Жансырэй и пщIыхьыр

0
1154

İKKD’nin Adigece kurslarına katılarak okuyup yazmayı öğrenen Nuran Şırayder’in kaleme aldığı Adigece öyküyü yayınlıyoruz.

Хуэижэрэ хуэижэрэт жи!

Иныжьхэр Iуащхьэмахуэ уэсым загъэзэрыхауэ хъуреябзэ защIауэ зыдэхъафыщIэиу. зэрыгъэкIийуэ къурщым и гэбэмкIэ зэнщIэу зэгъакIурийу губгъуэщхуэм зыгъырадзихиу кIэн зыдэджэук махуэхэр былэкIэми.

Зы махуэ гуэр дыгъэр къысщыгуфыкIыу, жъапщэ тIэкIуи къысхуепщэу мо гъэгъэхэм я мэ дахэм сигъудэфау, жыг лъабжъэм ежэх псым и макъыр си анэм къызжиIэ усэ дахэм худэу къысщыхъуу жэй IэфIрй къыстеуауэ си унэм и бжэщхъаIум шэнтым сытэсу сыщысщ.

Жыжьэу зы Iэуэлъауэ куэд зы макъ зыхызох. Си нэ закъур къызтызохри макъыр къыздикIым дэй соплIэ ари сыт?

Си нибжьэугъу цIыкIухэр, си дэлъху цIыкIуыр къафэрэ фийуэ къысхуокIуэхэр я пашхъам шым тесу си дэлхъу цIыкI Iэтэмиркъаныр иту лъэбухъ хьэ цIыкIуыр, бабыш щыр цIыкуыр, джэду щхъуэ цIыкIуыр абы ищхъэм тэсу дыщэ бзу цIыкIуыр тхьэкIумэкIыхь цIэруIэр сэ къызоджэхэр.

-Ейй Жансырэй накIуэ мо псы Iуфэм Iут жыг лъабжэм дэи дытIысунурэ ешхэ ефэ тIышIынущ дыкъафэнущ жьеIэ.

Сыкъышолъэт унэм сышIохъэж хъэлгъунэ хуэбэ тIэкIу, къуэй тIэкIу, лы гъуыр тIэкIу къызоштэри я дэй сожэ…

Дошхэ, дофэ, дыкъофэ…

Уф ари сыт? Си лъакъуэм зы гуэр къодзакъэ, си лъакъуэм сопхъуэ соплъэри бабыщ цIыкIумрэ бзу цIыкIумрэ си лъакъуэм тесшш хьэ цIыкIуыр си Iэ сэмэгум ишхьэр трилхъауэ щылъщ джэду цIыкIури си Iэ ижым ищхъэр трилхъауэ шылъщ тхьэкIумэкIыхь цIыкури си ныбэми тэсу жыг лъэбжэм дыIурыжэйуэ дышылъщ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz