ЛЪАПСЭР ПСЭМ КЪЕДЖЭЖ

0
5053

Урысыдзэр зытеуагъэу

МэшъIуэ лыгъэр зырадзыгъэу

Iугъэгъуамэрэ гынымэрэ

Къыздэуырэ къоджэ цIыкIум

Зы пшъэшъэ цIыкIу къыдэчъыгъэу

Зыдачъэрэри имыщIэу

БэкIаерэ ар къэчъагъэу

Игуы цIыкIуи зэIупчIагъэу

Ермэлыми имышIапэу

Зэрэм адыгэри ищIэу

Зы къоджэ гъунэ Iухьагъэу

Зэныбжьых пIоми хъунэу

Къаз игъэхъоу зы пшъэшъэ цIыкIу

Къоджэ гъунэм Iутыгъэти

Мы цIыкIуитур зэIукIагъ.

ЗэрэмыщIэ зэныбжь цIыкIухэр

Нэбэ-набэу зэ зэплъыхи

ЯIапэхэр зэрэубыти

НекIо ыIуагъ хымэ цIыкIум

Унэм тыкIон тыкъэшхэн.

Пшъэшъэ цIыкIор гущтэм хэтэу

ИщIэтэри имыщIапэу

Щымгугъупэу имыгуапэу Фитыгъуаджэу къуаджэм кIуагъэ.

Пшъэшъэ цIыкIоу кIыгъум янэ

Къафигъэуцуи псынкIэу Iанэ

Анынэ тэщыIа уятэ, уянэ

Дыра уищхьа къырыкIуагъэ

О мыщнэсэ укъэзхьыгъэ?

Пшъэшъэ цIыкIор гъынагъэзэ

КъыфеIуатэ хъугъэ щIагъэ

КъехъулIагъэ а мыгъуагъэ.

А тхьамыкIэу тхьазэуагъ

Лъэшэу сигу къыхэуагъ

Ау уинасып тэтые цIыкIор

Уигъэгу тетэу къыпIукIагъ

Уянэ фэдэу сымхъупэми

Сипхъу фэдэу услъэгъун

Иджы нэуыж зымгъэхьакIэу

Гупсэфэу ис мыр уиун

Шузэщыпхъоу шIузэгупсэу

СипшъэшIитIоу шIупсэун.

Сыд ыщIэна пшъэшъэ цIыкIум

Амалынчъэу язэгъыгъ

Мафэм къазхэр зэдагъэхъоу

Чэщым нэф шIыфэ мэгъы

Аузэ игуи тIэкIу къэIасэ

Унагъоу зыхэсым яссэ

Илъэс зытфызых тещIагъэу

Къазхэр хъупIэм ращэхыгъэу

Игу зыгъэстэу зылыцIэрэ

Агъэстыгъэу и къоджэ цIыкIу

ЧъыIэ чъыIэу игу къыредзэ

Пшэшэ гъусэм зыкъримгъащIэу

МэкIэ макIэу къекIотэхышI

Къоджэ гъогумджэ еуантIэшъ

Иунэ кIожьынэу къыкIеIэжьы.

Ар зылъэгъурэ пшъэшъэ гъусэ

ГуаIэзэ унэм къэчъэжьы

Гъызэ янэ реIотэжьы.

КIоба сипшъашъ уятэ къэщэжь

Орэшэси ар къерэщэжь

Тэдэ кIона ишхьа закъоу

ЕмыкIуба тыфэмысакъэу

Ишхьэ мыхъун къехъулIэмы.

ЛIыр мэшэсы лъежьэ пшъашъэм

ЛъыкIэхьа IумыкIыпэу хашIом

ШыплIэм дэсэу къыздещэжьы.

Адэ сипшъашъ дыра пшIагъэр

Уигу хэдгъэкIэу дыра тшIагъэр

Дыра уигу къыткIэбгъагъэр.

Сигу къышъуэбгъагъэу арэп

Зымыхъуни къысэшIуагъэп

Ау зэрэхъугъэр сшIэрэп

СшIагъэр емыкIу къысфэжъугъэгъу.

ГъашIэр къежэрэп зыгъащIэм

ЗэрихъокIэу ихъокIызэ

Зэрихабзэу гъэхэр блэчIы

НыбжыкIэгъор псынкIэу ечIы

Псэлъыхъохэр фызэблэчIы

Нысэ ныо ныожъ мэхъу

Игу имыкIрэ ихэпIэжъ

Сымлъэгъужьэу сылIэжьымэ

ЕIошI мащтэ мэгуаIэ

Зэ сышIущ еIошъ мэлъаIо.

Дэу утщэна щымыIэжь къуаджэм?

Уни блыни дэтыжьэп

РыпщIэжьынэу о уихэпIэжъ

Пкъэуи чъыги хэтыжьэп

Усщэжьыджи сэ а къуаджэм

УиунапIэхэр пщIэжьынэп.

Сэ тиунапэ непьэ фэдэу

Зэрэщытэу синэгу чIэт

Сегъунэгъум тэ тихапIэ

СипсэуыпIэшъ сигу къыщIэт

КъысэдэIуи умышхьахэу

Кур зэкIашIи зэ сещэх

ПшIэтэп пчэдыжь титIу язэу

Хэт псэхытми нахьыщIэх.

Адэ армы пчэдыжьы жьэу

Ащ нахьыбэ тымыгужъоу

Сэ уесщэхын а къуаджэм.

Шыкор жьы дэдэу

Гъогу гъомылэ тIэкIуи аштэ

Замгъэгужъоу гъогум техьах.

Къоджэ гъунэм егъунэгъухэщ

Ныом еIо мэу миджэ гъэщ

Ижырабгъуджэ зырегъэщы

ЕкIотэхых чIахэм аущтэу

Гъэуцу еIо шыкор мэущтэу

Ныор къекIы шыкум псынкIэу

ЕIыстэхы нэр къэушуIынкIэу

Бащэ темышIэу къэтэджыжьы

Уары еIо Iапэ ешIы.

Тичъыгыжъ IаплIэ къысфещIы

Тиунапэхэр ауджэ ары

Тимэкъощхэр мэуджэ ары.

Чъыгыжъымдэжь екIотэхы

ШуIэщIызэ ныор къэмэхы.

Гуаом зэлъиштагъ шыкуао

Ныо тхьамыкIэр мэлъэкъуао

Шыкуаом ишIэн имышIэжьэу

Ныор къэнагъ жьы къимыщэжьэу.

Хьадэр къырелъхьажьы шыкум

Къуаджэм къешIэшI зэрахьажьы

Ящэ чъыг чIэгъым чIалъхьажы

Чъыгэр ныом инэрылъэгъу

Ащ нэмыкI зыми фэмылъэгъу

ИпсэуыпIэу и унапIэ

Чъыгэу Iутыгъэм къищIи Iапэ

Ныор чIилъхьажыгъ илъапэ

Чъыгым истафи псэфыжыгъ

Ныом ипси гупсэфыжыгъ.

 

Sayı: 2014 06