Karden İsa’nın Kızları (3. Bölüm)

0
519

Nimet hanımın Sadrazam Ahmet Cevad Paşa ile evliliği uzun sürmedi. 10 Ağustos 1900 tarihinde A. Cevad Paşa’nın vefatının ardından, 1901 yılında Düyunu Umumiye müfettişlerinden, daha sonra Şam milletvekili olan Şerif el Müeyyed ile evlenir.
“Paşanın son memuriyeti olan Şam merkezli beşinci ordu kumandanlığı zamaniyle alakalı olup: ‘Şam’da oturduğu konağın bahçesinde ıslak çimen üstünde çıplak ayakla yürütülmesi, veremi tevlid, yaud teşid ettiğine ve bu tarzı tedavinin lülletin ihtiyar olduğuna dair o vakit bazı rivayet deveran etmiş ise de hakikat bizce malum değildir.’ suretindedir. Bu cümlenin esrarını, aile münasebetleriyle sağlanmış bilgiye dayanarak imkan derecesinde aydınlatmak üzere söyleyeyim ki, 1990’de ölümü ile görenlerin ifadelerine nazaran fevkalade güzellikte bir dul kadın bırakan Cevad Paşa, tabiatın kendisini mahrum etmiş bulunduğu bir kudrete nihayet sahip olabilmek için türlü çare ve tedbir düşünüp dururken kendisinin en yakınlarından bir erkek -tabii bir şekilde evlattan mahrum- Paşa’nın velev ki kısmen olsun mirasından müstefid olmak hırsı ile, yahut da, kimbilir belki de hüsnüniyetle, soğuk su ile her gün yaz kış duş yapmanın işaret ettiğimiz kudreti temin edeceğine onu ikna etmiş, Paşa da bu usulü durmadan tatbik ederken vücudu alışkın olmadığından vereme tutulup hastalık da sür’atle ilerleyerek nihayet gelmesine Sultan Hamid’in müsaade ettiği İstanbul’da ve 51 yaşında iken biçarenin ölümü vukua gelmiştir. İşlenmiş cinayetlerin cezasını işleyenler ise hiç değilse bazen bu cezayı hayatlarında çektikleri için, Cevad Paşa’ya duşa rağbet usulünü öğretip neticede kendisini ahireti boylatan kimse de, anlattıklarına göre çok hazin bir şekilde ve pek yakini bir kimsenin eliyle, maktulen, ölmüştür.”(1)

Nimet hanım yukarıda anlatıldığı gibi Cevad Paşa’nın ölümünden sonra her nasılsa Şefik el Müeyyed ile evlenir. Hamile kalır. Ne acıdır ki doğum sırasında hem çocuk hem kendisi ölür. Bütün işler de bu sırada karışır. Nimet hanımın kardeşi Şahsanem hanım, çocuğun anneden -Nimet hanımdan- evvel öldüğünü beyan eden bir dilekçe verir.(2)
Bu konu uzun bir davaya konu olur. Çünkü söz konusu olan Ahmed Cevad Paşa’dan kalan mirastır.
Nimet hanımın babası İsa Efendi İstanbul’a Meclis’e gelerek bu konu için girişimlerde bulunur. Bazı milletvekilleri ile görüşür.
Milletvekili Meclisi Mebusan tutanaklarında şöyle anlatıyor;
“Kendisini şahsen gördüm. O zamana kadar şahsen tanımam. İsâ Efendinin ikame etmiş olduğu dava, yahut ona izafeten tarafı âcizanemizden ikame olunan davada diyorduk ki Şefik el Müeyyed beyin haremi hini vaz’ı hamlinde ölü bir çocuk doğurmuş. Şefik Bey bu çocuğu buz içersinde saklamış ve öldüğünü ketm etmiş. Çocuğu itlaf etmiş değil, ölmüş olduğunu saklamış ve ahiren haremi vefat etmiş ve fakat hareminin uhdesinde birçok emlâk ve akar olduğu için hareminden evlâdına intikal eder.”(3)
“Hüdavendigar vilayetinin Karesi sancağına tabi Fart nahiyesinde vaki Sultançayırı adlı mevkide çıkan borasit madeninin imtiyazının Sadrazam Ahmed Cevad uhdesine ihalesine dai emri ali.”(4)
Nimet hanıma Cevad Paşadan maaş tahsis edilmiş.(5)
Borasit madeninin 1310 tarihinde vereseye teslimine ait muamelenin ifası istenmiş (6), daha sonra, Cumhuriyet döneminde gazetelere ilan verilerek vereselere çağrıda bulunulmuş, 27 Şubat 1967 tarih ve 12538 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan ile intibakı yapılmadığı için imtiyaz hakları 16 Temmuz 1966 tarihli ve 6/6726 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile feshedilmiştir.
Şefik el Müeyyed ise Şam’a dönmüş, Suriye’de Arap milliyetçiliğinin önderlerinden olmuş ve Cemal Paşa tarafından asılmıştır.
Hurdaz’dan payitahta gelin olma, Nimet hanım için böyle talihsizce sonlanıyordu.
(Bitti)
1.Taha Toros arşivinden, Son Sadrazamlar, İbnül Emin
2.Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Belge no: BH.MKT. 715/33 Tarih: 1321 Ra. 1 (28 Mayıs 1903)
3.TBMM kütüphanesi, Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi altıncı inikad, 15 Kanunuevvel 1324 cumartesi, Devre:1 Cilt:1 İçtima senesi:1
4.BOA. Belge No: A.DVN. MKL: 34/3 Tarih: 1310 Ra 16
5.BOA. Belge No: ŞD.995/7 Tarih: 1319 B 10
6.BOA Belge no: BEO 4258/319309 Tarih: 1332 Ra 16

 

Önceki İçerikMeot Kızı Tirgatao
Sonraki İçerikDil, ev, toprak
Jiy Zafer Süren
1951’de Samsun’da doğdu. Üniversite’yi terk etmiş ve muhasebeci olarak çalışarak emekli olmuştur. Çeşitli dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Kafkasya üzerine yayın yapan, As Yayın’ın kurucuları arasında yer aldı. “Çipxe, Kafkas Aile Armaları” (derleme) ve “Tama Bahar Gelmeyecek” (şiir) isimli iki kitabı vardır. Nisan 2008 itibariyle Jıneps gazetesi yazarları arasında yer aldı, Ocak 2011 tarihinden bu yana yayın kurulu üyesidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz