Гъуэгум къыщыхъуар

0
14

Şore Marina, yaşlı bir kadının geçirdiği küçük bir trafik kazasından yola çıkarak yaşlılara saygıyı anlatıyor

ЩIымахуэу умыщIэну хуабэт Дыгъэгъазэ мазэр. Уеблэмэ, вакъэ хуабэ щамыгъагъыжыфу, туфлъэкIэ къыдэкIахэми уащрихьэлIэт уэрамхэм. Уэсыр сфIэфIыщэуи жысIэфынутэкъым, ауэ, а гъэм сэр дыдэри сызыхуигъэзэшат!
ТхылъымпIэ Iуэху гуэрхэр зэхэзгъэкIын хуейуэ къалэм сыкъэкIуауэ, IуэхущIапIэхэр къызэхэскIухьт. Ауэрэ пшапэр зэхэуэу щIидзащ. Сызыхуей псор зэхэзмыгъэкIыфами, къуажэм сыкIуэжын хуейти, вокзал лъэныкъуэмкIэ къэзунэтIыжащ. Гъуэгур зэпызупщIауэ сыздэкIуэм, си щIыбагъкIэ зэрыгъэкIий макъышхуэ къыщыIуащ. СеплъэкIмэ, псори зы лъэныкъуэкIэ жэрт. Сэри гъунэгъу захуэсщIащ зэхуэжэсахэм. КъызэрыщIэкIамкIэ, зы нанэ цIыкIу, щIакъуэ баши иIыгъыу, имычэзууэ гъуэгур зэпиупщIыну техьауэ арат… Абы игъэгужьея шофёрым псынщIу гулъэф зищIри, жьэхоуэ иджы, жыпIэну нанэм и пащхьэ дыдэм къыщыувыIащ. Абы иужь иту къакIуэ машинэми, щIигъатхъуэу триIуэнтIыкIри, къэувыIащ.
Е гузавэу и щхьэ джэрэза, е къэщта – нанэр къызэфIэмэхащ. Ар щилъагъум, жьэхэуэ пэта шофёрыр къижри нанэм бгъэдэлъэдащ. Къызэхуэсахэми хэт дохутыр къреджэ жып телефонымкIэ, хэти хущхъуэщапIэмкIэ щIэпхъуащ, къэмыувыIэхэу зи гъуэгу хэзыгъэщIхэри щыIэт. Нанэр къищтауэ машинэм зыхь щIалэм мыдрей иужь ита шофёрыр бгъэдэлъэдауэ йоIунщI:
– ПщIэнур сыт уэ Iейм, и? Уэращ жыхуэсIэр!
– Зиунагъуэрэ, мы сIыгъыр умылъагъуура?! СкIэрыкIи сымаджэщым сыгъашэ! – жиIащ нанэр зи IэплIэ илъ щIалэм.
Нанэм зыкъищIэжат, ауэ кIэзызт. СыутIыпщ, жиIэу лъаIуэми, имыгъэуву, машинэм иригъэтIысхьэри, мыдрей зызыкIэщIэзэшым жиIэр здыжиIэм, езыри итIысхьэжащ. ИтIысхьэжам бжэр хуригъэщIрэ! Арати, машинэр гъуэгум тригъэкIуэтри, щIалэр къикIащ:
– Е зи унагъуэрэ, узыхуейр сыт?
-Сызыхуейращи, тэмэму къэжыхь, е къомыжыхьыххэ! КъыбгурыIуа?!
-СыбгъэукIынут фызыжьыр, Тхьэр зыгъэпэжын?!
-ЩыземыкIуэжыфкIэ, къимыпщэпщыхьу, унэм щIрес!
– Iэууу! Ар дауэ псэлъэкIэ?
Ауэрэ дохутырыр къэсри, нанэр Iуашащ, «сыхуея мыгъуэкъым… Алыхьым щхьэкIэ, къысхуэвгъэгъу…» жиIэурэ. Дэри хуэмурэ дыкъызэбгрыкIыжащ.
«Бын имыIэмэ-щэ? Хуэщэхуэн, зыхуейр къыхуезыхьэлIэн, зыгъэшхэн щIэмысмэ-щэ и унэм? Уэ узэрыхъунур пщIэрэ абы и ныбжь унэсмэ?»- зэхэтхт иджыри щIалэ гумащIэм и макъыр…
Унэм сыщынэсыжам, сыкъызэрыгувам иригузэва си анэр къыспкъырыупщIыхьт кIыфI сыщIэхъуамкIи, жесIэжащ гъуэгум си нэгу щыщIэкIар. Хъыбарыр щызухам, анэр хэгупсысыхьауэ щыст, гукIэ зыгуэр зэрызэригъэзахуэр къытещу. Сыбгъэдыхьэри, IэплIэ есшэкIащ. Къызэплъщ, Iэ къыздилъэри, а зэрыхэгупсысыхьам хуэдэурэ жиIащ: «Я Алыхь, нанэми гущIэгъу къыхуэщIи, дэри гущIэгъуншэхэм дащыхъумэ…»

Шорэ (Мез) Маринэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here