0
480

Жынэпсэу лъэпкъым илъэпс лъапIэ гъащIэм къыхэзышагъэу, псэ Iузылъхьау зыгъэпсэурэ купым сэлам гуапэ зясхы нэужь, тхьам ягухэлъхэм ялъынэсхэу, якIасэхэр якIыгъоу зэгупсэхэу зэдэпсэухэу, ябынхэр багъоу адыгэ унагъоу, къызкIэныгъэхэм якIэнзехьау якIэлъыпсэунхэу сафэлъаIо тхьам къадегъэхъу. Уаипчъ тэри тинылъфыбзэ ттхэу тыджэу фитыныгъэ тиIэу игъо тифагъ, тэ тибзи гъащIэм къыхэхьагъ. Ау ащ къыкIэлъыкIоу типщэрылъ нахь хигъэхъуагъ къэдлэжытым хэдгъахъо зэпытэу тылэжьэнфай къытфащIэтым тыпэмыплъэу тищIапхъэ тщIэжьынфай. тищIэныгъэрылэжьхэр лIакъом лъэпкъым фэлажьэу къыткIахъорэ кIаблэм бзэр яIулъэу хабзэр яхэлъэу адыгагъэр ягу илъэу зыгу зыкI Хъужьынхэм фагъэпсэу фагъэпсэунфай.(зищIэныгъэлI щынэрэ лIакъом илъэ кIэчIытэп) тызфэщынэни щыIэжьэп арыщы марджэ хъужын тыдэмыщхьахэу темыпэгэкIэу къытэмыхьылъэкIэу тызэдэжугъэлажь, хэхэси хэкурыси тымы!оу тызэмынэкъокъоу тызэкъотэу тызэдэIэпыкъужэу тикIуакIэ къызэрихьэу тыжугъэлаж, тигъэгухэр щхьаф щхьафыми тызэкIужьрэ зэу тигукъаорэ тигушуIагъорэ зэдэтыугощэу зытымыугощэу тызэхэжугъэт. Жынэпсым сигупщысэ ткIопс хэзгъэткIонэу фит сыкъэзыщIыгъэхэр ягухэлъхэр къяхъулIэжьэу ехъулIэжыгъэхэм тхьам егъэпсэух, мы япэрэ тхыгъэр чIахьлахь сымыщIы сшуIэигъу тигупщысэхэр зэдищтэу нэIуасэ тызэфэхъум къезгъэхъужынэу гухэлъ сиI Къысдэхъумы. Адыгэм иублэрэ Iофэр хъохъуджэ иублэу иухыжь ихабзэщ, сэри сизы хъохъуджэ сыухын япэрэ тхыгъэр.

ХЪОХЪУ

Тьитхьа тхьашухо
Тьибзэ гъэпсалъи
Тьипсэ гъэбагъо
Тьиц1ыф унагъоу
Унагъор хьаблэу
Хьаблэхэр чъылэу
Чъылэхэр лъэпкъэу
Лъэпкъэр зыхэкоу
Хэкор 1о дышъэу
Дышъэр тьихъоеу
Хъохъор тьик1асэу
К1асэр тьигъусэу
Гъусэр тьигуапэу
Гуапэр тьинапэу
Напэр тьилъап1эу
Лъап1эр тьилъэпкъэу
Тьилъэпкъ адыгэу
Гъэминджэ тьыгъэпсэу
Хъохъор уик1асэшъ
Тьихъохъу къыддэгъэхъу

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz