Çerkes Kızının Vedası

0
1365

ÇERKES KIZININ VEDASI

İşte ağlıyor artık bu dağlar

Yüreğimi deliyor esen rüzgarlar

Nefesim tutuldu inliyor ovalar

Kavuruyor avulları fırtınalar

Titreyip düşüyor evde hayatlar

Kaygı çoktan yok olup gitti

Ölüm kokuyor artık bu dağlar

Unutulmaz bir ceza bu çardan

Arınamayacak o günahlarından

*

Günlerden yirmi bir aylardan Mayıs

Düşen canlar gül bahçesi bağrında

Hasretim güneş, sevdam bitmez aşk

Gözlerim buğulu elveda diyemem sana

Varlığındır beni yaşatan Vatanım.

*

Hiç kesilmedi yakılması avulların

Top sesleri ile inledi ovaların dağların

Misafiri oldu bulutların

Atam, babam, kardeşim

Kırıldı çocuğum, anam, bacım

Yüreğim yarıldı bir uçurum sanki

Yanıyor güneş gibi söndüremezsin

Ayaklandı sessizce acılarım

O zalim yılların yollarında

*

Günlerden yirmi bir aylardan Mayıs

Düşen canlar gül bahçesi bağrında

Hasretim güneş, sevdam bitmez aşk

Gözlerim buğulu elveda diyemem sana

Varlığındır beni yaşatan Vatanım.

*

Kuban suyu boydan boya akar yurdumda

Dağlar, ovalar, bahçeler, sular, hep usumda

Rüzgar durmaz kafe çalar ıslıklarımda

Atlar özgür kalsın benim yokluğumda

Barışa selam olsun hür dünyada

Savaşa lanet olsun tez zamanda

Sürgün gibi yeniden durdum hayata

Üzüntüm sensizliğim yuvamda

Beni öksüz bırakma vatanım

*

Günlerden yirmi bir aylardan Mayıs

Düşen canlar gül bahçesi bağrında

Hasretim güneş, sevdam bitmez aşk

Gözlerim buğulu elveda diyemem sana

Varlığındır beni yaşatan Vatanım.

                                          18 Ekim 2018- 02.30

 

ЧЕРКЕС ХЪЫДЖЭБЗЫМ И ФIЭХЪУС ЗЭХ

Mагъыр мес къурщхьэр иджы нэужь

Жьыбгъэ кIэпщэм сигур пыхьэуд

Си бауэныp иубыдащ, сэтейхэр мэщэIу

Егъэлыгъуэ къуажэхэр уэлбанэм

ГъащIэхэр кIэзызурэ щыдохуэх унэм

Гуауэр куэд щIащ зэрыкIуэдыжырэ

Лıэныгъэм и мэр кIыдэх бгыхэм

Дыщымыгъупщэжыну тезыр кIыттэзылъхьэ Царыр

ПсэкIуэд зылэжьар къабзэу хэкIыфIынуымэ

*

Накъыгъэ мазэм и тIощIанэ махуэщ

Псэхэр щыдохуэх Сэтэней хадэм ибгъэм

Си гукъэкIыр дыгъэщ, мыухщ си лъагъуныгъэр

Си нэпсым къызпэжых узыншэу кIыбжэсефкIым

УищыIэныгъэрэщ сызгъапсор си хэку.

*

Зи зэпычакIым къуажэхэм щIадзэ мафIэр

Топ макIым зэщIубыдащ уи къурщхьэр уи сэтейхэр

ХьэщIэ хуэхъуащ пщэхэм

Си адэшхуэр, си адэр, си къуэшыр

ЗытраукIащ си быныр, си анэр, си шыпхъур

Си гур зэгуэчащ лъабжьэншэ (зы бгызадэ) хуэдэу

Мэсыр дыгъэм хуэдэу фIыхугъэнкIыфIынукIым

ЗэщIэтэджэщ макъыншэу си гуауэхэп

А гущIэгъуншэ лIэщIыгъуэ гъуэгум

*

Накъыгъэ мазэм и тIощIанэ махуэщ

Псэхэр щыдохуэх Сэтэней хадэм ибгъэм

Си гукъэкIыр дыгъэщ, мыухщ си лъагъуныгъэр

Си нэпсым къызпэжых узыншэу кIыбжэсефкIым

VУищыIэныгъэрэщ сызгъапсор си хэку.

*

Псыжыр и кIыхьагъкIэ сожэх си хекум

Бгыхэр, сэтейхэр, хадэхэр, псыежэхэр, сигу илъщ

Жьыбгъэр мувыIэу дзапэ уэрэд къырэш

Шыхэр щхьэхуиту къырэнэ сэ си щымыIэныгъэм

Мамырым фIэхьус щыдох щхьэхуит щIыхъурейм

Зауэм собг псынщIэу хэкIуэдэжынкIэ

КъуэпсыщIэу сыпэувыжащ псэуныгъэм

Си гукъеуэр уэрынщэу си унагъуэ сызрисырщ

Зеиншэу сыкIомыгъэнэ си хэку

*

Накъыгъэ мазэм и тIощIанэ махуэщ

Псэхэр щыдохуэх Сэтэней хадэм ибгъэм

Си гукъэкIыр дыгъэщ, мыухщ си лъагъуныгъэр

Си нэпсым къызпэжых узыншэу кIыбжэсефкIым

УищыIэныгъэрэщ сызгъапсор си хэку.

  Adigece çeviri: Erdoğan Yılmaz

 

 

ЧЕРЬЕЗ  )Ы*ЩА Л*САДГЬЫЛ АДЫ?РА

Абар шь0а и7ъыуеит арт ашьха6ъа

Сгъы клыр7ъоит иасу а8шаяь6ъа

С8сы8 схълахит арха6ъа яызуеит

Аш0а6ъа рбылуеит а8ша0лакъа

Иёыёо икащоит а8с0азаара аэна0а=ы

Кыр 7оит агурюа и6ъыц6ьа азышь0а

А8сара афюы иахоует шь0а арт ашьха6ъа

Хаш0ра зы6ъум ахара8сара ачар иааиышь0аз

8сыхъа амам изхыигаёом мгънащ6ъа

*

Амш еижъиакын амыз ла7аран

Икащаз а8сы6ъа угъыш8ы гъш ауы0рартъит

Гъыхьаагархит амра абзиабара н7ъом

Сыла6ъа ащъыркьира йалашьа амам иуызуасщъом абзиаразы

Уйазаароп с8сы 0аз7о уара с8свдгьыл

*

Еи8ымзьеит рбылра уаш0а6ъа

Бьарбзан бжьыла ихъоп урща6ъа ушьхъ6ъа

Асас райалаеит а8с0щъа6ъа

А80а6ъа ир0ааит щабацъа щашцъа

Сабицъа щана7ъа щащъышьцъа хы7ъит

Сгъы еиюыйьан тшахит ущъар

Ибылуеит амреи8ш сгъы узырцъом

Бжьы шыргаёакъа схьаа6ъа еилагвлит

Уыр0 гъымбыл шы6ъсамюа6ъа сшырныё

*

Амш еижъиакын амыз ла7аран

Икащаз а8сы6ъа угъыш8ы гъш ауы0рартъит

Гъыхьаагархит амра абзиабара н7ъом

Сыла6ъа ащъыркьира йалашьа амам иуызуасщъом абзиаразы

Уйазаароп с8сы 0аз7о уара с8свдгьыл

*

Кубина аура зоуроу иалысуеит с8садгьыл

Ашьха6ъа арха6ъа ауа0ра6ъа аё6ъа исгъынкылоп

А8ша аангылаёом йаафашъоуп сшъишъира=ы

Рхы иа6ъитхааит аэ6ъа уаа са саныгйам

Дунеи зегьы 0ынчрахааит еинышъарахааит

Иаалырйьаны шъыюы8хьыё а6ъзаами амьащьара

А7иа еи8ш еита салрааит а8с0азаара

Сагъалара уарадаоп а0ёыа=ы

Иуымуын сйаларазы счкъынеибаны

*

Амш еижъиакын амыз ла7аран

Икащаз а8сы6ъа угъыш8ы гъш ауы0рартъит

Гъыхьаагархит амра абзиабара н7ъом

Сыла6ъа ащъыркьира йалашьа амам иуызуасщъом абзиаразы

Уйазаароп с8сы 0аз7о уара с8свдгьыл

Abazaca çeviri: Axba Esat

Sayı: 2019 05
Yayınlanma Tarihi: 2019-05-01 00:00:00

Önceki İçerikİÜKAF
Sonraki İçerikKfar Kama’da bahar
Jiy Zafer Süren
1951’de Samsun’da doğdu. Üniversite’yi terk etmiş ve muhasebeci olarak çalışarak emekli olmuştur. Çeşitli dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Kafkasya üzerine yayın yapan, As Yayın’ın kurucuları arasında yer aldı. “Çipxe, Kafkas Aile Armaları” (derleme) ve “Tama Bahar Gelmeyecek” (şiir) isimli iki kitabı vardır. Nisan 2008 itibariyle Jıneps gazetesi yazarları arasında yer aldı, Ocak 2011 tarihinden bu yana yayın kurulu üyesidir.