Зы лъэпкъэр игъонэмыс мыгъун пае

0
1136

Лъэхъан зэблэк lыгъохэм ипэк lэ хъугъэр пш lэнэр, лъэхъаным хъурэм къиущыхьатызэрэ щыгъозэныр, нэужъым игъо къихьат лъэхъаным зыфибгъэпсэу фэхьазырыныгъэр зыфзэш lуэк lырэ лъэпкъым, игъаш lэ зэпимыгъауэу игъэгу рык lошъут.

И пэк lэ хъугъэ, зып lок lэ таурыхъым ухахьэ. Зы лъэпкъым и тхыдэжъ, и хъышъэжъ, и пшысэжъ, и псэлъэжъ, и зэожъ, и гопъэгъу, и гуш lогъ, и хьадэгъу, и джэгогъу, и lанэ, и чъылэ, и къалэ, и хэку, и лъэпкъ, и хабзэ, и бзэ… ары таурыхъэ. Арышъы тэра мыхэм ящыщэу зы лъэпкъым имыщык lагъэу лые фэхъурэ? непъэрэ Адыгэхэм, мыхэм зый яхимгъэзэу яхигъахъозэ ш lоу зэригъэш lэнэр, ик lый и к lаблэхэм яригъэш lэжынэр и пшъэилъ. Узыубэтагъэм и нэпц lыгъэ игъэ lылъэу къыфэусэжьытэп. Пыим и нэш lуэш lугъэ зыдебгъахьыхэу и шхыпц lы зэрэпц lэр пшыгъупшэу удапц lэмэ, пшъхьэ къыфэм lэтыжьы уиш lын, таурыхъым ухикожьын, нэпц lыгъэк lый хьадагъэшхуй къыптыриш lахьыжьыт.

Инджылызым ягущэ lэжъэу зы гуща lэ горэ къыра lотык lы: “Егъэш lэрэ зэгупсый, егъэш lэрэ зэпыйий щы lэн, егъэш lэрэ лъэпкъ ш lуагъэ зыхэлъэ ары шы lэр.” Арышъы лъэмкъым тыгъусэ пыеу и lагъэ непъэ пыи, пыеу и lагъэрый нэпъэ иш lу фэхъужьыгъэк lый хъун. Ицэл къыфдэзгъэщырэ игухэлъ пш lэн фае; къыбдэхьашха, къыбдэшхыпц lа, къыоцэкъэта? Быгъаш lэрэ лъэхъаным лъэшъ уфэсакъын фай. Чатэ ихыгъэу уи lэм фэдэ мин тхилъ зэгохыгъэ, къэшъуак lоу уи lэм фэдэ мин лъагэ еджагъэ нэбгэ уимы lэу Дунаем ущэпсэушъумэ Тхьам ш lу уилъэгъоу щытынкый хъун!

Лъэхъаным хъурэ ш lэрээмк lэ хъэбар зимы lэрэ лъэпкъым и нит lуй нэшъу, ежьый lулэ. Ащ Тхьа емыуагъэмый ежь зэожьыгъ. Лъэпкъ гъаш lэм и ужъырэгъо дакъикъэхэ егъэш lэжьы. А лъэпкъым къэзгъэнэхъэжьыт зы хъуш lэ и шъхьэ къырымык lомэ е зы пэрыт губзыгъэ къыхэк lэу лъэпкъэр гъэгу занк lэ тыримыщэмэ е лъэпкъым ежь зимыукъэбзыжьымэ а лъэпкъым ихьадэгъу къэсыгъ, зый бэгъаш lэ и lэжьытэп.
Зы лъэпкъым ек lый-ш lук lый зжь зызэримыхъок lымэ а лъэпкъэр Тхьам зэрихъок lыщтэп. Сосюложьиемк lый ары зэрэщытэр. Ащ фэ lоагъэ, ем lупхыт, ш lуэ быгъэфэдэт. lУшъы, чъаны ухъут; шъэны пхэлъыт; к lуак lэ уи lэт, нэмык l ш lугъэхэрый. Ау къызэрэк lоу игъок lэ лъэпкъ псэук lэм зиуыбгъурэп. Адыгэр непъэ нэсы къэзыхьыгъэь зыр хабзэу яхэлъымк lэ, нэмык lырэ лъэпкъым япащэу зэрэщытыгъэ ары. Ау пыеу и lэр къебэк lэу, ик lуак lый lэк lэзы зэхъумэ иш lэтым фимыфэжьэу къэнагъ. Чэзыу зырыз зимы lэ щы lэп. Адыгэм хъурэе лэнтхъыр зэ къик lухьыгъэшъ нэмык lымэ яужъы къинагъэ фэдэу къытщэхъу. Арэп зэрэщытэ. Яужъык lэ такък lэхьажьыт, иджырый такъхэщэу пащэ хъыжыт, Тхьам и lомэ.

Мы къэс lуагъэр блэк lыгъо лъэхъанэу щыт ао джырэхъорый къыдеубыты. “Сыда?” п lомэ, иджырэгъоу быгъаш lэрэм щыпш lэн фаешъ ары.

Тыгъуак lом итыгъугъэм щыщ, кхъое бзыгъэ бысымым ритыжьымэ ц lыф хьалэлэу слъытэн фая, хьаумый иджырый и гу ш lу зэримылъэ пш lэн фая? Хъунк lак lо к lорэхэм ежьым я орэд ары ны lэп къызэда lожьырэ. Ипээрэ тъыгъуак lохэм былымэ, ахъшъэ, лэжьыгъэ, сабие ятыгъутыгъэ. Модэрн тыгъук lохэм афэдэу яш lырэп. Къыбдэгуща lэхэм, къыбдашхэхэм, къыбдашъохэм, къыбдэджэхухэзэ лъэпкъ гумрэ лъэпкъ акъылымрэ атыгъу. Иужъым к lаблэм шъхьаблэ рагъэук lы, шъаблэм ип lэ ежьыхэм афэдэ горэ ргъэуцо; мадалюнхэ ш lуахалъэ. Ащый лэпкъ пащэ хъугъэу зыш lош lыжы ау пшыл l мадалюн зэрэш lохэлъымк lэ хъэбар и lэп. Зы лъэпкъэ мы пэдэхэ шъапхъэ фэмыхъун пае зигъэ къихьагъэ сыдмый ар ш lоу иш lэн фай. Апэ дэдый ик lаблэхэ къиухъумэжьыныр игъэ lылъын амал имы lэн фай.

Ти к lаблэхэм ти щытхъоу къыта lол lэжьырэ, ялъэгъугъэ ары. Ахэм тэрэп яхэ lэзахьышъурэ, унашъо язш lыл lэрэ, зыгъасэхэрэ прогърам яфэзыш lырэ. Мыр зыш lэрэхэм ягу lэягъэ имылъ нэны lэмый, лъэпкъым фэлажьэрэм илэжь зытетытэр имыш lэнэрый фэ lагъу. Ар ащтэузыш lрэ лъэпкъ пащэмрэ лъэпкъымрэ яманталитэхэ зэрзэтек lырэ ары.

Адыгэм, кушэ орэдым хэт “лау… лау” орэдэ лъэшъы ш lу илъэгъугъ. Къэуыщыт зы мафэ горэм ау кушэ гъэхъыеным есагъэхэ гупшысэн зищык lагъэ нахьыжъхэм лъэпкъэр ичэзыу рагъафэмэ.

Гъоу рэк lок lырэм лъэшъ уфэсакъын фай. Псалъэм фае, Адыгэм и к lаблэ хэт и бза къы lуалъхьэрэ, хэт а къы lузылъхьэрэ, хэт и хабза къыхалъхьэрэ, хэт и гупшыса и шъхьэ къыралъхьэрэ? Гъом и гъо имык lызэрэ лъэпкъэр игъонэмысы мыхъузэ, к lаблэр и гъо ибгъэфэн фай.

Ары, зигъо ик lыгъэ ик lыгъ, зигъо къыхьтэр тыш lэрэп; и гъоу узлъысыгъэ ары бгъэ lорыш lэн фае.

Шъыпкъэ “тыгъусэ блэк lыгъ къигъэзэжьытэп, ау тыш lэн фай. Неущ хъутэ тыш lэрэп, бэрэ урыук lымэ непъэрэ пш lоехьы. Ау къэк lот гъор зыгъэпсын зыгорэхэрый щы lэн фай. Тфы бгъэпсым, пл lэр хъуун, щэр хъун, т lор хъун, зэр хъун. Зырый мыхъумэ зэрэмыхъутэр пш lэн зэрэхъутым уеплъын. Арышъы планэр зыфэгъэпсыгъэ къэк lот гъо ары. А зигъо къихарэ къызэрихьагъэмный нахьыш lужьэу изгъэк lрэ лъэпкъым зе lэты, эеубгъу. Амырымэ зыдэщытым мэлъэбао е зэк lак lоу фежьэ.

Ары зы лъэпкъэр игъонэмыс мыхъун пае, зи гъо ик lыгъэ ш lоу пш lэн фай; зи гъо къихьатэр ш lоу быгъэпсын фай; и гъоу къихьагъэрый ш lу дэдэу блэжьын фай. Зышымгъэгъупш: Уи гъо зикырэм къыпк lэнытэр, уи гъо итызэ блэхьыгъэ ары.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz