Kafkas Dernekleri Federasyonu Bildirgesi…

0
451

Demokratik Açılım Süreci Konusunda  Kafkas Dernekleri Federasyonu Bildirgesi…

Türkiye, büyük toplumsal dönüşümlere gebe, ciddi bir değişim sürecinin içinden geçmektedir. Son bir yıldır Türkiye kamuoyunun gündemini meşgul eden, en önemli konu, “DEMOKRATİK AÇILIM”dır. Eğer, bu süreçte samimi olunursa, bu sürecin ismi her ne olursa olsun, her ne sebepten kaynaklandırılıyor olursa olsun, geçmişle kavga etmeden yüzleşilir ve toplumu kamplara bölmek yerine, birleştirici söylemler geliştirilirse, bu sürecin sonucunda kazananın, bütün etnik, dini ve kültürel unsurları ile “TÜM TÜRKİYE” olacağı açıktır.

Demokratik Açılım sürecinde, tüm hak ve özgürlükler güvence altına alınırken, tarih boyunca oluşmuş birlikte yaşama pratiğini destekleyecek saygı ve hoşgörü ortamı geliştirilmelidir.

Demokratik Açılım süreci, kutuplaşmalara ve çatışmalara yol açmaması için tüm yurttaşları dil, din, etnisite ve cinsiyet farkı gözetmeden kapsamalıdır. Süreci yönlendiren ve yürüten kişi ve kurumlar, tüm etnik, dini ve kültürel topluluk temsilcileri ile görüşmeli, tüm kesimlerin kaygı ve taleplerini göz önüne almalı, tüm hak ve özgürlüklerin hiç bir fark gözetmeksizin tüm yurttaşlar için eşit bir biçimde uygulanmasını sağlamalıdır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Türkiye’nin tamamına yayılmış 57 üye derneği ile 6 milyonluk Çerkes toplumunun en büyük kuruluşudur. Kafkas Dernekleri Federasyonu, Türkiye’nin içinde yaşadığı bu dönüşüm sürecine, temsil ettiği toplumun taleplerini dile getirerek olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmak istemektedir.

Tarih boyunca mütevazılıkları ve uzlaşma arayan yaklaşımları ile tanınan Çerkesler, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana güçlü ve çağdaş bir Türkiye için ellerini taşın altına sokmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu dönemde de Çerkesler, Türkiye’nin refahı ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için, yani daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakkı sağlayacak bir Demokratik Açılım sürecini desteklemektedir.

Demokratik Açılım sürecinin tüm Türkiye’nin önünü açabilmesi için öncelikle tek tipleşmeye dayalı 1982 Anayasa’sı değiştirilmeli, temel hak ve özgürlükleri esas alan sivil, çağdaş bir anayasa oluşturulmalıdır.

Demokratik Açılım sürecinin en önemli unsurlarından biri, yurttaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini istedikleri gibi yaşamalarını engelleyen tüm yasakların derhal kaldırılmasıdır.

Türkiye, insan haklarının geliştirilmesini güvence altına alan tüm uluslararası sözleşmeleri onaylamalı ve uygulamalıdır.

İnsanlar çocuklarına veya yaşadıkları yerleşim birimlerine istedikleri isimleri koyabilmelidir.

Devlet, yurttaşların dillerini ve kültürlerini korumaları için sadece izin veren değil, teşvik eden ve destekleyen bir konumda olmalıdır. İlk öğretimden itibaren seçmeli dil dersleri yaşama geçirilmeli, üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik çalışmalara imkan tanınmalı, lisans ve lisans üstü programları açılmalı, enstitüler kurulmalıdır.

TRT yayınlarında Türkiye’de konuşulan tüm dillerde daha fazla yayın yapılmalı, bu konuda özel medya kuruluşları da teşvik edilmelidir. Bu alan bireysel veya sivil toplum örgütlerinin girişimleri ile sınırlı bırakılmamalı, devletin imkanları seferber edilmelidir.

Ayrımcılık ve her türlü ırkçılık ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli, özellikle ders kitaplarından dil, din, etnisite ve cinsiyet farklılığı temelinde ayrımcılığı ve nefreti körükleyen tüm ifadeler çıkarılmalıdır.

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin Kafkasya’daki akrabaları ile kültürel ve insani ilişkilerinin geliştirilmesi için özel tedbirler alınmalı, destek verilmelidir.

Unutulmamalıdır ki dünyadaki tüm diller, dinler ve kültürler insanlık tarihinin ortak mirasıdır. Onların varlıklarını sürdürmelerini ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmalarını talep etmek en temel insan hakkı; bunun için gerekli adımları atmak da en temel insanlık görevi ve sorumluluğudur. Bu görevin bilincinde olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu, toplumun her kesimini kapsayacak bir Demokratik Açılım sürecinin başarıya ulaşabilmesi için samimi gayretlerini ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyecektir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

(11.12.2009) (kafkasfederasyonu.org)

 

Sayı : 2009 12