Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Hacı Grandük’ün oğlu Mehmet Tevfik’in Osmanlıdaki Sicili

(Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden)
Tarih tescili fi 21 Muharrem Sene 1301
Mehmed Tevfik Bey, muhacirin-i Çerakise umarasından Hacı Grandük Bey’in mahdumudur.
Binikiyüzatmışsekiz sene-i hicriyesinde Kafkasya’da tevellüd etmiştir.
Evvela sıbyan mektebinde mukaddime-i ulumu ve ba’dehu mekteb-i rüşdi ve mülkiyede dâhi ulum-ı mürettebeyi bir müddet tahsil ettikten sonra muallim-i mahsusdan bir müddet Fransızca okumuştur. Çerkes lisanına aşina olup, Türkçe kitabet eder.
Binikiyüzdoksanüç sene-i hicriyesi Evailinde yirmibeş yaşında olduğu halde binikiyüzelli guruş maaşla Halep vilayeti dâhilinde bulunan Maarra (Hama) kazası a’şar me’muriyetine ve sene-i mezkûre evahirinde beşyüzyetmiş guruş şehriye ile İlbeylü nahiyesi müdürlüğüne bi’t-tayin doksandört senesinde bi’l-istifa Der-saadet’e avdet ve o esnada asakir-i muavine Kolağalığı ile Rumeli cihetine azimet edüp Zağra-i Atik ve Orhaniye muharebelerinde bulunduğuna mebni dördüncü rütbeden bir kıt’a Mecidiye Nişanıyla taltif buyurularak hitam-ı mes’elede yine Der-saadet’e avdetle doksanbeş senesi recebinde binyüzyirmi guruş aylıkla Sivas vilayetinde kâin Gürün kazası Kaim-makamlığına ve doksanyedi senesi Recebinde binikiyüzelli guruş maaş ile Selanik vilayeti dâhilinde bulunan Vodina kazası Kaim-makamlığına nasb ile o sırada uhdesine dördüncü rütbeden bir kıt’a Nişan-ı Osmanî tevcih ve doksandokuz senesinde me’muriyeti binyediyüzelli guruş şehriye ile vilayet-i müşarün-ileyh dâhilinde vaki Karaferye kazası Kaim-makamlığına tahvil olunup, sene-i mezkûre Şevvalinde azl edilmiş ve el-yevm ma’zûl bulunmuştur. (Azledilmiş, işinden çıkarılmıştır.)
Şimdiye kadar me’mur olduğu hizmetinde nakil ve tahvil ve istifa suretleriyle infikak edüp (yerinden ayrılıp) yalnız Karaferya kazası Kaim-makamlığından infikakı (yerinden ayrılma) mukaddema Vodina Kaim-makamlığı hengâmında eşkıya ahz ve girifti maddesinden dolayı Selanik idare-i örfiyesi bi’l-itham Divan-ı Harp’te muhakeme edilerek iki sene müddetle nefyine (sürgün edilmesine) hüküm edilmesinden nişan almıştır.
Muma-ileyhin ber-vech muharrer bulunduğu me’muriyetleri müddet-i idaresince emval-i emiriyeden beriü’z-zimme (aklanmış) olduğuna dair Selanik vilayetinin 21 Mayıs Sene 1298 ve 6 Cemaziyelahire Sene 1301 ve Sivas vilayetinin 13 Şaban Sene 1297 ve Halep vilayetinin 7 Safer Sene 1294 ve 19 Cemaziyelahire Sene 1294 tarihli mazbatalarıyla haiz olduğu Mecidi ve Osmanî Nişan-ı Zişanlarının beratları komisyonca aynen görülerek yine kendisine iade olunmuştur.
Muma-ileyh salifü’z-zikr eşkıya maddesinden dolayı iki sene müddetle Kütahya’ya nefy edilmiş ise de ahiren afv ve itlakına (salıverme) irade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhi şeref-sünuh buyrulduğu tercüme-i ahval varakasında muharrer olmasına mebni keyfiyet me’murin-i mülkiye komisyonundan lede’l-istizah (açıklanmasını isteyerek) suret-i mahrecesinin leffen gönderildiği cevaben ifade olunan 16 Muharrem Sene 1301 tarihli tezkere-i aliyyede menfiyyen Kütahya’da bulunan mir muma-ileyhin afv ve itlakı re’sen müteallik olan irade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi iktiza-yı aliyyesinden olarak taraf-ı vâlâ-yı ser-askeriye malûmat verildiği beyan-ı âliyyesiyle icra-yı icabı taraf-ı sami-i sâdâretpenâhiden emr ü izbâr buyurulmuş ve keyfiyet Hüdâvendigâr vilayetine dâhi bildirilmiş olduğu muharrer bulunmuştur.
Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in binüçyüzbir senesi şehr-i Ramazan-ı Şerifinin yirmi birinde vaki binüçyüz senesi Temmuzunun ikisinde binikiyüzelli guruş maaş ile Ankara vilayeti dâhilinde Keskin Kaim-makamlığına ta’yin buyurulmuştur.
Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in me’muriyeti binüçyüzdört senesi Muharremi gurresinde vaki binüçyüziki senesi Eylülünün onsekizinde binikiyüzelli guruş maaş ile Aydın vilayeti dâhilinde Gördüs kazası Kaim-makamlığına nakil olunmuştur.
Mir muma-ileyhin me’muriyeti binüçyüzdört senesi Rebiyülahirinin onyedisine müsadif (tesadüf eden, rastlayan) binüçyüziki senesi Kanunisanisinin ibtidasında maaş-ı halisiyle Karasi vilayeti mülhakatından Gönen kazası Kaim-makamlığına tahvil kılınmıştır. Sicill-i umumideki kaydına mutabıktır. Fi 20 Şaban Sene 1307 Bende Mehmed Ali.
(muratdursuntosun.wordpress.com)

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img