Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Çerkesler’ in İzmit Körfezi’ne Göçleriyle İlgili

Geliş ve Dönüş Belgeleri

Belge No: 1).      Huzur-ıSami-i Sadâret-penahiye
C.3 Teşrin-i sani sene 99 ferman-ı samilerine imtisalen şimdi şubeye gitdim. Samsun ve Yalova’ya gidecek vapurlar hareket etmiştir. Karabiga’ya gideceklerin nısfı irkab olunarak vaktin geç kalmasından dolayı nisf-ı di­ğeri ale’s-sabah irkab ve hemen hareket etdirilecektir.
İzmid’e gidecekler Haydarpaşa istasyonuna nakledilmiş ve sabah treniyle hareketleri mukarrer bulunmuştur. Beyrut’a gidecekler için Bahriyye Nezareti tarafından bin iki yüz liraya bir vapur istikra edilmiş olduğundan anlar dahi yarın saat beş nihayet altıya değin irkab edileceğinden şu halde Humbarahane de muhacirden ferd-i vâhid kalmaya­cağı ma’ruzdur. Fi 3 Teşrin-i sani sene 99.(Miladi: 03 Kasım 1883). (imza faslı).
Belge No: 2).   Bazı Memalik-i Şahaneye sevk ve izamları irade-i seniyye-i hazret-i Padişahi iktiza’yı celilinden bulunan Muhacirin-i Çerakiseden altı yüz seksen üç nüfusdtan ibaret doksan altı hane Samsun’a götürülmek üzere Fuad vapur-i hümayununa ve dört yüz on iki nüfusdan iba­ret on sekiz hane dahi Yalova’ya çıkarılmak üzere idare-i mahsusanın Nüzhetiyye nam vapuruna irkab olunarak salifü’l-arz Fuad vapur-i hümayuna işbu Cuma gecesi saat dört buçuk ve Nüzhetiyye vapurı dahi saat beş raddelerinde Dersaadet limanından kıyam ve hareket etmiş ve diğerlerinin dahi sevk ve izamı der-dest bulunmuş olduğundan arz-ı malûmata cür’et kılınmış olmağın ol babda emir ve ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fi 15 Muharrem sene 1301 ve Fi 4 Teşrin-i sani sene 299(Miladi: 13 Ocak 1883 ve 04 Kasım 1883). Bende (mühür) Dilaver.
Belge No: 3).Kafkasya’dan Tuğan Bey adlı bir liderin Baş­kanlığı’nda sekiz bini aşkın bir nüfusun ayrılmasından sonra, Yalova çevresine iskan edilenlerden beş bini yokluk ve çaresizlik içinde kısa bir sürede (sivrisinekten) vefat etmeleriyle etraflarında mezarlıklar oluşturmuş, bunlar­dan bir kısmı tekrar anavatan Çerkesya (Kuban)’ya, Tengiz-Kaçayuk adlı liderin önderliğinde yerleşmek üzere ayrıldık­ları, Ğuaze (Rehber) Gazetesi’nin 14 Nisan 1317 (M. 1911) tarihli belgeden anlaşılmaktadır. (Çev: C. Özbay)
Arşiv: Cemalettin Özbay

Sayı : 2009 08

Yayınlanma Tarihi: 2009-08-01 00:00:00

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img