ЕхъулIэныгъэщIэхэр зи плъапIэ

0
17

Haradura Alla, Kabardey-Balkar Kuako Valera Ziraat Üniversitesi Bölüm başkanı Bole Anzor’u tanıtıyor.

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым менеджментымкIэ и кафедрэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Болэ Андзор ныбжькIэ щIалэми, и зэфIэкIхэмрэ и лэжьэкIэмрэ ягу нэсу, куэдым фIыуэ къалъагъуу къогъуэгурыкIуэ.
Зэрыригъаджэ пред­метым и закъуэкъым Ан­дзор фIыуэ зыхищIыкIыр, атIэ хабзэми, дунейм и зэхэлъыкIэми, литературэми, нэгъуэщIхэми куууэ щыгъуазэщ, и дерсхэми ахэр къыщегъэсэбэп.
Андзор Тэрч щIыналъэм хыхьэ Ботэщей къуажэм дэт курыт школыр фIы защIэкIэ къиуха нэужь КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ мэкъумэш къэрал университетым экономикэмкIэ иIэ къудамэм щIэтIысхьэри ехъу­лIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьэу абы илъэситхукIэ щеджащ. Ар къиуха нэужь, а зыхуеджа унэтIыныгъэ ды­дэмкIэ аспирантурэм щIэтIысхьэжри и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. КъБКъМУ-м и егъэджакIуэ, экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат Бузд Заур и дэIэпыкъуэгъуу и кандидат лэжьыгъэр игъэхьэзырауэ пхигъэкIын хуейуэ щытщ. И диссертацэм и темэм ехьэлIауэ щIэ­ныгъэ, методическэ лэжьыгъэу 30-м щIигъу иIэщ.
Къыхэгъэщыпхъэщ еджапIэ нэхъыщхьэм щыщIэса зэманхэм щIалэщIэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен къыбгъэдэкI стипендиер къихьу зэреджар.
Андзор ухуэныгъэм, механикэм дихьэхырти, зэры­лажьэм хуэдэурэ къиухыжащ КъБКъМУ-м ухуэныгъэмкIэ иIэ къудамэр. Ар зэрыщIагъэтIысхьэ комиссэм и жэуап зыхь секретарым и къуэдзэу мэлажьэ илъэсибл хъуауэ.
И ехъулIэныгъэ нэхъыфIхэм ящыщу егъэджакIуэм къилъытэр и студентхэмрэ езымрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм пщIэ зэрагъуэтырщ, ахэр утыку зэрихьэрщ, университетым и цIэр фIыкIэ зэрагъэIурщ. Апхуэдэу Болэм и нэIэ щIэт ныбжьы­щIэхэр хэтащ икIи текIуэныгъэхэр къыщахьащ ди щIыналъэм нэмыщI, гъунэгъу республикэхэми, Урысей Федерацэм и нэхъ къалэшхуэхэми щекIуэкIа олимпиадэхэм, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ конференцхэм, нэгъуэщIхэми.
Нэрылъагъущ егъэджакIуэ щIалэр студентхэм нэхъ зэрапэгъунэгъур. НыбжькIэ зэрагъэхь зэрыщымыIэм къыхэкIыу я дзыхь нэхъ кърагъэзу, нэхъыбэрэ къеуэршэрылIэу, къечэнджэщу, абы ещхь хъумэ яфIэфIу, щапхъэ трахыу апхуэдэщ.
ЩIалэгъуалэм зызыпыIуадз егъэджакIуэ IэщIагъэм гулъытэ хуащIынымкIэ щапхъэ нэсу къыдолъытэ мы тхыгъэр зытеухуа егъэджакIуэ щIалэр.
Мурад куэд зиIэ, зи зэфIэкIыр щIэблэм щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ еты­ным тезыухуа Андзор дохъуэхъу зыпэрыт IэнатIэм адэкIи и къарур пэлъэщу илъэс куэдкIэ узыншэу лэжьэну.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here