Зи гугъап1эхэр лъагэ

0
16

Haradura Alla bize Yinarkuey köyünden Penağo Zalım’ın doktor oluşunu başarı basamaklarını çıkışını anlatıyor

Сыт и лъэныкъуэк1и къыдэк1уэтей щ1эблэм и дежк1э щапхъэщ Тэрч районым хыхьэ Инаркъуей къуажэм къыщалъхуа мы тхыгъэр зытеухуа П1энагуэ Залым.
Ныбжьк1э щ1алэми, куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Залым иджыпсту Осетие Ищхъэрэм къэрал медицинэ академием дохутыр щагъэхьэзыру и1э факультетым щоджэр. Щ1алэм и мурадхэр дахэщ, ахэр зэрызы1эригъэхьэну 1эмалхэр убзыхуащ, зригъэгъуэт щ1эныгъэм епха гугъап1эхэри мащ1экъым.
Къуажэ школым щыщ1эсам езыгъэджа егъэджак1уэхэм зэрыжа1эмк1э, илъэс пщык1узым къриубыдэу, а сабийм ущ1ыхуэгубжьынрэ, ущ1ешхыдэнрэ зэи илэжьакъым, сыт хуэдэ 1уэху пщэрылъ щыпщ1ми 1эдэбу, щ1ык1аф1эу, хабзэ дахэ, гъэсэныгъэ ек1у зэрыбгъэдэлъыр къигъэлъагъуэу зэф1игъэк1ыу апхуэдэт. Гуры1уэгъуэщ дауи, апхуэдэу щыт щ1алэ ц1ык1ум школым и ц1эр куэдрэ ф1ык1э зэригъэ1уар. Къыхэгъэщыпхъэщ ар мызэ-мыт1эу предмет зэхуэмыдэхэмк1э республикэпсо олимпиадэхэм япэ увып1эхэр къызэрыщихьар, ди щ1ыналъэм щек1уэк1 «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» джэгу-зэпеуэм, журналист ныбжьыщ1эхэм я зэхьэзэхуэм, щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ конференц зэхуэмыдэхэм зыбжанэрэ пашэ зэрыщыхъуар.
Дыщэ медалк1э курыт школыр къэзыуха щ1алэр куэдрэ гупсысакъым 1эщ1агъэ ищ1ынымк1э.
-Дохутыр 1эщ1агъэм псоми сытрагъэгушхуэрт, сызэрыц1ык1урэ абы сыхуе1эу, сыщ1эхъуэпсу сыщытауэ жып1э хъунущ. –жеlэ щалэщ1эм.
–Дохутырыф1ыр куэдым дэ1эпыкъуэгъу яхуохъу, къапщтэу щытмэ, жылагъуэм а 1эщ1агъэм нэхърэ нэхъ пщ1э щызыгъуэт щы1экъым. Сызыщ1эхъуэпсыр зыщ, дохутырыф1 сыхъуу сымаджэхэм сэбэп сахуэхъунырщ.
Иджыпсту ещанэ курсым щеджэ щ1алэщ1эм и хъуэпсап1эр къызэрехъул1энум шэч къытрыуигъэхьэркъым ар академием къыщызэрагъэпэщ конференцхэм, зэпеуэхэм, жыджэру зэрыхэтым, пашэныгъэхэр къызэрыщихьым. Абыхэм къищынэмыщ1ауи, медицинэ технологиещ1эхэм теухуауэ къыдэк1 журналми щ1эх-щ1эхыурэ и лэжьыгъэхэр къытохуэр.
Еджап1э нэхъыщхьэр къимыуха пэтми щ1алэщ1эм и мурадщ адэк1и и щ1эныгъэм хигъэхъуэну, хирург 1эщ1агъэми зэрыщ1эхъуэпсыр къыхегъэщ.
– Узыр зыгъэувы1эн хущхъуэ сымаджэм къыхуэбгъуэтыфмэ, ари хъарзынэщ, ауэ хущхъуэр сэбэп щахуэмыхъужым деж псори зэк1уэл1эжыр хирургхэращи абыхэм нэхъ гулъытэ ягъуэт. Апхуэдэ 1эщ1агъэл1 1эзэхэм куэду дыхуэныкъуэу къысщохъу. Аращ иджыи абы сыщ1ыщ1эхъуэпсыр.
Залым зэрыжи1эмк1э, еджап1э нэхъыщхьэм куэдым хуиущиящ, 1уэхугъуэ къиинхэм къыпек1уэк1ыфу, апхуэдэ дыдэуи пхрык1ыфу, гъащ1эм узэрыхэпсэук1ын, ц1ыхухэм уазэрыдэгъуэгурык1уэн 1эмалхэр къригъэщ1ащ.
Зи къаруи, зэф1эк1и, щ1эныгъи, 1эзагъи 1уэхуф1хэм тегъэпсыхьауэ зи лъагъуэ хэзыш П1энагуэ Залым дызыхуэк1уэ илъэсыщ1эм насыпыщ1э къыхудэк1уэу, мураду и1эр къыщехъул1эну ди гуапэщ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here