Псэ хадэ

0
16

Şore Marina, Pse daxe öyküsünde “Hayat bir gün kalbe yalvardı, eller kitabı açsın, gözler eğilip baksın” diyor.

Псэр гум къелъэIуащ Iэхэм тхылъ къаригъащтэу, къызэгуригъэхыу нэхэр иригъэплъэну. Гум и унафэм мащIэу Iэнкун ищIами, ягъэзэщIащ: Iэхэм къащтащ, сабэр трахури къызэгуахащ, нэхэр мыпIэщIащэурэ еплъыхахэщ, щхьэхынафэу ириплъащ, ахэм ялъэгъуар гум къищыпри псэм хипхъэжащ… Тхылъым тращыпыкIа жылэхэм, бзийхэм щыщ лъэIэсауэ хъуам къахэнащ. Телевизорымрэ компьютерымрэ къарыщ гъащIэ псэншэм, щIыIэм игъэдия псэ хадэр зэщIэщтыхьат, итаIами псэншэ хъури икIуэдыхьыжат…
Апхуэдизу зэщIэщтыхьа, абджу жа псэм дауэ къыщыдэжыжа хъуапсапlэ жылэ цIыкIур? Тхылъ напэкIуэцIхэм къытращыпыкI бзий цIыкIухэм къагъэвыжт псэ хадэр, жылэхэр хэкIэрт. Япэ щIыкIэ гугъу дыдэу. Хуэмыщщэу. Ауэ, бзий нэхъыбэ зэщIащыпэхукIэ, жылэ нэхъыбэ трасэхукIэ псэр зыIулIа абдж щIыIэр нэхъ Iейуэ щащэрт, жьы къабзэр бгъэгум из хъурти, хьэуа псэщIыжыр лъым хэту лъынтхуэхэм ирижэрт, щхьэм нэху, псэм хуабэ нихьэсу.
Клавиатурэ гъурым щыужырт Iэпэхэр, нэхэри псэхужат, щхьэри къэгъэсэбэпын зэрыщIадзэжам игъэгушхуэрт, гуми, дыгъэ бзий къэщыпынкIэ, жылэ телъыджэхэр тесэнкIэ зигъэнщIыжыртэкъым, псэ хадэри къэщIэрэщIэжт. Тхылъыр Iэм IэщIэкIыртэкъым, Лъэхэм шэнт гъурымрэ, пIэмрэ къытрамычыфу щыта Iэплъэпкъыр иджы хуиту дуней нэхум трашэрт, псы Iуфи, губгъуи, хади, бгыи – дэни нэст, бгъэгум сабэ щызэтрихьар щIыуэпсым къыхиху дахагъэмрэ къабзагъэмрэ ирагъэкъэбзыкIыжт. Дуней хуитым трашэжа псэр псэхужат, тхылъри гуфIакIэм дэлът, хьэндырабгъуэу зелъатэу, гу етIуанэу къыщеуэу.
Тхылъ напэхэр кIуэщIт, псэ хадэм зиубгъурт, гъагъэрт, нэхэм загъэпсэхурт, щхьэр гупсысэ гъэщIэгъуэнхэм ягъафIэрт, гум тхылъ бзийхэр къищып зэпытт.
Сабэ иуэжауэ иджы стIолыщхьэм тетыр телевизор щIыIэмрэ компьютер бгынэжамрэт…

Шорэ Маринэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here