АДЫГЭХЭР lУЗУНЯЙЛАМ КАЙНАР ЧЫЛЭМ ЩЫЗЭФЭСЫГЪЭХ

0
994

Бэдзэогъум 22-23 Мафэхэм Кайнар Адыгэ Фестивалэр щекlокlыгъ. Фестивалым Туркием ит тэдрэ къалий къикlыгъэ нэбгырэхэ щыlагъ. Фэщхьафэу сурием, юрданым ящыпсэурэ Адыгэхэрий щыlагъэх.

Ти хэкужъкlэ КъЭбэрдэй рэпубликэмкlэ министру Кlурашын Анзор, нэкацэ Виладемир, Емкуж Анзор, Шоджэн Аминат, Нэшlэпыджэ Замира, Хьацlыкlу Мартин, нэхъущ Чэрим, Адыгэимкlэ Лъэмэшокъу Рамазан, Лъэмэшокъу Мира, Унэрыкъо Гулэз, Кукуанэ Бэлла, Бищтоу Азамэт, мыщ Азида, Ацумыж Рустам, Гъонэжъыкъо Сэтэнай, Хьакунэ Зарема, Краснодарlэ Шартан Алий, Чэркескымкlэ Борэныкъо Мухьамэд, Аслъан Аслъаноу аlоу Къеблэгъагъэх.

Фестивалэр Узыняйлам къоджэ 55, Хэсэ зэфэшхьафыхэр, ти газэтэ тхакlо Алааттин Байрам, нэмыкlхэрий хэлэжагъэх. Мин 20 нэбгырэ къекlолlагъ.

Алааттин Байрам

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz