Anadolu’da Çerkes Kültürü

0
618

АНЭДОЛЭ АДЫГЭМ Я КУЛЬТУРЭ: IУЭРЫIУАТЭ ЗЭХУЭХЬСЫЖЫНЫМКIЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР/ANADOLUDA ÇERKES KÜLTÜRÜ: HALKBİLİM ALAN ARAŞTIRMASI MATERYALLERİ KİTABI ÇIKTI!

Пащты Мадинэ и тхылъыщIэм щызэхуэхьэсащ диаспорэм фIыуэ къыщацIыхуIуэры Iуатэзехьэ Щоджэн Алий (1922–2016) жиIэжатекстхэр. Анэдолэ адыгэр зэрыс хэгъэгунэхъинхэмящыщ Узун-Яйлэм щекIуэкIащIэныгъэ экспедицэхэм къаугъуеижаIуэрыIуатэхэммыр я япэрей къыдэкIыгъуэщ.

Тхылъымитхэр:
• Адыгэ хъыбарыжьхэр: новеллэхэр, тхыдэлIыхъужь цIэрыIуэхэмятеухуа «классик» IуэрыIуатэ сюжетхэр;
• Шыпсэхэр;
• Гъыбзэхэмрэ тхьэусыхэхэмрэ;
• Псалъэжьхэмрэ псэлъафэхэмрэ (а псалъэжьхэм я мыхьэнэркъэзыiуатэнар ративхэр);
• Хъуэрыбзэхэр;
• Хъуэхъухэр;
• Философейхъыбархэр, гъэсэпэтхыдэхэр, гукъэкiыжхэр;
• Адыгэхабзэм (адыгагъэм, уэркъыгъэм) епхахъыбархэр.

Paşti Madina’nın bu kitabında, Çerkes diasporasının bilinen hikayecilerinden Şogen Ali’den (1922-2016) derlenen metinler yer almaktadır. Bu kitap, Anadolu’da yaşayan Çerkeslerin en kalabalık oldukları yerlerden birisi olan Uzunyayla’da yürütülen alan araştırmalarından elde edilen anlatıların yayınlandığı ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kitapta:
• Kahramanlık hikayeleri: Kısa hikayeler, ünlü tarihsel kahramanlar hakkında ‘klasik’ hikayeler;
• Masallar;
• Ağıtlar, şikayetnameler;
• Atasözleri, söylenceler;
• Alegoriler;
• Yakarışlar;
• Kıssadan hisseler, anılar;
• Çerkes gelenekleriyle ilgili anlatılar.

Bu kitabı; Kayseri Kafkas Derneği, Ankara Çerkes Derneği ve KAFDAV Yayıncılık’tan temin edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz