Hamzaname’de Kaf Dağı

0
688

Eskiden dünyanın şekli konusunda bugünkünden farklı düşünceler vardı. Kaf Dağı dünyanın şeklini oluşturan düşüncelerin başında gelirdi. Antikçağ’da Homeros ile Hesiodos ve pek çok antik edebiyat el yazmacısı; Yunanlılar, İbraniler, İranlılar, Araplar dünyayı, dünyanın şeklini, güneş tekeri gibi görürlermiş. Kaf Dağı’nı, dünyayı birbirine bağlayan yer ve dünyanın bitim noktası olarak görmüşler. İnsanlarca aşılması zor bir bölge olmuş. Gök bilimiyle uğraşan İranlı Kazmini; “Kaf Dağı, zümrütten meydana geliyordu ve göğün rengi onun yansısında oluşmuştu” biçiminde tanımlamıştı. (Mitoloji Sözlüğü. KORKMAZ. Mehmet, Alter Yay. Ankara. 2012)

Mitolojik inanışlara göre Kaf Dağı dünyayı dengede tutan; geçilmez, ulaşılmaz bir dağ olarak görülmüştü. Kaf Dağı, yeraltında bulunan kollarıyla dünyayı tutuyordu. 1203-1283’de yaşayan Arap yazar İbnülverdi; “Kaf Dağı’nın arkasında yer alan ülkenin renginin gümüşi, kırk gün katedecek uzunlukta ve meleklerin yaşam sürdürdükleri yer” biçiminde tanımlamış. (Age)

Mitolojilerde ulaşılmaz, yüksek ulu dağlar, Tanrıların yaşam alanlarıydı. Kaf Dağı da dünyanın belkemiğini oluşturan bir dağ olarak görülmüştü. Efsanelerde Simurg kuşlarına, Altın Posta, Ateşi çalan kahramanlara, tanrıların devlerle savaşlarına, masallara Kaf Dağı konu edilmişti. Mitolojide yine Kaf Dağı, insanlar tarafından aşılması güç olan dünyanın bitim noktası olarak görülmüştü. Binbir Gece masallarında, Şehnamede, Divan edebiyatında, Sabinilikte, Zerdüştlükte, Alevi-Kızılbaşlıkta Kaf Dağı, gönül âleminin içsel dünyası, İnsani Kamillerin yaşadığı yerdi.

İran mitolojisinde Hamzaname’de, Hz. Hamza’nın 16 sene zorunlu olarak yaşadığı yer Kaf Dağı’ydı. İran mitolojisine göre Hz. Hamza, devlerin, perilerin, cinlerin yaşadığı Kaf Dağı’nın baş Melikesi Esma Periyle evlenir. Kaf Dağı’nda zorunlu olarak yaşamaya mecbur edilir. Kaf Dağı’nda binlerce devle savaşır. Çok eziyet çeker. Yurduna, toprağına hasret kalır. Hamzaname’ye göre Kaf Dağı’nın Melikesi Esma Peri, Kaf Dağı’nda “Şehr-i Zerrin” ismindeki yerde yaşar. Esma Peri’nin Hamza ile yaşadığı Kaf Dağı, Hamzaname’de şu şekilde anlatılmaktadır:

“Sultanı Kaf’ın bir bağı vardı idi. Edrafında üç yüzden ziyade köşkler var idi. Dünyada misli yok idi.”

Devamla: “Sahipkran ‘âlemde bu kuhı Kaf’a düşeli divler ile cengeyledügin ve Kaf’ın yedi kulesinin ve bin dört yüz cezirelerin gezüp ‘acaib ve garaibseyr-i temaşe eylediğin ve ‘ibret alacak nesneler görip ve on sekiz sahipkıranın dahmelerin fethidüp her birinden nasip alduğun beyan eyledi.”

Kaf Dağı melikesi Esma Peri, Hz. Hamza’nın Aşkar isimli atını bir hücreye hapseder. “(…) Bir de gördü ki bir a’labağçe içine girüp gezmege başladı, bakup gördi ki öte başında bir kubbe var.”

Hamzaname adlı eserde Hz. Hamza’nın Kaf Dağı’nda gezdiği bazı yerleri anlatırken: “Bir draht-ı müntehaya gelüp gördi bir müferrih çeşemedrfındala’l’i yakut ve zim-zerden laleler cevahirden bir havuz eylemişler. Her bir lalesinden ab-ı zelalakar. Ol havuz dibine kum yerine incü dökmüşler. Bu bir makam-ı dilgüşadır ki adamın hayali gider. Ol suffenin üzerinde enva dürlü diba ü ziba ile müzeyyen döşemişler meclis hazır, sofralar açılmış durır.”

Kaf Dağı’nın perisi Esma Peri istediği anda istediği şeyleri yapar. Sofralar hazırlar. Bağlar bahçeler kurar. Esma Peri, Kaf Dağı’nda Süleyman Bağları’nı kurar. “Anda bar-gah-ı Süleyman’ı getürüp kurdıler. Hamza bar-gahıdahme-i Hazret-i Süleyman’dan çıkarmıştı. Ol kadar büyük idi ki evvel Süleyman divanı bu bar-gahdaiderdi. Sonra gökte taht indükte divan olup bar-gah-i hazineye kodi. Açmaga tafsili budur ki üç yüz altmış kubbesi vardır ve üç yüz… idi. Bu bar-gahı kurup kaldırup ve devşirmek istediklerinde mahsus sandıkları var idi. Ana koyıp divlere yükledirlerdi ve ol bar-gah kuruldıkta bir düşman içerü girmek dilese eger giz ki eger Aşkar’a ol ciniler ahfadan başın koparup atarlar idi.”

İran Mitolojisinde yer alan Hamzaname metinlerinde Hamza, Kaf Dağı’ndan yine İran mitoloji kahramanlarından Gerşasb’ın dahmesini ele geçirir. Dahme, Hamzaname metininde: “Hamza yakın gelüp gördi bir mu’azzam şehirdir. Burç boruları, kapuları muhkem edrafın dolaşarak ‘şunu fethi ne şekil ola, deyüp ka’lenin kapusıöninde bir ‘amüd gördi. Nazar iyledi birkaç satır yazı gördi, okudı öyle demiş ki: ‘Her kim bunda gelüpte maşei derse eger Hamza İbn-i ‘Abdu’l Muttalip isen fethidüp benim kabrim ziyaret eylesün. Bu ‘amüdı yerinden koparasın kapu açılır’ dimiş. Hamza zor idüp ‘amud kopardı. Bir dehliz açıldı. Hamza içerü girdü. Şehr-i ‘zimçıkdı, ol şehir temaşe iderek bir ‘azim saray-ı‘ali gördi, içerü girüp nerdibandan yukaru çıkdı. Bir divanhaneye geldi. Üstad ey der: Bunda bir san’atiylemiş ki cümlesi diri sanursun. Vezir-i vüzeri hükema cem olmışlar pay-ı taht sandalyesinde Gerşasb Ahendest oturmuş yüz altmış arış kaddiyle sanki hayatta gibi.” (Age.)

Kaynaklar:

*Halk Edebiyatında Hamzanameler, SEZEN, Lütfi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 1991

*İran Mitolojisi, YILDIRIM, Nimet, 1991.

*Mitoloji Sözlüğü. KORKMAZ. Mehmet, Alter Yay. Ankara. 2012.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz