«Ныбжьэгъу пэжхэр налкъутым хуэдэщ-лъапIэщ икIи закъуэтIакъуэ дыдэщ. Ныбжьэгъу нэпцIхэр бжьыхьэ тхьэмпэу дэнэкIи щыкуэдщ (Ли Брюс)»

0
15

9. sınıf öğrencisi Kumış Rina, arkadaşlığı ve gerçek dostluğu Bruce Lee’nin “gerçek dostluk elmas gibi değerli ve serttir, sahte dostluklar güz yaprakları gibidir her rüzgar savurur” sözünün üzerinden açıklıyor. Karmahable ortaokulu. (Öğretmeni: Bey Marina)

Ныбжьэгъугъэ. А псалъэ кIэщIым мыхьэнэ ин дыдэ хэлъщ. Сыт-тIэ ныбжьэгъугъэр зищIысыр? «ГъащIэ» зыфlащауэ цIыхум и гъуэгуанэ кIыхьыр икIуху, лъагъуныгъэмрэ, гугъапIэмрэ хуэдэу, цIыхум ныбжьэгъугъэри къыдогъуэгурыкIуэ. Дыщэ, ахъшэ, щыгъын дахэ – ахэр псори зы зэман мэкIуэдыж, гукъэкIыжи къимыгъанэу, ауэ уасэ зэи зимыIэр, дэпхуэдиз мылъку димыIами къытхуэмыщэхунур ныбжьэгъу пэжыращ. Сабийри балигъри зэхуэдэу ныбжьэгъу хуэныкъуэщ, ныбжьэгъуншэу гъащIэр ехьэкIыгъуейщ. Псом хуэмыдэу «ныбжьэгъу» псалъэм Ли Брюс итхауэ щыта сатырхэр хуэпхь хъунущ: «Ныбжьэгъу пэжхэр налкъутым хуэдэщ – лъапIэщ икIи закъуэтIакъуэ дыдэщ. Ныбжьэгъу нэпцIхэр бжьыхьэ тхьэмпэу дэнэкIи щыкуэдщ». Ныбжьэгъуу укъалъытэныр къэблэжьын хуейщ, икlи ар Iуэхугъуэ тыншхэм ящыщкъым. Хэт-тIэ ныбжьэгъукIэ дызэджэ хъунур? Ар гуфIэгъуэ дыщиIэм деж имызакъуэу, гугъуехь дыщыпэщIэхуэхэм дежи ди гъусэ, къыддэщI, ди гум илъыр къызыгурыIуэ, ди щхьэм илъыр зыхуэтIуатэ цIыхухэращ.
Дэ езым ныбжьэгъу пэж диIэн папщIэ ар тхуэфащэу, хьэл-щэн дахэ зыхэдгъэлъыжыфу, гукъэкl диlэу, нэгъуэщlым и пlэ зидгъэувэфу щытын хуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, дэпхуэдиз ныбжьэгъу пэж димыIэми, езыхэр къызэрытхущытым хуэдэу дэри дахущымытмэ, ныбжьэгъугъэр тхуэIыгъынукъым.
Ныбжьэгъу пфIэкIуэдынри уи псэм щыщ Iыхьэ хахынри зыщ. Ныбжьэгъугъэр удз гъэгъам хуэбгъадэ хъунущ. Абы псы щIакIэурэ и быдапIэм нагъэс. Зэбгъэдэтыкlэр зыгъэбыдэщ пэжыныгъэр, гукъэбзагъэр, зэхэщlыкlыр.
Ли Брюс и псалъэхэмкIэ ныбжьэгъугъэ пэжым и лъэпIагъэр ди деж къихьэсыфащ. Сэри абы хуэдэу къыхуезджэну сыхуейт сабийри балигъри ди ныбжьэгъухэр сыт щыгъуи дгъэлъэпIэну, дэри ныбжьэгъуцIэ зыхуэфащэ, ныбжьэгъуцIэ къэзылэжь цIыхуу дыщытыну.

Кумыщ Ринэ
Къармэхьэблэ, ебгъуанэ класс
ЕгъэджакIуэр: Бей Маринэ Исуф ипхъу

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here