Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Türkiye Diyasporası Yayınlarından Seçmeler – Ağustos 2011

Marje – Ocak 1993

Kafkas Gençliğine Çağrı

Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri’nde, 1980 sonrası Amerika’yı yeniden keşfetmek zorun­da bırakılmış Çerkes Gençliğinin, resmi ideolojinin çağdışı uygulamalarıyla yaratmaya çalıştığı çağdaş köle gençliği idealine karşı hala direnebiliyor olmasının somut bir kanıtı olarak değerlendirilebilecek birçok örnekle karşılaşılır. Bunların en anlamlısı kuşkusuz kendilerine zorla giydirilmeye çalışılan aslını inkâr kostümünü reddederek onurlu Abhazya direnişinde can vermeyi göze alan gençliğin tavrı.
Abhazya’nın işgaline karşı TC Hükümeti’nin Gürcistan’dan yana tavır almasına en büyük tepki yine sokak eylemleriyle gençlikten geldi.
Özellikle Çerkeslerin örgütlerinde yönetici konumundaki insanların genç dinamizm karşısında düştükleri çelişkiler dikkat çekici. Kendilerine danışılmadan atılan her adımı ürküntüyle karşılarlarken, kendilerinin aldıkları kararların eleştirilmesine bile tahammül gösteremediler.
Gençlik ile üst kuşak arasındaki çelişkilerin olumlanmasının tek yolunun karşılıklı anlayışla önyargılardan uzak bir yaklaşım gerektirdiği kanısındayız.
Çerkes Gençliği, Mayıs 1991 de yaptığı Gençlik Kurultayı sonrasını getirememiş olmasının nedenlerinin cevabını da bulmak zorunda. Önerilerinin reddi ya da destek görmemesi karşısında gençliğin, mücadele ruhunu yitirip dağılması, derneklerde veya organizasyonlarda ortaya konulan yapı karşısında ilgisizlik tavrı alması günün koşullarının dayattığı bir yaklaşım olamaz. Genç kuşak varolan koşullar karşısında diyalektik bir bakış açısı yakalamak durumunda. M. Sani Serçenli “Arayıcısı Olduk” şiirini bitirirken şöyle diyor; “….Arayıcısı olduk / Acıların / Ardındaki / GÜZELLİĞİN.”
Çerkes Gençliği 130 yıllık acıların ardındaki güzelliğin arayıcısı olmak zorunda.
AKKKD gençlerinin anlamlı çağrılarının sadece gençler tarafından değil, tüm Çerkes halkı tarafından dikkate alınmasını dileyerek sözü çağrıya bırakıyoruz.

***
Toplumsal ve siyasi gündemlerin, hızla değiştiği günümüzde Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri hem örgütsel hem de dinamik yapısındaki -doğal olarak gençlik bazında- birçok sorunla karşı karşıyadır.
Hızla değişen siyasi konjonktür, yıllardır süregelen sorunlarımıza yeni boyutlar kazandırırken, Anayurtla ilişkilerin artması ve Kafkasya’daki siyasi ve ekonomik koşulların hızla değişmesi bu sorunlara yenilerini ekle­miştir. Ancak Kafkasyalılar gerek muhaceret­te gerekse Anayurtta hızla değişen ve gelişen bu sorunlarına rağmen, gelişmeleri yeterince izleyememekte, sonuç itibarı ile spekülasyonlara kurban edilmektedir. 14 Ağustos 1992 tarihinde faşist ve yayılımcı Gürcistan’ın Abhazya’yı işgali bu gelişmelerin ürünü olmuştur.
Yaklaşık otuz yıldır Türkiye’de alışılagelmiş veya bilimsel anlamda Çerkeslik sorunlarına eğilmeyi kendine misyon edinmiş olan derneklerimizin ortaya koydukları çalışmaları sevinçle karşılıyoruz. Ancak, yıllardır ilk kez ve ciddi bir platformda gerçekleştirilen bu dayanışma ortamı birçok eksikliğin ve yanlışlığın somut bir şekilde görülmesine vesile olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan en önemli eksiklik -bize göre- gençliğin sahip olması gereken iç dinamizmi­nin olmayışıdır.
Türkiye’deki bütün derneklerimizde gençler belli bir potansiyeli ellerinde bulundurmaktadır. Bu genç enerjiyi harekete geçirmek, dahası belli bir ivmede tutmak örgütlü ve metodolojik çalışmayı gerektirmek­tedir. Buna rağmen hem ortak sorunlarımızı, hem de yerel sorunlarımızı ortaya koyup, köktenci ve gerçekçi çözümleri getirecek yapı maalesef mevcut değildir.
Her ne kadar potansiyel bir güç olsa da, Çerkes gençliğinin ulusal mücadele anlamında eğitsel problemleri vardır. Buna bağlı olarak Çerkes gençliği, tespit edilmiş değerlere çö­zümler üretebilmelidir.Bunları yaparken de bi­lim ve mantığı kendine rehber edinebilmelidir.
İşte bu çerçevede ele alacak olursak;
1-   Çerkes Gençliğinin, sorunlarını ortaya koyup çözümlemek anlamında, iletişim eksik­liği vardır.
2-   Çerkes Gençliğinin, siyasi ve politik gelişmeleri yakından izleyememe problemi vardır. Bunun neticesinde ise, dünya perspek­tifinde olması gereken yerin gerisinde kalmak­tadır.
3-   Genç insanımızın çözmesi gereken, örgütlenme, ulusal ve yerel sorunlarımız vardır.
4- Çerkes Gençliğinin, dinamik güç oluşturma problemi vardır.
5- Türkiye genelinde gençlerimizin ortak politika belirleyememe sorunu vardır. Zira yerel sorunlarımız haricindeki bütün sorunlarımız, hemen hemen aynı kimlikte olan, ulusal kaygılarımızdır. Buna rağmen, sorunları ortaya koyup çözme aşamasında, kollektif ve koordinasyonlu çalışma problemimiz vardır.
6- Bu problemlerin çözümü ise, gençliğimizin önce pratik sonra teorik birlikteliği ile mümkün olabilecektir.
İşte bu düşünceler ve ortadaki somut gerçeklerden yola çıkarak, Türkiye genelinde bütün derneklerimizde çalışan gençleri bir araya toplamak için bazı çalışmalar başlatılmalıdır. Yapılacak ilk toplantı, örgütlenme ve genel durum değerlendirmesi şeklinde olacaktır. Daha sonra, oluşturulacak dinamik iletişim ağının işlerliği ve hemen aka­binde hem genel, hem de yerel sorunlarımız için çözüm önerileri ve önerilerin somutlanabilirliği görüşülecektir.
Sorunlarımızın, büyük ölçüde aynı kimlikte olduğu günümüzde, küçük birimler halinde büyük sorunlarla mücadele etmektense, tek ve örgütlü bir güç halinde mücadele etmenin mantığı son derece açıktır.
Bu konuda yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki: Problemlerimiz mota mot aynı olmasa da büyük benzerlik gösterirken, çözüm aşamasında karşımıza çıkan en büyük güç örgütsüzlük olmuştur.
İşte bu konuları gündeme almak kaydı ile, Türkiye’deki bütün Kuzey Kafkas Kültür Derneklerinde çalışan gençlerin fikir ve önerileri ile hayata geçirebileceğimiz bir top­lantı düzenledik. Bu toplantı ve akabinde gele­cek diğer toplantıların amacı, ortak problemle­ri ortaya koyabilmek ve örgütlü bir güç oluşturabilmektir. En önemlisi ise bu gücü çözüm aşamasında sağlıklı kullanabilmek ve tespit edilen politikaları, mantıklı ve bilimsel bir platforma oturtmaktır. Bu toplantının amacı, son 10 yılda oluşturulmaya çalışılan asosyal ve apolitik gençlik kalıbından kurtu­lup, bilgili dolayısı ile bilinçli bir gençlik oluşturmaktır. Bu toplantı ısrarla belirttiğimiz gibi GÜÇ BÎRLÎGİ’ne yönelik bir çalışmadır. Dolayısı ile katılımın yüksek olması son dere­ce önemlidir.
Bu çerçeve dahilinde, her dernek gençliğini temsilen 2’şer delegenin:
a) Tespit ettikleri yerel ve genel sorunları
b) Çözüm önerilerini
c) Taslak örgütlenme şemalarını
24 Ocak 1993 Pazar günü Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği (AKKKD) lokalinde yapılacak ilk toplantıya katılımları hayatiyet arzetmektedir. Genç arkadaşlarımızın konuya gerekli önemi göstereceklerine inanıyoruz.
Saygılarımızla
AKKKD GENÇLİK KOMİSYONU

Sayı : 2011 08

Yazarın Diğer Yazıları

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Аҧсны азыҟазаашьа

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД), Мшаҧымза, Аҧсны азыҟазаашьа темас иаҭаны, интернет хархәарала алацәажәара еиҿнакааит. ҚАФФЕД ахада Унал Улучаи, ахада ихаҭыҧуаҩы Муҳаррем Саран, Маӡаныҟәгаҩы Омер Аҭалар,...

Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызку арапорт

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (ҚАФФЕД) Аҧсны Аусазуыра Агрупа алахәҩы Елчин Башьол, Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызкны лҭҵаара инамаданы илҩыз арапорт, Жәларыбжьаратәи Ажәлархәыҷқәа Рзиндырра Група (Minority Rights...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img