Adıgey köyünde kitap günü

0
1227

УсэкIошхоу Хьаткъо Ахьмэд ыцIэкIэ щыт Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м ныдэлъфыбзэм иIэшIугъэ еджакIо пэпчъ лъыгъэIэсыгъэным Iофыбэ щыдашIэ. 

Büyük Adıge şairi Hatko Ahmed’in adını taşıyan Hatığujıkoye köyü N 6 okulunda anadilinin güzelliğini her bir öğrenciye ulaştırmak için değişik çalışmalar yürütülüyor. 

БэмышIэу, адыгабзэм имэфэкI хиубытэу, якъуаджэ къыщыхъугъэу, щапIугъэу, джы илъэ­сыбэ хъугъэу унагъо иIэу Мамхыгъэ щыпсэурэ бзылъфыгъэу Хьагъундэкъо Щамсэт ищыIэныгъэ ыкIи итхэн гъогу, усэн Iофым зэрэфежьагъэр, къыдэхъугъэр, къыдэмыхъугъэр зыфэпIощтхэм афэгъэхьыгъэ литературнэ урок щызэхащэгъагъ. Ащ анахьэу зыщытегущы­Iагъэхэр Щамсэт иятIонэрэ тхылъыкIэу «Къытферэпс ренэу Тыгъэр» зыфиIорэр ары. 

Bir süre önce, Adıgece günü kutlamaları kapsamında, aynı köyde doğmuş olan, şimdi Mamhığ köyünde yaşayan Bayan Hağundeko Şamset’in yaşamı, yazarlığı, kat ettiği sanatsal yol, başardıkları ya da başaramaya çalıştıkları, şair ve besteci kimliği üzerine derinlikli bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, Şamset’in “Güneş Bizi Hep Aydınlatsın” adlı ikinci yeni kitabı tanıtıldı. 

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх я 7 – 10 рэ классхэм ащеджэхэрэр. Анахь агу рихьыгъэ усэхэу «Сиадыгабз», «Силъэпкъы гупс», «Сят», «Хъусен», «Усэр къэкIо» зыфиIохэрэм ахэр къя­джагъэх. Адыгэ къоджэдэс бзылъфыгъэм ыпшъэ илъ ыкIи ифэгъэ Iофыбэм акIыIужьэу, усэн лъагъор къызэрэхихыгъэр, илъэсыбэ ыбгъэ дэлъэу къырихьакIыгъэр зэкIэ тхылъ зэришIыгъэм кIэлэегъаджэу Нэшъулъэщэ Сау­дэт анаIэ тыраригъэдзагъ. 

Çalışmalara 7-10 arası sınıflar öğrencileri de katıldılar.”Benim Adıgecem”, ”Ulusumun Öz Ruhu”, ”Babam” , ”Huseyn” ve “Beste/Şiir Yolda,Geliyor” adlı şiirler öğrenciler tarafından seslendirildiler. Bu Adıge köy kadınının birçok ev işi yanında, şiir ve beste işini de üstlenmiş olması, şiir ve bestelerini yıllarca belleğinde yaşatmış ve şiirlerini kitaplaştırmış biri olması gibi konularda öğretmen Neşutleşe Savdet tarafından bir bilgilendirme konuşması yapıldı. 

ЕджапIэм ибиблиотекарэу Шымыгъэхъу Мае урокым изэхэщэнкIэ дэгъоу къадэIэпыIагъ. Щамсэт иапэрэ тхылъ цIыкIоу «Гум къикIырэ гупшысэхэр» агу ащ къыгъэкIыжьыгъ, къаритыгъ, тхылъыкIэу «Къытферэпс ренэу Тыгъэр» къызэрэдэкIыгъэри еджапIэм щаригъэшIагъ. 

Okulun kütüphane memuru Şımığehu Maya da çalışmalara katkıda bulunanlardan. Şamset’in “İçten Gelen Duygular” adlı ilk kitabı katılımcılara anımsatıldı ve ”Güneş Bizi Hep Aydınlatsın” adlı yeni kitabı okul kitaplığındaki yerini aldı. 

Хьагъундэкъо Щамсэт иусэхэр, ирассказ кIэкIхэр адыгэбзэ зэкIу дахэкIэ тхыгъэх, ушъый гъэнэфагъэхэр ахэм ахэлъых, пIуныгъэ мэхьанэ яI. 

Hağundeko Şamset’in bu yeni kitabı herkesi sevindirdi. Kitapta yer alan kısa öyküler, uyumlu ve duru bir Adıgece ile yazılmışlar. Öykülerde uyarıcı kıssalar bulunuyor, eğitici özellikler taşıyorlar. 

Хьагъундэкъо Щамсэт итхылъыкIэ ыгъэрэзагъэхэу «Гъогумаф!» раIуагъ, авторым къаригъэщэгъэ тхылъхэр егъэджакIуи еджакIуи аратыгъэх. 

Hağundeko Şamset’in bu yeni kitabına “Başarılar!” dilendi, yazarın getirttiği kitaplar da armağan olarak öğretmen ve öğrencilere dağıtıldı.(Adıge maq) 

 

Sayı: 2010 05