ЩIэныгъэрылажьэ гумызагъэ

0
15

Boziy Naime ile üniversitedeki çalışmalarını, öğrencilerinin sevgisini ve başarılarını konuştu Haradura Alla…

Ди къэралым щIэныгъэр ипэкIэ щызыгъэкIуатэхэм, абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуэзыщIхэм ящыщ адыгэ бзылъхугъэщ мы тхыгъэр зытеухуар. Ар щIэныгъэм и дунейм гъуэгу бгъуфIэ щыхэзыша, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ иIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бозий Наимэщ.
Школым щыщIэсами, еджапIэ нэхъыщхьэм щристудентами, IэнатIэ пэрыту щылажьэми – дапщэщи щапхъэу щытщ Наимэ. Дыщэ медалкIэ курыт школыр къиуха нэужь, абы и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ари диплом плъыжькIэ къиухри, абы къыкIэлъыкIуащ аспирантурэр, кандидат диссертацэр.
Егъэджэныгъэм и гугъу пщIымэ, зэчий уиIэн хуейщ студентыр къыдэпхьэхыфын папщIэ. АбыкIи Алыхьыр къыхуэупсащ Наимэ – и цIыхугъэ лъагэмкIэ, Iуэху бгъэдыхьэкIэмкIэ, хьэлэлагъымкIэ къыдехьэхыф студентхэр. ИкIи аращ ар псоми фIыуэ къыщIалъагъур.
И лэжьэгъухэм я мызакъуэу, сыт хуэдэ гуп хэмыхьэми, зы хьэлым тетщ, игури и псэри къэзыухъуреихь псоми яхузэIухауэ, дэтхэнэми зыщIигъэкъуэну, дэIэпыкъуну хьэзыру, гъэсэныгъэ дахэ зэрыхэлъыр сыт хуэдэ Iуэхугъуэми наIуэ щыхъуу апхуэдэщ ар.
ЩIэныгъэрылажьэ, егъэджакIуэ гумызагъэм зэфIих лэжьыгъэфIым мызэ-мытIэу ехъулIэныгъэ къыхуихьащ. Апхуэдэу абы къыхуагъэфэщащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, КъБКъУ-м, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм, нэгъуэщI куэдми къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. А псор и щыхьэтщ Наимэ и лэжьыгъэм пщIэуэ хуищIымрэ лъагъуныгъэу хуиIэмрэ зыхуэдизым.
ЦIыхуу дунейм тетыр я фэкIэ зэрызэмыщхьым хуэдэу, я гъуэгуанэкIи зэщхькъым. Налъэ мину зэхэухуэна цIыху гъащIэм щыщу сыт хуэдэрауэ пIэрэ гъуэгуа-нэ нэхъ насыпыфIэ дыдэкIэ узэджэ хъунур? Сэ къызэрысщыхъумкIэ, уи мурадым ерыщу ухуэкIуэрэ узытехьа гъуэгум утемыплъэкъукIыу уи гурылъыр зыIэрыбгъэхьэфмэ, уи гуащIэдэкI зыхэплъхьа лэжьыгъэм и сэбэпынагъыр нэрылъагъу хъуарэ цIыхухэм я лъагъуныгъэмрэ щIыхьымрэ ущымыщIэмэ – мис ар насыпщ. Мы псалъэхэр епхьэлIэ хъунущ зэхэщIыкI куурэ акъыл жанкIэ Тхьэр зыхуэупса Бозий Наимэ и гъащIэм.
Гумрэ псэмрэ зызыдаузэщI гурыщIэхэр и куэду, узыншагъэ быдэ иIэу, сэбэпышхуэ къызыпыкI лэжьыгъэ куэд и Iэдакъэ къыщIэкIыу псэуну дыхуохъуахъуэ Наимэ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here