Псэм и дохутыр

0
18

Haradura Alla halkın sevdiği ambulans doktoru Xuape Madina’nın yaşamından kesitler aktarıyor.

Тэрч щIыналъэм хыхьэ Курп Ипщэ къуажэм дэт амбулаторэм и дохутыр нэхъыщхьэ Хъупэ Мадинэ Хьэсэнбий и пхъум IуэхукIэ бгъэдыхьа, и узыншагъэ щхьэкIэ гуныкъуэгъуэ иIэу зи щхьэ езыхьэлIа цIыхур щигъэщIэхъуа къэхъуауэ фIэщщIыгъуейщ. Зи лэжьыгъэм фIыуэ хэзыщIыкI, дэтхэнэми сэбэп зэрыхуэхъуным хущIэкъу дохутыр Iэзэм щытхъу и куэдщ, идуней тетыкIэкIи, и Iуэху зехьэкIэкIи щапхъэщ.
Мадинэ терапевт IэщIагъэр къыхухэзыхар и адэ Хьэсэнбийт. Абы и псэм ищIэ хуэдэт и пхъум дохутыр нэс къызэрыхэкIынур. И адэм и чэнджэщкIэ зыщIэтIысхьа КъБКъУ-м и медицинэ факультетым и терапевтическэ къудамэр къиуха нэужь ар илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ район сымаджэщым. ИужькIэ унагъуэ ихьа, бын игъуэта нэужь ар къуажэ амбулаторэм и дохутыр нэхъыщхьэу ягъэувауэ щытащ. Абы лъандэрэ илъэс 30-м нэблэгъащи, хьэлэлу мэлажьэ.
Къуажэм дэс дэтхэнэми зыхуэбгъазэмэ къыбжаIэнущ ар зэрыцIыху гуапэр, псэ къабзэр, зи гур зэIуха дохутыр Iэзэу зэрыщытыр. Гум къыбгъэдэкIыу а псалъэ гуапэхэр къыпхужаIэн щхьэкIэ езэши щхьэхи умыщIэу сымаджэхэм гугъу задебгъэхьын хуейщ.
Мадинэ и теплъэми и хьэл-щэнми къыбжаIэ а адыгэ цIыхубз зэпIэзэрытыр дохутыр IэщIагъэм къызэрыхуигъэщIар. Узыр зэуэлIа Iэпкълъэпкъым и закъуэкъым ар зэIэзэр, атIэ Мадинэ псэми и дохутырщ. Пэжщ, ар щыткIии щыIэщ, лэжьыгъэм зыщIебгъэхыу, уи узыншагъэм удэджэгуу къыпхуидэнукъым, абы къыдэкIуэуи лей къыптригъэхьэнукъым, сыт хуэдэ Iуэхуи ирехъу – чэнджэщ къуитыфынущ, икIи зыкъыпщIигъэкъуэнущ, сабийми балигъми бзэ къахуигъуэтыфрэ и хьэл-щэн дахэмкIэ псори къыдихьэхыфу апхуэдэщ.
ЦIыху сымаджэр узым пэлъэщыныр куэдкIэ зэлъытар ар зыгъэхъуж дохутырращ. Абы къыпкърыкI гуапагъэм узыр псынщIэ пщещI, гукъыдэжи къует, къохьэлъэкI узым нэгъуэщIынэкIи урегъэплъ. Мадинэ узым зэщIиубыда цIыхум фIэщхъуныгъэ иретыжри, сытым дежи нэхъыфIым хуэплъэу, гъащIэр фIыуэ ялъагъуу зэрыщытыным къыхуреджэ.
Илъэс куэд щIауэ Мадинэ и къару емыблэжу и IэнатIэм зэрыпэрытыр гулъытэншэ хъуакъым. И лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу мызэ-мытIэу абы къыхуагъэфэщащ щытхъу, щIыхь тхылъхэр. Зи IэнатIэм хьэлэлу, игури и псэри етауэ пэрыт дохутырым и лэжьакIуэхэм я деж абы и пщIэр щылъагэщ.
Мадинэ и унагъуэкIи щапхъэщ. И щхьэгъусэмрэ езымрэ быниплI зэдагъуэтащ. Ахэр я адэ-анэм яхуэфэщэн щIэблэщ, гъащIэм езыхэм я увыпIэ щаубыдыжауэ, я хабзэкIи нэмыскIи ядэбгъуэн щымыIэ жыхуаIэхэм хуэдэщ. Къыхэгъэщыпхъэщ Мадинэ ипхъу нэхъыжьым и лъэужь зэрырикIуэжыр, ауэ мыр зыми тригъэгушхуакъым, атIэ и анэр щапхъэ нэс хуэхъури, а IэщIагъэр зригъэгъуэтауэ аращ.
Зи унагъуэри зэпэщ, зи лэжьыгъэкIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьа Хъупэ Мадинэ ефIакIуэ зэпыту гъащIэ кIыхь къигъэщIэну Тхьэм дыхуолъэIу!

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here