Hacı Grandük’ün oğlu Mehmet Tevfik’in Osmanlıdaki Sicili

0
313

(Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden)
Tarih tescili fi 21 Muharrem Sene 1301
Mehmed Tevfik Bey, muhacirin-i Çerakise umarasından Hacı Grandük Bey’in mahdumudur.
Binikiyüzatmışsekiz sene-i hicriyesinde Kafkasya’da tevellüd etmiştir.
Evvela sıbyan mektebinde mukaddime-i ulumu ve ba’dehu mekteb-i rüşdi ve mülkiyede dâhi ulum-ı mürettebeyi bir müddet tahsil ettikten sonra muallim-i mahsusdan bir müddet Fransızca okumuştur. Çerkes lisanına aşina olup, Türkçe kitabet eder.
Binikiyüzdoksanüç sene-i hicriyesi Evailinde yirmibeş yaşında olduğu halde binikiyüzelli guruş maaşla Halep vilayeti dâhilinde bulunan Maarra (Hama) kazası a’şar me’muriyetine ve sene-i mezkûre evahirinde beşyüzyetmiş guruş şehriye ile İlbeylü nahiyesi müdürlüğüne bi’t-tayin doksandört senesinde bi’l-istifa Der-saadet’e avdet ve o esnada asakir-i muavine Kolağalığı ile Rumeli cihetine azimet edüp Zağra-i Atik ve Orhaniye muharebelerinde bulunduğuna mebni dördüncü rütbeden bir kıt’a Mecidiye Nişanıyla taltif buyurularak hitam-ı mes’elede yine Der-saadet’e avdetle doksanbeş senesi recebinde binyüzyirmi guruş aylıkla Sivas vilayetinde kâin Gürün kazası Kaim-makamlığına ve doksanyedi senesi Recebinde binikiyüzelli guruş maaş ile Selanik vilayeti dâhilinde bulunan Vodina kazası Kaim-makamlığına nasb ile o sırada uhdesine dördüncü rütbeden bir kıt’a Nişan-ı Osmanî tevcih ve doksandokuz senesinde me’muriyeti binyediyüzelli guruş şehriye ile vilayet-i müşarün-ileyh dâhilinde vaki Karaferye kazası Kaim-makamlığına tahvil olunup, sene-i mezkûre Şevvalinde azl edilmiş ve el-yevm ma’zûl bulunmuştur. (Azledilmiş, işinden çıkarılmıştır.)
Şimdiye kadar me’mur olduğu hizmetinde nakil ve tahvil ve istifa suretleriyle infikak edüp (yerinden ayrılıp) yalnız Karaferya kazası Kaim-makamlığından infikakı (yerinden ayrılma) mukaddema Vodina Kaim-makamlığı hengâmında eşkıya ahz ve girifti maddesinden dolayı Selanik idare-i örfiyesi bi’l-itham Divan-ı Harp’te muhakeme edilerek iki sene müddetle nefyine (sürgün edilmesine) hüküm edilmesinden nişan almıştır.
Muma-ileyhin ber-vech muharrer bulunduğu me’muriyetleri müddet-i idaresince emval-i emiriyeden beriü’z-zimme (aklanmış) olduğuna dair Selanik vilayetinin 21 Mayıs Sene 1298 ve 6 Cemaziyelahire Sene 1301 ve Sivas vilayetinin 13 Şaban Sene 1297 ve Halep vilayetinin 7 Safer Sene 1294 ve 19 Cemaziyelahire Sene 1294 tarihli mazbatalarıyla haiz olduğu Mecidi ve Osmanî Nişan-ı Zişanlarının beratları komisyonca aynen görülerek yine kendisine iade olunmuştur.
Muma-ileyh salifü’z-zikr eşkıya maddesinden dolayı iki sene müddetle Kütahya’ya nefy edilmiş ise de ahiren afv ve itlakına (salıverme) irade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhi şeref-sünuh buyrulduğu tercüme-i ahval varakasında muharrer olmasına mebni keyfiyet me’murin-i mülkiye komisyonundan lede’l-istizah (açıklanmasını isteyerek) suret-i mahrecesinin leffen gönderildiği cevaben ifade olunan 16 Muharrem Sene 1301 tarihli tezkere-i aliyyede menfiyyen Kütahya’da bulunan mir muma-ileyhin afv ve itlakı re’sen müteallik olan irade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi iktiza-yı aliyyesinden olarak taraf-ı vâlâ-yı ser-askeriye malûmat verildiği beyan-ı âliyyesiyle icra-yı icabı taraf-ı sami-i sâdâretpenâhiden emr ü izbâr buyurulmuş ve keyfiyet Hüdâvendigâr vilayetine dâhi bildirilmiş olduğu muharrer bulunmuştur.
Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in binüçyüzbir senesi şehr-i Ramazan-ı Şerifinin yirmi birinde vaki binüçyüz senesi Temmuzunun ikisinde binikiyüzelli guruş maaş ile Ankara vilayeti dâhilinde Keskin Kaim-makamlığına ta’yin buyurulmuştur.
Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in me’muriyeti binüçyüzdört senesi Muharremi gurresinde vaki binüçyüziki senesi Eylülünün onsekizinde binikiyüzelli guruş maaş ile Aydın vilayeti dâhilinde Gördüs kazası Kaim-makamlığına nakil olunmuştur.
Mir muma-ileyhin me’muriyeti binüçyüzdört senesi Rebiyülahirinin onyedisine müsadif (tesadüf eden, rastlayan) binüçyüziki senesi Kanunisanisinin ibtidasında maaş-ı halisiyle Karasi vilayeti mülhakatından Gönen kazası Kaim-makamlığına tahvil kılınmıştır. Sicill-i umumideki kaydına mutabıktır. Fi 20 Şaban Sene 1307 Bende Mehmed Ali.
(muratdursuntosun.wordpress.com)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz