Сыт хуэдэ цIыхум уеджэфыну а псалъэмкIэ?!

0
17

Kompozisyon yarışmasında üçüncülüğü paylaşan Ğucakue Milena (orta öğretim 9.sınıf) dünyanın arkadaşlık ve dostlukla güzel olacağını anlatıyor

Ныбжьэгъугъэ… Тету пIэрэ зы цIыху мы дунейм а псалъэр зэхимыхауэ. Хьэуэ, тетын хуейкъым. Дэтхэнэ цIыхуми иIэн хуейщ ныбжьэгъу. Сыт хуэдэ цIыхум уеджэфыну а псалъэмкIэ.?! Зэман куэдкIэ пцIыхуами, шхын куэд дэпшхами, ар ныбжьэгъуу къыщIэмыкIынкIэ мэхъу. ГуфIэгъуэри гузэвэгъуэри къыбдэзыгуэшыр ныбжьэгъурщ.
Си пащхьэ илъ сурэтым щызолъагъу Iэ зыбжанэ зэрыIыгъыу. Си фIэщ мэхъу ахэр сабииIэу. ЕджакIуэ цIыкIухэм я Iэр зэрыIыгъмэ, ахэр фIыуэ зэролъагъу, зи гум хуабагъ илъым ейщ дуней псор. Яхэслъхьарэт мыбыхэм я Iэ цIыкIухэм сэ си Iэри. ЗыхызощIэ псэкIэ абыхэм яку дэлъ лъагъуныгъэм и хуабагъэр. ЕджапIэм щIэту, псалъэмакъ дахэ гуэр ирагъэкIуэкIыу, зыр адрейм пеуэу здэщытым, уэзджынэр къеуа хуэдэщ. Псори зэбгрыжыжын и пэ къихуэу, а цIыкIухэм зэжраIэ хуэдэщ: «Сыт къэмыхъуми, зыщывмыгъэгъупщэ ныбжьэгъугъэр япэ зэритыр. Ноби, пщэдеи, дуней дахэм дытетыхуи, дызэкъуэтщ игъащIэкIэ!»
Уи гур хегъахъуэ мы псалъэхэм. Сабиигъуэм къыщожьэ цIыхум и хьэл – щэн псори, нэхъыбэм ныбжьэгъу щызэрагъэгъуэтри а зэман дахэрщ.
Хэт атIэ сызэджэнур сэ ныбжьэгъукIэ?! А цIыхур, сыт къэмыхъуми, къыскъуэтыну, дэнэ сыщымыIэми, си цIэр фIыкIэ къриIуэну, пэжу къысхущытыну, мылъкукIэ е хьэпшыпкIэ си щэхур имыщэну, гъащIэр си гупэкIи си щIыбкIи щыгъэза дакъикъэхэм сыхыфIимыдзэну, Iэмал сымыгъуэтыжу си щхьэр ехьэхын хуей хъумэ, къыскъуэтыну, и щхьэ срилъытыфыну, щIакхъуэ Iыхьэ фIэкIа и унэ щIэмылъми, щымысхьу къыздигуэшыфыну, дэнэкIэ зигъазэми, сыхуейщ и гум силъыну. Апхуэдэщ сэ ныбжьэгъукIэ сызэджэнур.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэдым къатокIуэ фыгъуэр. Абы икIагъэм ухуешэ. Лей цIыхум ехыныр зыуи къащыхъукъым. Насыпышхуэщ абыхэм пэIэщIэу упсэуныр. Дуней щIэращIэм утетын хуейщ уи гур утIыпщауэ, нобэ фIы пщIам ущыгуфIыкIыу, нэгъуэщIым и гуфIэгъуэр дэпIэту, напэ хужькIэ псоми уабгъэдэту упсэун хуейщ.
Дызэрывгъэубыд псори мы сабий цIыкIухэм хуэдэу, дыщывгъэгуфIыкI дыгъэ къепсым, уафэ къащхъуэм, щIылъэ щхъуантIэм, дыхуэвгъэхъу нэхъыщIэм чэнджэщэгъу, едвгъэгъэкI нэхъыжьым ди сэбэп.
БлэкIынущ махуэ, тхьэмахуэ, мазэ, илъэс, ауэ ныбжьэгъу хуэмей цIыху къытехъуэнукъым дунейм. Дэ ди IэмыщIэ илъщ псори: купщIэ иIэу гъащIэ къэдгъэщIэнуми, мыхьэнэншэу дыкIуэдыжынуми. Дывмыгъэхъу лъэужьыншэ. Ныбжьэгъугъэ, гущIэгъу… Абыхэм дыхуашэнущ зэгурыIуэныгъэм.

Тхыгъэ – зэпеуэм ещанэ увыпlэр къыщызыхьа еджакIуэр:
Урожайнэ курыт еджапIэм
9-нэ классым щеджэ
ГъукIакъуэ Миланэ Артур ипхъу
ЕгъэджакIуэр: Хьэгъур Светланэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here