Зи псэр къабзэ

0
11

Хьэл-щэн дахэ зыхэлъ, псэ къабзэ, зи нэгум хуэдэу зи гури зэ1уха, зи лэжьыгъэр гурэ псэк1э езыхьэк1 мы тхыгъэр зытеухуа Щоджэнц1ык1у Алий и ц1эр зезыхьэ адыгэ лъэпкъ театрым и джэгуак1уэ ныбжьыщ1э Бейтыгъуэн Жэмболэт и утыку итык1эм удимыхьэхынк1э 1эмал и1экъым. Псалъэ дахэ куэд хужып1ыфынущ и 1уэху зехьэк1эмк1э ц1ыхубэм я гум лъэ1эса мы щ1алэщ1эм.
Ар Лашынкъей дэт курыт школым иджыри щеджэу артист 1эщ1агъэм дихьэхат. Класс нэхъыжьхэм щ1эсу уQтыку ихьэн щ1идзэри, школым щагъэув гъэлъэгъуэныгъэхэм хэтурэ, щ1ыналъэ, хэгъэгупсо зэпеуэхэм увып1э зэхуэмыдэхэр къыщахьыурэ утыку итыным лъагъуныгъэ хуищ1ат. Иужьк1и ар 1эщ1агъэ ищ1ыну щыжи1эм адэ-анэми къыпаубыдакъым. А зэманым ар к1уэрт Налшык къалэ дэт Гъуазджэхэмк1э сабий школым. Абы къыщыдэлэжьахэу, гукъинэж щыхъуа егъэджак1уэхэу щ1алэщ1эм къыхегъэщ Быдэ Ларисэ, К1эмыргуей Валентин, Бозий Аслъэн, Хьэмырзэ Ахьмэд сымэ. Абыхэм къыбгъэдалъхьа щ1эныгъэр Кавказ Ищхъэрэм Гъуазджэмк1э и институтым щ1эт1ысхьа нэужьи къыхуэщхьэпэжащ Жэмболэт.
Зэджэ предметхэм псом хуэмыдэу щ1алэщ1эр зэл1ал1эр зыхуеджэ 1эщ1агъэм ехьэл1ахэрат. Псори зэрызэхилъхьэным, зэрыщ1иджык1ыным яужь итт ар, ик1и къехъул1эт. Егъэджак1уэхэми, къыдеджэхэми ягу дыхьарэ ф1ыуэ къалъагъуу апхуэдэт.
Еджап1э нэхъыщхьэр къиуха нэужь, мазэ зыбжанэ ф1эк1а дэмык1ауэ, а зэманым театрым и унафэщ1ыу щыта Шыбзыхъуэ Басир иригъэблагъэри Жэмболэт лэжьыгъэ къритауэ щытащ. Зэман мащ1эщ абы лъандэрэ дэк1ар, ауэ абы къриубыдэу щ1алэм хузэф1эк1ащ театреплъхэм я гуми я псэми дыхьэн.
Дэтхэнэ щ1эдзап1эри гугъущ. Бейтыгъуэнми ибзыщ1ыркъым зыпэрыува 1энат1эр нэхъапэ1уэхэм къызэрегугъуэк1ар, сыту жып1эмэ институтым щагъэув спектаклхэмрэ ц1ыхубэ театрым къек1уэл1энухэм я пащхьэ узэрихьэн хуеймрэ зэрызэхуэмыдэр езыми къыгуры1уэрт. Ауэ зыхыхьа гупми захигъэзагъэри, театреплъхэми ягу псэр къихьэхун хузэф1эк1ащ абы.
Илъэсий театрым зэрыщылэжьам къриубыдэу ар дауик1 куэдрэ утыку ихьащ, роль зэхуэмыдэхэр игъэзащ1эхэмк1и театреплъхэм ягу илъу апхуэдэщ. Жэмболэт апхуэдэу щоджэгу Фырэ Руслъан игъэува «Бгъэмрэ бгъэ анэмрэ» спектаклым (Василий Блаженный и ролыр щегъэзащ1э), Теувэжыкъуэ Владимир игъэува «Трактир гуащэ» (унэ1ут Кавалерэ и ролыр щегъэзащ1э), Зыхьэ Заур игъэува «Псэлъыхъухэр» спектаклым (Щыхьым и ролыр игъэзащ1эу), Дэбагъуэ Роман игъэува «Ахэр псори ди бынщ» жыхуи1эм (Крис Келлер и ролыр), «Уахътыншэхэр» спектаклым (Владимир и ролыр щегъэзащ1э), Хьэмыкъуэ Олег игъэува «Шыкъумц1ий» таурыхъым (Шыкъумц1ий и ролыр щегъэзащ1э). Абыхэм къыщымынэу, нэгъуэщ1 зыбжанэми щоджэгу, ауэ абыхэм роль нэхъыщхьэкъым щигъэзащ1эр.
Бейтыгъуэным утыку ирихьэ ролхэм зыри къыхигъэщхьэхук1ыркъым, дэтхэнэри и дежк1э лъап1эщ, ф1ыщ, театреплъхэм я пащхьэ нэсу зэрырихьэным яужь ситщ. Щ1алэщ1эм зэрыжи1эмк1э отрицательнэ роль утыку ирихьэн хуей хъунк1эрэ зэрыхъуным щышынэу щытщ, сыту жып1эмэ лэжьэн зэрыщ1идзэрэ положительнэ л1ыхъужьу ф1эк1 утыку ихьакъыми.
Зыхэт гупым ф1ык1э зи ц1эр къахэщ джэгуак1уэ ныбжьыщ1эр режиссерхэми тыншу ядолажьэр. Псоми я ц1э къримы1уэми дэтхэнэми ущ1ытепсэлъыхьынрэ хужып1энрэ зэрыкуэдыр, псом я дежи 1ущыгъэ гуэр къызэрыщищ1эр, гъуэгу пэж теувэным, илэжь 1уэхур нэхъ тынш щыхъун папщ1э кърат чэнджэщхэр куэду сэбэп къызэрыхуэхъур же1эр абы.
Ирихьэк1 лэжьыгъэм къыдэк1уэу Бейтыгъуэным макъ дахэ дыдэк1э уэрэди же1эр. Нэхъыбэу ар дэзыхьэхри игъэзащ1эри адыгэ лъэпкъ уэрэдыжьхэращ. «Абыхэм къапкърык1 хуэбагъэр уасэ зимы1эщ! Ахэр ди нобэм къыхэпщэн, къыдэк1уэтей щ1эблэр 1эмал зэри1эк1э абы щ1эп1ык1ын хуейщ».- же1эр абы.
Жэмболэт и хъуэпсап1э нэхъ инхэм ящыщщ лъэпкъ щэнхабзэм нэхъри зэрызиужьын 1эмал игъуэтыну. Езыри яхэтщ емызэшыжу абы телажьэхэми ди гуапэщ щ1алэщ1эм и хъуэпсап1эр нэрылъагъу хъуну.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here