İnguş Teip ve Aileler -1

0
4054

Kuzey-doğu Kafkasya halklarından olan İnguşlar; Çeçenler ile beraber büyük Waynakh grubunu oluştururlar. Çeçenler ve İnguşlar ortak bir geçmişe, dile ve aynı zamanda sosyal örgütlenmeye sahiptir.

İnguşlar kendilerini “Ğalğay” olarak tanımlar. İnguş ve Ğalğay sözcükleri:

Anguşt “yer, mahal, mekan” An “ufuk” Guş”görünen” –t “yer bildirim soneki”

Ğalğay “küçük kulede oturanlar” veya “kalkan kullananlar” anlamındadır.

İnguşlarda da Çeçenler gibi “Teip”, “Ca (ocak, büyük aile)” gibi sosyal bir yapılanma mevcuttur. Bu bölümde İnguş soy ve Teipleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. İnguş Teip’leri aşağıdaki gibidir: – Targimhoy (Таргимхой) – Egintsoy (Эгинцы) – Hamhoy (Хамхой) – Khoartoy (Кхоартой) – Tiumahoy (Тиумахой) – Tshoroy (Цхьорой) – Poalankoy (Поаланкой) – Puvvoy (Пуввой) – Tsizdoy (Циздой) – Loalahoy (Лоалахой) – Tsikmabuhoy (Цикмабухой) – Orsthoy (Орстхой) – Hulahoy (Хулахой) – Barkinhoy (Баркинхой) – Evloy (Евлой) – Barhannoy (Барханной) – Barahoy (Барахой) – Leymoy (Леймой) – Gorakoy (Горакой) – Fyappi (Фяппи) – Toarshhoy (Тоаршхой) – Ceyrahoy (Джейрахой) – Morçhoy (Морчхой) – Mohloy (Мохлой) – Doşkloy (Дошклой) – Khorahoy (Кхорахой) – Loşhoy (Лошхой) – Koahkoy (Коахкой) – Obinhoy (Обинхой) – Bağımsız boylar

TARGIMHOY (ТАРГИМХОЙ) 1. Habrioy (Хабриевы) 2. Arçakoy (Арчаковы) 3. Bekoy (Бековы) 4. Gorbakoy (Горбаковы), 5. Malsagoy (Мальсаговы) 6. Pliey (Плиевы) 7. Timurzoy (Тимурзиевы)

EGAHOY / EGİNOY (ЭГИНИЦЫ, ЭГАХОЙ) 1. Bogatıroy (Богатыревы) 2. Gazdoy (Газдиевы) 3. Avuşoy Аушевы)

HAMHOY (ХАМХОЙ) 1. Hamhoy (Хамхоевы) 2. Kostahoy (Костоевы) 3. Marzaganoy (Марзагановы) 4. Bekbuzaroy (Бекбузаровы) 5. Garsoy (Гарсовы) 6. Gastemiroy (Гастемировы) 7. İsmailoy (Измайловы) 8. Martazanoy (Мартазановы) 9. Kodoy (Кодоевы) 10. Katsoy (Кациевы) 11. Gulumatoy (Гулуматовы) 12. Bolkoy (Болкоевы) 13. Amarhaci (Амархаджиевы) 14. Albakoy (Албаковы) 15. Paraguloy (Парагульговы) 16. Andarkoy (Андаркиевы) 17. Bolşoy (Большевы) 18. Gaytukoy (Гайтукаевы) 19. Usppoy (Усппаевы) 20. Fathilgoy (Фатхильговы) 21. Furtanoy (Фуртановы “Фурта-н”) –kısmen Kuzey Osetya’da yaşıyorlar. 22. Fyaphilgoy (Фяпхильговы /Фяпниевы) 23. Hidiroy (Хидировы) 24. Tsihgizoy (Цихгизовы) 25. Ejoy (Эжиевы) 26. Etoy (Этиевы) 27. Atigoy (Атиговы) 28. Doltkoy (Долткиевы) 29. Kodoy (Кодоевы) 30. Katsoy (Кациевы)

KHOARTOY (КХОАРТОЙ) Khorta Köyü 1. Kartoy (Картоевы) – Khoartoy, Eysa soyundan. 2. Ajigoy (Ажиговы) 3. Ajoy (Ажиевы) 4. Aldaganoy (Алдагановы) 5. Aldoy (Альдиевы) 6. Arsanoy (Арсаньевы) 7. Esmurzoy (Эсмурзиевы) 8. Dobroy (Добриевы) 9. Kanatoy (Канатовы) 10. Metsilgoy (Мецильговы) 11. Parijoy (Парижевы) 12. Hutsoy (Хуциевы) 13. Tsuntolgoy (Цунтольговы) 14. Temirhaoy (Темирхановы)

Tumgoy (ТУМГОЕВЫ, ТУМГ1ОЙ) 1. Tumgoy (Тумгоевы) 2. Doloy (Долгиевы) – Tumgoy’ların koludur. 3. Ahuşkoy (Ахушковы) 4. Kantışoy (Кантышевы) 5. Ologoy / Oligoy (Олиговы) 6. Abay (Абаевы) – Adige, Abaza, Karaçay ve Osetlerde çok sık rastlanan bir soyadı olmasına rağmen bu soy, Tumgoy’lardan erken dönemde ayrılmıştır. 7. Tsiloy (Цолоевы) – Doloy’larla bağlantılıdırlar. 8. Borzoy(Борзовы) 9. Myaşoy (Мящиевы) 10. Gamboy (Гамбиев) 11. Seytoy (Сейтовы) 12. Albastoy (Албастовы) 13. Albakoy (Албаковы) – Dzumatoy’ların ( Дзуматовых) alt koludur. 14. Alhoy – Bisorhoy (Алхоевы-бисорхой) 15. Arsay – Bisarhoy (Арсаевы-бисархой) 16. Arsamakoy (Арсамаковы) 17. Ahkolgoy (Ахкольговы) 18. Gaysanoy (Гайсановы) 19. Gaskingoy (Гаскинговы) 20. Gapparhoy, Giybuhoy (Гаппархоевы, гийбухой) 21. Garioy (Гариевы) 22. Nakasthoy (Накастхоевы) 23. Dekajoy (Декажевы) 24. Delagoy (Делагиевы) 25. Camarzoy (Джамарзиевы) 26. Canoy (Джаниевы) 27. Camoy (Джамиевы) 28. Gaytukoy – Giynbuhoy (Гайтукиевы – Гийнбухой) 29. Cugustoy (Джугустовы) 30. Cugutgiroy (Джугутгиреевы) 31. Dzauzoy (Дзаузиевы) 32. Dzumatoy (Дзуматовы) 33. Dugoy (Дугиевы) 34. Daloy (Далиевы) 35. Zurmatoy (Зурматовы) 36. Kazbekoy (Çopikaşvili) – Giybuhoy (Казбеги (Чопикашвили) – Гийнбухой) 37. Kurkoy (Куркиевы) 38. Teboy (Тебоевы) 39. Terkakoy (Теркакиевы) 40. Haştıroy (Хаштыровы) 41. Haşkoy (Хашкиевы) 42. Çerkoy (Черкиевы)

Çetaw Nart © Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz, kısmen veya bütünüyle kullanılamaz.

Sayı:
Yayınlanma Tarihi: 2014-04-01 00:00:00