Темэр: Дунейр зыгъэунэхъуа Iуэхугъуэр, абы и Iэмалыр

0
13

Kompozisyon yarışmasında üçüncülüğü kazanan Şomakhue Emine (orta öğretim 9. sınıf) telefon ile internetin iyi ve kötü yanlarını sorguluyor

Дэнэ къэрали цIыхухэм къыщагъэсэбэп телефоныр. Абы дунейр зэIищIащ. Уегупсысмэ, сыт абы Iей къишэу къыщIэтлъытэр?
Си пащхьэ илъщ сурэт. ЦIыхум и Iэм телефоныр IэщIэлъщ. Жыгым и лъэхъцым хуэдэу телефоным лъабжьэ къыхокI, цIыхум и Iэр иубыдауэ. Адрей сурэтхэм елъытауэ, мыбы и мыхьэнэр метафорэ хуэдэу къещтэ.
Телефоным хуэгъэзэщIэнукъым апхуэдэ Iуэху. ЦIыхурщ псори зэлъытар. Пасэм щыIакъым телефон. Псори зэкIэлъыкIуэрт, зэхуэзэрт. Иджы сыт къэхъуар? УкIэлъыплъмэ, цIыхунагъри яфIэкIуэдаи хуэдэкъым. Ауэ зы пэшым щIэсу адрей пэшым щIэмыхьэу зэпсалъэ цIыхухэм къахокI. Ар дауэ? Сыт хуэдэ IэмалкIэ? ТелефонкIэщ. Интернетыр къызэрежьэрэ хамэ къэрал щыпсэухэри тыншу зэдгъэцIыху хъуащ, ди упщIэхэм я жэуапхэри къыщыдогъуэт интернетым. Ауэ абы и зэранкIэ Iуэхугъуэ Iей Iэджэ къохъу. Псалъэм папщIэ, цIыху зэрымыцIыхухэр зэхуотхэ, лэжьыгъэ гуэрхэр зэдагъэзэщIэну зэгуроIуэ. Зым адрейм гъэпцIагъэкIэ ахъшэ къреIых. Зыхуэтхам зыри къимылэжьауэ икIи ахъшэ фIэкIуэдауэ къонэ.
НэгъуэщIу къапщтэмэ, телефоныр куэдкIи сэбэп хъу Iэмэпсымэщ. ЦIыху куэдым абыкIэ я бизнесым зрагъужь. Телефоным и фIыгъэкIэ дунейм къыщыхъу Iуэхугъуэхэр къыдощIэ. Абы сэбэпу къихьым цIыхухэр ирикъукъым, аргуэру щIэщыгъуэ гуэр къагупсыс.
СфIэфIщ библиотекэм сыкIуэн. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы тхылъ щеджэхэр нэхъ мащIэ хъуащ. Усэ, рассказ еджэн хуей хъумэ, интернеткIэ къагъуэтурэ йоджэ.
ПэщIэдзэ классым къыщыщIэдзауэ псоми яIыгъщ телефоныр. Куэдрэ лэжьыгъэхэм емыгупсысын щхьэкIэ, жэуапхэр интернетым къратхыкI.
Сыхуейт интернетыр губзыгъэу псоми къэдгъэсэбэпыфу зедгъэсэну.

Тхыгъэ – зэпеуэм ещанэ увыпIэр къыщызыхьа еджакIуэр:
Зеикъуэ курыт еджапIэм 1-нэм и 9-нэ классым и еджакIуэ
Щомахуэ Iэминэ Заур ипхъу
ЕгъэджакIуэр: Зеикъуэ курыт еджапIэ 1-м
адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щезыгъаджэ
ШыкIэбахъуэ Мадинэ Хьэмел ипхъу

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here