Şimdi değilse ne zaman? / Нобэ ухуемыжьэмэ, сыт щыгъуэ?

0
862

Şimdi değilse ne zaman?

Efsanelerinin izini sürmenin, tarihini hatırlamanın; soykırım ve sürgün geçmişinle yüzleşmenin, geleneklerini yaşatmanın ve içinde yaşamanın, dilini geliştirmenin; belki de yeniden konuşmanın zamanı şimdi değil mi?
Dağlarında dünyaya karşı şarkılarımızı söylemenin, dörtnala koşan atlarla ovalarını dolaşmanın, ırmaklarında, kadife gibi yağmurlarında ıslanmanın, tertemiz havasını ciğerlerine doldurmanın zamanı; çiçeklerini koklamanın; arılarına, kuşlarına, gökyüzünün kralı kartallarına selam vermenin; akrabalarınla kucaklaşmanın, kardeşlerinle içten selamlaşmanın, yaşlısından geçmişini dinlemenin, gençliği ile gelecek hayalleri kurmanın, umudu diriltmenin, çoğaltmanın sırası gelmedi mi?
Şimdi değilse ne zaman!
Diaspora ila Anavatan arasında gençlik köprüsü olmanın, tuzu­ekmeği paylaşmanın; düşüncelerimizi ve yeteneklerimizi taşımanın, parmaklarının ucunda dans etmenin, hüzünlü sürgün şarkılarıyla yaşam ağacının altında içini dökmenin, anavatanından ayrı geçen zamanı kapatmanın, anavatanına olan vefa borcunu ödemenin, ruhundaki özgürlük ateşini, saf, tertemiz kardeşliğini, dayanışma ruhunu, aşkını, sevdanı buradaki yaşamla harmanlamının zamanı gelmedi mi?
Bugün değilse ne zaman?
Bu çağrı anavatan gençliğinin, anadan da önce olan anavatanın diaspora gençliğine çağrısıdır…
Bu çağrıyı bir davet değil, bir zorunluluk sayanlar var. Anavatan gençliği ile aynı sınıflarda, sıralarda, yurtlarında, atölyelerinde alın terini döken, tarlasında çapa sallayan, mutluluk günlerinde korolara şarkısını ekleyen, kafelerinde, sokaklarında, parklarında yaşamı paylaşan gençler var. Bunlara katılmayacak mıyız? Tüm bunları yaratan ürete, dünün gençlerine saygı duyarken, bugünün gençleri içinde erimenin; tek olmaktan kurtulup, kendi ötemize geçip çoğalmanın zamanı değil mi! Sevgili Nartan Kılıç gibi… Herkesi kardeşi sayan, vicdanının yüklediği her şeyi gönüllü sırtlayıp taşıyan, her coğrafyanın acısını kendi acısı bilen, soykırım ve sürgünün acılarının ne kadar evrensel olduğunu bilendi Nartan. Ulusal olduğu kadar evrensel duruşuyla, umuduyla Onu kalbimizin en derin yerine nakış gibi işledik. Güler yüzüyle bize hep umut biriktirecek. Onu aramızdan ayıranları acımasız, kararmış kör vicdanlarıyla baş başa bıraktık. Onun anısına, onun hayallerine doğru yürüdük. Onun gibi, hatta onu aşan gençlerin geleceklerini düşünecekleri, konuşacakları, kurgulayacakları, kendi kültürlerini geliştirecekleri, yaşayıp yaşatacakları, enerjilerini paylaşacakları, olgunlaştıracakları Nartan Kılıç Ulusal Kültür Gençlik Merkezi’ni inşa etmeye, sahiplenmeye, alın terimizi, yeteneklerimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı katmaya birleştirmeye, çoğaltmaya hazırlanıyoruz ve sizleri de çağırıyoruz. Bu çağrı aynı zamanda, burada oluşacak gençlik enerjisi ile yenilenmeye, öğrenmeye, öğretmeye, geleceğe umut biriktirmeye çağrıdır; geçmiş acılarımıza meydan okumanın zamanı şimdi değilse ne zaman?
Yalnız söz üretmenin ulus için bir gelecek getirmeyeceğini, hayata taşınmayan düşüncenin gevezelikten başka bir şey olmadığını söyleyip duruyorsak; bundan şikayetçi ve rahatsız isek, hepimizin yapabileceği bir şey mutlaka vardır… Zamanı şimdi değil mi?
Şimdi değilse ne zaman?

Nartan Kılıç Ulusal Kültür Gençlik Merkezi İnisiyatifi

***

Нобэ ухуемыжьэмэ, сыт щыгъуэ?

Нобэ ухуемыжьэмэ, сыт щыгъуэ уи лъэпкъ тхыдэр уигу къыщыбгъэкIыжынур, уи блэкIам уи гупэр хуэбгъазэу ущриплъэжынур, уи хабзэхэр бгъэпсэуэлъэну иужь ущихьэнур, ар уи гъащIэм щыхыупщэжынур, уи бзэм урипсалъэу зыщебгъэужьыжынур? Игъуэ хъуакъэ иджы?
Мы дунейм зыкъыхузогъазэри, нобэ ухуемыжьэмэ, сыт щыгъуэ мы бгыжь уардэхэм уэрэдыжьхэр щыжыпIэнур, шы жэрхэм утесу мы губгъуэ бгъуфIэхэм къыщыбжыхьынур, къэдабэм хуэдэу щабэу къешх уэшххэм зыщыхэбгъэпскIыхьынур, хьэуа къабзэр щызэжьэдэпшэнур, удз гъэгъахэм я мэ гуакIуэм ущепэмынур, къуалэбзухэм, уафэгум щыхуарзэ бгъэхэм фIэхъус щепхынур? Сыт щыгъуэ уи нэхъыжьыжьхэм блэкIам теухуа я псалъэхэм ущыщIэдэIунур, къэкIуэну зэманым и хъуэпсапIэхэм ущегупсысынур, гугъэ мыIуатэхэр къэщыбгъэушынур? Игъуэ хъуакъэ а псор къэбгъэбэтэну?
Пэжу, сыт щыгъуэ, иджы мыхъумэ?
Сыт щыгъуэ хэхэсымрэ хэкурысымрэ я зэхуакум щIалэгъуалэм лъагъуэ щыпхишынур, зы Iэнэгу щыпIэрытIысхьэнур, гупсысэрэ IэщIагъэкIэ щызэдэгуэшэнур? Сыт щыгъуэ Псэ Жыгым и пащхьэм ИстамбылакIуэ гъыбзэ гуузхэмкIэ ди гур щыдгъэтIысынур, Хэкужьыр хэхэсым пэжыжьэу щыпсэуа зэман щиухынур? Хэкум уи псэр, уи гум илъ хуитыныгъэ мафIэр зэкъуэшыныгъэкIэ, зэкъуэтыныгъэкIэ, лъагъуныгъэкIэ хэкум щызекIуэ гъащIэм щыупхыну зэманыр къэсакъэ?
Пэж дыдэу, мынобэмэ, ар сыт щыгъуэ къыщыхъунур?
Мы джэпсалъэр фIыгъуэ куэдым нэхърэ нэхъапэу ябж Хэкум и щIалэгъуалэм, зыхуэгъэзари хамэщI щыпсэу щIалэгъуалэращ. МыбыкIэ къедгъэблагъэу аракъым, ауэ жытIэныр, гупсысэр къэдгъэIуныр Iэмалыншэу добж. Хэкурыс щIалэгъуалэм и гъусэу еджапIэхэм дыщеджэу, ахэр здыщыпсэум щыпсэууэ, ахэр щылажьэм я пщIантIэпсри щыхалъхьэу, я дунейр даугуэшу хамэщI къикIыжа щIалэгъуалэ хъарзынэ щыIэщ.
Мыбыхэм уахыхьэну игъуэ хъуакъэ?
Мы псалъэр дунейм къытезыгъэхьа дыгъуасэрей щIалэгъуалэм фIыщIэ яхуэтщIу, нобэрей щIалэгъуалэм дыхыхьэну, и гур къыдэтшеину игъуэ хъуакъэ? Зы дыхъуну, зы гупсысэм деувэлIэну и чэзур къэсакъэ?
ЛIышэ Нартан хуэдэу…
Псори къуэшым хуэдэу илъагъут, нэгъуэщIым и узыр езым къеузу, пщэрылъ зыщищIыжар къикIуэт имыщIэу игъэзащIэу апхуэдэт Нартан, къызыхэкIа лъэпкъым къыхуихьа насыпыншагъэри гукIэ зэхищIэрт.
И лъэпкъ имызакъуэу, дуней псом щхьэкIэ гугъэ зиIа Нартан ди гущIэ лъапсэм ноби щыдогъафIэ. ГуфIэр зэи зи нэгум имыкIа щIалэр, ди гугъэ псори къигъэбэтэну дызыщыгугъар, тIызыхахэм Тхьэм и пIалъэр я пIалъэщ.
Дэ нобэ зызыхуэдгъазэр абы и фэеплъырщ, и хъуапсапIэхэрщ: ЛIышэ Нартан и цIэр зезыхьэ Адыгэ НыбжьыщIэ Центр тщIыну, ар утыку итлъхьэну, ди пщIантIэпсыр, ди гуащIэр, ди псэр абы хэтлъхьэну, и гугъэ-хъуэпсапIэхэм къыпытщэну зыдогъэхьэзыр.
Фэри фыкъыхудоджэ!
Джэпсалъэр ныбжьыщIэм и къарур зэгъэщIэным, егъэщIэным къэгъэщIэрэщIэным, къэкIуэну зэманым щхьэкIэ гугъэ зэхуэхьэсыным хуэгъэза макъщ. БлэкIа ди гуIэгъуэхэм дапэрыуэну игъуэ хъуауэ къыдолъытэ.
КъызэрыкIуэу упсалъэ къудейкIэ лъэпкъым и къэкIуэнум щхьэпэ ухуэхъунукъым, ар икIи гъащIэм емыгъэпща гупсысэкIэщ. Сыт хуэдэ псалъэмакъми дыщыгъуазэу, ауэ абы даблэкIыфрэ Iэмалыншэу тщIэн хуейуэ, икIи тщIэфыну куэд щыIэщ…
Абы и игъуэр къэсакъэ? Ар мынобэмэ, сыт щыгъуэ?

ЛIышэ Нартан и цIэр зезыхьэ Адыгэ НыбжьыщIэ Центр

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz