Тхылъыр зытхам теухуауэ

0
7

Lıh Ludmila’dan kendisinin kısa bir biyografisi ve öğretmenlerin dünyasına dair mizahi yazısı…

Лыхь (Къэшэж) Людмилэ Хьэжысмел и п хъур КъБАССР-м и Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Къэрмэхьэблэ къуажэм щопсэу. l972 гъэм мы къуажэм и курыт еджапIэ 2-нэм щIэтIысхьэри 1983 гъэм ехъулIэныгъэ иIэу къиухащ. А гъэ дыдэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие къудамэм щIэтIысхьэри 1989 гъэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ, урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ иригъэджыну хуиту тхылъ къратыжащ.
1987 гъэм Къэрмэхьэблэ курыт еджапIэ 3-нэм лэжьэн щыщIидзащ, 1995 гъэм щегъэжьауэ нобэр къыздэсым Къэрмэхьэблэ курыт еджапIэ l- нэм щолажьэ, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ 5-ll-нэ классхэм ирегъэдж.
Лыхь Л.Хь. и лэжьыгъэм йогугъу, еджакIуэхэм дэлэжьэну фIэфIщ. Абы и щыхьэтщ Лыхьым и еджакIуэхэр зэпымыууэ районми, республикэми щекIуэкI олимпиадэхэм, зэпеуэхэм жыджэру зэрыхэтыр, куэдри япэ увыпIэхэр къызэрахьыр.
Апхуэдэу абы и еджакIуэхэр илъэс зыбжанэ хъуауэ щыпэрытщ «Псори сщIэну сыхуейщ» зэпеуэм.
Здэлажьэ еджапIэм Людмилэ къыщыдегъэкI «Ди дуней» газет; «Нур» журналым, «Адыгэ псалъэ», «Зольские вести» газетхэм матхэ, адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным, лъахэм и тхыдэр джыным йолэжь.
И лэжьыгъэфIым папщIэ Лыхьым къыхуагъэфэщащ Дзэлыкъуэ куейм и РУНО-м, «Адыгэбзэ хасэм», МОН КБР-м, КъБР-м и Парламентым,
МОРФ-ым къыбгъэдэкIыу фIыщIэгуапэ тхылъхэмрэ дипломхэмрэ.
«Гушыlэр Тхьэм и щlасэщ» – мы гъэм къыдэкlар – Людмилэ и тхылъ етIуанэщ. Япэ тхылъыр – «Лыхь лъэпкъыр» – 2014 гъэм ООО «Тетраграфым» къыщыдэкIащ.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here