Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Адыгэ Республикэм дэгушІуагъэх

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 26-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкІ зэхахьэхэр чъэпыогъум иапэрэ тхьамафэ бэу къызэкІэлъыкІуагъэх. ХьэкІэ лъапІэу республикэм къеблэгъагъэхэм хэхэс адыгэхэр бэу ахэтыгъэх. Куп ин хъухэу тилъэпкъэгъухэр Иорданием, Тыркуем, Израиль къикІыгъэх. Къэралыгъо филармонием щыкІогъэ зэІукІэ иным ахэр хэлэжьагъэх, къэлэ шъхьаІэу Мыекъуапэ игупчэ щызэхащэгъэ къэгъэлъэгъонхэм, концертхэм яплъыгъэх, хэкум къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэм агъэпсыгъэ Мэфэхьаблэ, джащ фэдэу Сирием къикІыжьыгъэхэр жъугъэу зыщыпсэухэрэ Пэнэхэс кІогъагъэх. Анахь мэхьанэ зиІэ зэІукІэу хъугъэр Адыгэ Республикэм и ЛІышъхьэу КъумпІыл Мурат зэІукІэгъоу дыряІагъэр ары. ЛІыкІо купыр пстэуми апэу ЛІышъхьэр иІэнатІэ зэрэІухьагъэмкІэ фэгушІуагъэх. Адыгэ республикэм ихэхъоныгъэ фэІорышІэнэу, адыгэхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр, абзэ къэухъумэгъэным, лъэпкъым изегъэужьыжьын фэІорышІэнэу зэрэщыгугъухэрэр КъумпІыл Мурат раІуагъ. Ежь хьакІэхэми лъэшэу зэрафэразэр ыкІи игуапэу зэраІукІэрэр КьумпІыл Мурат къыхигъэщыгъ.

КьумпІыл Мурат – Адыгэ Республикэм и ЛІышъхь:
Тикъэралыгъо щыпсэурэ лъэпкъхэм абзэ, якультурэ ухъумэгъэным Урысыем и Президенти, и Премьер-министри мэхьанэ раты. Мыдэныгъэхэр е пэрыохъухэр ащкІэ тиІэхэп. Къэралыгъо программэ пчъагъэхэр адыгабзэм, шэн-хабзэхэм язэгъэшІэнкІэ, якъэухъумэнкІэ мэлажьэх. Тилъэпкъ тыухъумэзэ, тиэкономики тешІушІэзэ, тыпсэущт. АщкІэ шъори сэнаущыгъэу шъухэлъыр дгъэфедэщт. Мары, мы къихьащт мазэм, шэкІогъум и 8-І0-м апэрэ дунэе инвестиционнэ форум ин зэхэтщэщт. Ащ шъухэлэжьэнэу шъукъеблагъэмэ тигопэщт.
Сатыум тегъэпсыхьагъэу проект гъэшІэгъэнхэр Адыгеим зырэщагъэцэкІэшъущтхэр, ІэкІыбым щыпсэурэ сатыушІхэм адэлэжьэнхэм зэрэфэхьазырхэр, ащкІэ Республикэм иамалхэр зэрэиныр, чІыпІэу зыдэщытыр зэрэгупэсэфыр КьумпІыл Мурат хьакІэхэм ариІуагъ. Инвестиционнэ проект зэфэшъхьафхэр зэрэщыІэхэр, ахэр ашІогъэшІэгъон хъумэ нахь игъэкІотыгъэу адэлэжьэнхэу зэрэфэхьазырхэр Адыгеим и ЛІышъхьэ къыхигъэщыгъ. Мы упчІэхэм алъыпыдзагъэу гьэсэныгъэмкІэ, культурэмкІэ, социальнэ мэхьанэ зиІэ ыкІи экономикэ ІофхэмкІэ Адыгеим зэпхыныгъэу дыряІэн ылъэкІыщтхэм хьакІэхэр къатегущыІагъэх. Кавказ лъэпкъыхэм къахэкІыгъэ сатыушІыхэм я федерациеу Тыркуем щызэхащагъэм итхьэматэу Юсыф Таймаз зэІукІэгъум гугъэпІэ инхэр репхых. КъызэриІуагъэмкІэ, федэ афэхъоу Урысые къэралыгъом бизнес щагъэпсы зышІоигъо сатыушІыхэр бэу я Кавказ федерацие хэтых.

Юсыф Таймаз – Кавказ сатыушІыхэм я Федерацие итхьэмат
Адыгэ Республикэр экономикэ гупчэу тиІэу, шъолъырым ихэхъоныгъэ тиІахь къыхатлъхьэ тшІоигъу. ЛІышъхьэм дэтшІыгъэ зэдэгущыІэгъум а гухэлъхэр къыддэхъунымкІэ гугъапІэхэр къытеты. Адыгэхэм афэгъэхьыгъэ упчІэхэр бэрэ дунаим къыщаІэтых. Тыбзэ, тикультурэ зэрэтІэкІэкІырэм ыгъэгумэкІыхэ фэдэу тимылъэпкъэгъухэми зыкъагъэлъагъо. Сэ сызэреплъырэмкІэ, тэр-тэрэу тызфэгумэкІыжьын фае. Тиэкономикэ дгъэпытэмэ, адыгабзэри, шэн-хабзэхэри нахь къэтыухъумэн тлъэкІыщт. Тыркуемрэ Урысыемрэ зэдэлэжьэныгъэу зэдыряІэм тыдыхэтэу, тэ адыгэхэми а зэфыщытыкІэхэр шъхьапэ къытфэхъухэу, тызэдэлэжьэн фае. Хэкум тыдэлэжьэным тэ тыфэхьазыр.
ІэкІыб хэгъэгухэм ащыпсэурэ адыгэхэм экономикэ зэпхыныгъэ адэгъэпсыгъэным пае адэлэжьэщт лІыкуи агъэнэфагъ. Ар Зэфэс Рэщыд. Апэрэ Дунэе инвестфорумэу Мыекъуапэ щыкІощтым хэлэжьэщт бизнес купхэм якъегъэблэгъэн ар фагъэзагъ. КъызэриІуагъэмкІэ, форумым щагъэлъэгъощт проектхэр хьазырых. ІэкІыб сатыушІыхэм ахэр ашІогъэшІэгъоныщтых.
ХьэкІэ купым Тыркуем и Кавказ Хасэхэм я Федерацие илІыкІохэри ахэтыгъэх. Ахэм ащыщэу Илдыз Шекерджи зэдэгущыІэгъоу дэтшІыгъэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкІэ, ІэкІыбым щыпсэурэ адыгэхэр сидыгъокІи хэкужъым ылъэныкъокІэ къаплъэх. Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэхэр ежьхэм яхэхъоныгъэу къащэхъух.

Илдыз Шекерджи – Кавказ Хасэхэм я Федерацие хэт, «Нерис» игенеральнэ секретарь
Адыгэ Республикэм и ЛІышъхьэу КъумпІыл Мурат зэдэгущыІэгъоу дэтшІыгъэм лъэшэу тигъэрэзагъ. КъытэдэІугъ, тызэхихыгъ. Тэ тызфаер тиадыгэ лъэпкъ псэуныр, щыІэкІэ дэгъу иІэныр ары. ІэкІыбым тыщэпсэуми, тихэку щыхъурэм тегъэгумэкІы. Политикэ Іоф къыхэмыфэу, тикультурэ тыухъумэным тыфэІорышІэнэу тыфай, ащкІэ тиягъэ хэти едгъэкІыщтэп. Урысые ыкІи Тыркуе къэралыгъохэм арылъ шъапхъэхэм атетэу, экономикэ зэдэлэжьэныгъэ тшІыным Адыгеем и ЛІышъхьэ фэхьазырэу къыІуагъэшъ, тэри ар дгъэфедэщт.
Гуфэбэныгъэ зыхэлъ лъэпкъ зэІукІэгъухэр яІагъэхэу, мэфэкІ программэ баим хэлэжьагъэхэу ыкІи анахь шъхьаІэу шъхьапэ афэхъугъэ зэдэгущыІэгъухэр Адыгэ Республикэм и Правительствэ илІыкІохэм адыряІагъэхэу хьакІэхэм агъэзэжьыгъ. ШэкІогъум щыІэщт Дунэе зэфэсым иным хэлэжьэнхэу теубытэгъэ пытэ ашІыгъ. Арышъ, охъэтабэ темышІэу хэкужъым къагъэзэжьыщт, лъэпкъ лъэмыджыр къызэпачыщт.

ТІэшъу Светлан
Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналист

Yazarın Diğer Yazıları

Etno Park’tan (Apsnı Park-Abhazya) kareler…

Geleneksel bir evden detaylar      

Иаҕан Дениз далырхит

Ҭырқәтәыла, Хәажәкырамза 31 Амҽыша аҽны алхрақәа рзы, збжьызҭиыз 48.256.117 алхҩы, хәы шқәса рзы аҭыҧынтәи наҧхгаҩцәа алырххьан. Алыхрақәа раамышьҭазь, аҿагылара ҟазҵаз рдҵаалара иахәаҧшыз Алхра Ҳаракы...

Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл

Исҭанбул Аҧсуа Культура Хеидкылаҿы зҽазыҟаҵара иаҿу Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл, 7 нтә 77 ахь ахҳәоны, Рашәарамза 8 амш, Қозиаҭаҕы Культура Сентр аҿы асцена иқәгылт.

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img