Ныбжьэгъугъэ

0
13

Yarışmada ikinciliği alan Foçış’e Dayana (orta öğretim 9. sınıf) yazısında arkadaşlığın ve dostluğun önemini anlatıyor

Ныбжьэгъу… Сыту мыхьэнэшхуэ хэлъ мы псалъэм. Сыт щыгъуи ныбжьэгъугъэр цIыхум игъэлъапIэу, иIэту щытащ. Ижь – ижьыж лъандэрэ ныбжьэгъуфI уиIэныр гуфIэгъуэшхуэу, ехъулIэныгъэу щытащ. НыбжьэгъуфI уиIэмэ – укъулейщ, жаIэ ди нэхъыжьхэм. Ахэр абыкIэ захуэщ.
Пэж дыдэщ, уэ укъызыгурыIуэн, къыбдэIэпыкъун, узэхэзыщIыкIын, уи гур зыгъэгушхуэн цIыху къыббгъурыту уи гъащIэ гъуэгум урикIуэныр ехъулIэныгъэ дыдэщ. Дэ дыпсэун хуейщ ди Iэхэр зэрыIыгъыу, дызэдэIэпыкъуу.
Сэ си пащхьэм илъщ гупсысэшхуэ къэзыIуатэ сурэт. Мыбы сэ щызолъагъу я Iэхэр зэрыубыдауэ, зэкъуэту, зэрыгъэпэжу зэныбжьэгъу гуп. Сыту си гур хэхъуэрэ мы сурэтым сыщеплъкIэ! Согупсысэ сэ:«Сыту сынасыпыфIэ сэ! СиIэщ унагъуэ дахэ, ныбжьэгъу пэжхэр». Соплъ сурэтым. Си фIэщ мэхъу мыбы щытлъагъу зэныбжьэгъухэр лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къыхэкIауэ. Лъэпкъхэр фIыуэ зэрылъагъумэ, мамыру зэдэпсэумэ, зэкъуэтмэ – насыпышхуэщ.
Сэ сигу къинащ Бемырзэ Мухьэдин итха «Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI» усэ купщIафIэр. СызэрыцIыкIу лъандэрэ ди нанэ къысхуоджэ а усэм. Уи гур къабзэу, ныбжьэгъугъэр бгъэлъапIэу, мамырыгъэм ухущIэкъуу упсэуным укъыхуреджэ мы усэм. Гущабэ зиIэ, гущIэгъу зыхэлъ цIыху ныбжьэгъу пхуэхъумэ, уехъулIащ. «Узигъусэр къызжеIи, ухэтми бжесIэнщ»,-жеIэ адыгэ псалъэжьым. АбыкIэ зыми упэрыуэфынукъым. Нэхъыжьхэм куэдрэ жаIэу зэхызох: «Зэш псори зы анэ къилъхуркъым». Инщ абы и мыхьэнэр. Зы лъэпкъ ущымыщми, узэныбжьэгъуныр, узэрыгъэпэжыныр куэд и уасэщ. Уи къуэш, уи шыпхъу хуэдэ хъун ныбжьэгъу къэбгъуэтыныр гугъущ, ауэ, уи насып кърихьэкIрэ, апхуэдэ цIыху уи гъащIэм къыхыхьамэ – укъулейщ, унасыпыфIэщ.
Сигу къокIыж ЩоджэнцIыкIу Алий и «Къамботрэ Лацэрэ» романыр. Мыбы къыхэщ лъагъуныгъэ къабзэм гъуэгу игъуэтакъым, къэзыухъуреихь цIыхухэр гущIэгъуншэти. Пэжщ, ныбжьэгъуIи хуашиящ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, псори хэкIуэдащ.
Сыхуейт сыт щыгъуи цIыхухэр фIыуэ дызэрылъагъуну, ди ныбжьэгъухэр нэхъыбэ хъууэ, ди хабзэр, нэмысыр тIыгъыжу дыпсэуну. Ныбжьэгъугъэрщ Iуэху дахэм и къежьапIэр.

Тхыгъэ – зэпеуэм етlуанэ увыпlэр къыщызыхьа еджакIуэр:
Арыкъ курыт еджапIэм и 9-нэ классым и еджакIуэ
ФочыщIэ Даянэ Адэм ипхъу
ЕгъэджакIуэр:
Дэжыг Асият Леонид ипхъу

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here