaralarını hemşerilerimize duyurabilme fırsatı verilirse bundan mutluluk duyarız.
T.C Ziraat Bankası Emek / Ankara Şubesi Kaf-Fed Hesabı:
YTL      :  355 861 48-5004
US$     :  355 861 48-5002
EURO :  355 861 48-5005:
09 Haziran 2007 tarihli toplantıda, Koordinatör dernek temsilcilerinin, DK’na mail order yolu ile bağış toplayabileceklerini bildirmeleri ve çeşitli banka kartlarından en kısa sürede tahsilat yapma imkanının Yapı Kredi Bankası ile mümkün olduğunu bildirmeleri üzerine adıgeçen bankada da hesap açılmıştır. Hesap numaraları:
Yapı Kredi Bankası Emek – Ankara Şubesi – Kaf-Fed Hesabı:
YTL    : 809 420 34
US$    : 809 420 41
EURO: 809 420 48 
Web sayfamızda duyurusu yapılan YILDA 1 (BİR) DOLAR kampanyamız da halen devam etmektedir. Bu kampanyaya katılmak isteyen dostlarımız, tek tek veya gurup halinde, isim bildirerek veya bildirmeyerek yukarıdaki US$  hesaplarından birini kullanmak suretiyle katkı verebilirler.
J– Diyaspora ve anavatan cephesinde geri dönüş konusunda karşılaşılan zorluklar nelerdir?
B.Kazbek– Aslında olayları ortaya koyarken bir bütün olarak ortaya koymanın ve iyi bir analiz yapmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda, yapılmış sosyokültürel, sosyoekonomik mahiyette geniş çaplı bir altyapı ve veri tabanı çalışması ya yok veya bize ulaşmış değil. Bu anlamda tarihe mal olmuş, sonuçsuz kalmış veya bırakılmış anavatana dönüş girişimleri dışında tabanı ve tavanı ile tutarlı gerçekçi bir anavatana dönüş programının yapıldığına rastlayamıyoruz..
Anavatana dönüş arzu ve duygusunun sürgünün ilk günlerinden beri Çerkes insanının vazgeçilmez tutkusu olduğunu daha sürgünün ilk günlerinde yaşanan olaylardan biliyoruz. O halde 143 yıldır organize bir gurup veya topluluğun planlı ve nitelikli bir dönüş eylemini neden gerçekleştiremediğini sormakta daha çok yarar olmalı.
Dönüş konusunda dün karşılaşılan zorlukların bugün de içerik değiştirerek devam ettiğini görüyoruz. Genel bir bakışla, karşı karşıya kalınan zorluklar; ana başlıklar olarak şöyle sıralanabilir:
1. Diyaspora ve anavatan ayağında işlerlik kazandırılmış dönüşe yönelik organizasyonların yokluğu.
2. 1990 lara kadar anavatanda devam eden rejimin özellikle Türkiye’deki rejimden farklı oluşu ve anavatanla istenilen seviyede iletişim kurulamaması,
3. Türkiye’de Çerkes asimilasyonunun hızına rağmen, demokratik gelişimin yavaş olması ve bu süreçte gerekli kurumsallaşmanın tamamlanamaması.
4. Gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde yönetimlerin Çerkesler’in toplumsal taleplerine ilgi göstermemeleri,
5. Ekonomik yaşamlarını garanti altına aldığını düşünen diyaspora insanlarının, sosyal ve kültürel bilinç anlamında uğradıkları erozyon nedeniyle dönüşe ilgilerinin azalması.
 (Röportajın II.bölümü bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır.)
 

Sayı : 2007 07

Yayınlanma Tarihi: 2007-07-01 00:00:00