Телефоным и сэбэпымрэ и зэраным

0
11

Bu sayımızda yarışma birincisi olan L’ıkhugu Albina’nın yazısını yayınlıyoruz. Mart sayımızda diğer öğrencilerin yazılarıyla devam edeceğiz. Albina yazısında
telefon ve internetin hayatımızdaki rolünü değerlendiriyor

Телефоным зэраныгъэу къихьымрэ и сэбэпынагъымрэ нобэ цIыху куэд топсэлъыхь. Пэжщ, абы и сэбэп куэд къыдокI, Iуэху зэхэзэрыхьа куэд нэхъ псынщIэу зэфIегъэкI. Абы упещIэ гъунэгъуми жыжьэми. Абы къищынэмыщIа, ар икIи интернетщ. КъэтщIэну дызыхуей гуэр къытлъыкъуэкIамэ, хьэзырщ ди жэуапри. Ар фIы дыдэщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, телефоным и зэрани къыдокI. Зы илъэс фIэкIа мыхъуа сабийм деж къыщыщIэдзауэ, псоми телефоныр яIэщIэлъщ. Сабийм хуохъу ар зэрыджэгу хьэпшып, къэзыухъуреихь псори щигъэгъупщэу.
ЦIыхум и узыншагъэм теухуауэ телефоным зэраныгъэу къихьым медицинэм и лэжьакIуэхэр мыувыIэу топсэлъыхь. Псом хуэмыдэу ар зэран хуохъу сабийм и гъэсэныгъэм: бзэр IэщIыб ирегъэщI, зыхэпсэукI зэманым хегъэзэрыхь, таурыхъхэм щыпсэууэ къегъанэ. Ар хъунт гъэсэныгъэ гуэр къызыхэпхыфын таурыхътэмэ. Иджырей сабийхэм хьэуа къабзэм хэту джэгу нэхърэ нэхъ къащтэ, щхьэкъэIэт ямыIэу телефонкIэ джэгумэ.
«Зым и хущхъуэр адрейм и щхъухьщ»,- жиIащ пасэрейм. Апхуэдэщ телефонри. Зэпошачэ и сэбэпынагъымрэ и зэранымрэ. Сэ къызолъытэ ар губзыгъэу къэгъэсэбэпын хуейуэ. Абы щынэмыщIа, сэ сыхуейт псори къыхуезджэну щIэныгъэм и хэкIыпIэу тхылъыр къащтэжыну. Интернетым тхылъыр лъэныкъуэкIэ иригъэкIуэтэкIауэ жыпIэ хъунущ. Ди адэ-анэхэм жаIэж библиотекэхэм цIыхухэр куэду щыпэкIуу щытауэ. Шэч хэмылъу, ар нэхъыфIт. Иджырей зэманым щIалэгъуалэр телефоным, интернетым дехьэхри, тхылъ еджэныр къафIэIуэхужкъым. Аращи, цIыху Iущхэр нэхъ мащIэ хъуащ. Пэжщ, интернетым уи упщIэм и жэуапыр щыбгъуэтынущ, ауэ тхылъым ущылъыхъуэурэ, гугъу удехьурэ зэбгъэщIар уи гум къинэну къызолъытэ.
Телефоныр щыщымыIэм, цIыхум яку зэхущытыкIэ дахэ дэлъащ. Нэхъыбэрэ зэкIэлъыкIуэрт, зэхуэзэрт, зэгъунэгъухэм хъыбархэр зэжраIэжу пщыхьэщхьэхэр ягъакIуэрт, фIыуэ зэрылъагъухэрт. «Иджы зэкIэлъыкIуи щыIэжкъым»,- жиIэурэ, си анэшхуэр мэхъущIэ. Сэ сыщIохъуэпс апхуэдэ зэхущытыкIэм. Иджыпсту псори телефонкIэ зэфIагъэкI.
Нанэ зэрыжиIащи, щхьэхынагъэмрэ телефонымрэ зытедмыгъакIуэу, дызэкIэлъыкIуэу дывгъэпсэу.
Апхуэдизрэ тIыгъ телефоныр ди узыншагъэми йотхьэкъу. Нэр, тхьэкIумэр зэIегъэхьэ.
«Iейм Iей къешэ, фIым фIы къешэ»,- жаIэ. Телефоныр Iейми фIыми хуэлажьэу щыщыткIэ, Iейр IэщIыб дывгъэщIи, фIыр тедвгъэгъакIуэ.

Тхыгъэ – зэпеуэм япэ увыпlэр къыщызыхьа еджакIуэр: Къугъуэлъкъуей курыт еджапIэ 2-нэм и, 9-нэ классым щеджэ, ЛIыхъугу Альбинэ Анзор ипхъу
ЕгъэджакIуэр: Мэрзей Зое Жантемыр ипхъу

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here