Хэкупсэ нэс Мэртыкъуэ Эдуард

0
29

Haradura Alla, genç Martıkue Eduard’ı tanıtıyor. Eduard’ın üniversitede resme ve Adigeceye olan ilgisini, çalışmalarını anlatıyor.

Мэртыкъуэ Эдуард Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр зэрыгушхуэ студентхэм ящыщщ.
Ар зыщеджэ къудамэм щIэсхэм сыт и лъэныкъуэ-кIи къахэжаныкIыу, жэуаплыныгъэшхуэ хэлъу, и пщэ далъхьэ къалэнхэр гугъэзагъэу игъэзащIэу апхуэдэщ. И ныбжьым хуумыгъэфэщэну гупсысэкIэ хьэлэмэтрэ акъыл гъэтIылъа-рэ бгъэдэлъщ щIалэщIэм. IэщIагъэр къызэрыхиха щIыкIэм, и студент гъащIэр зэрекIуэкIым ар и гуапэу къытхутепсэлъыхьащ.
Эдуард къыщалъхуари, курыт щIэныгъэ щызригъэгъуэтари Тэрч щIыналъэм хыхьэ Мэртэзей къуажэрщ. Адыгэбзэр фIыуэ илъагъуми, япэ зригъэгъуэта IэщIагъэр нэгъуэщIщ. Ар IэпщIэлъапщIэу, сурэт щIыным, пхъэм хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэщIыкIыным дихьэхыу зэрыщытым къыхэкIыу курыт еджапIэ нэужьым щIэтIысхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым декоративнэ-IэрыщI гъуазджэмкIэ и къудамэм. ИлъэсиплIкIэ абы щеджа нэужь, и щIэныгъэм а унэтIыныгъэмкIэ пимыщэу, университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ университетым иIэ къудамэм щIэтIысхьауэ и магистратурэм и 2-нэ курсым щоджэ.
Эдуард зэрыжиIэмкIэ, анэдэлъхубзэр фIыуэ зэрилъагъур зи фIыщIэу къилъытэр и япэ егъэджакIуэу щыта Мамий Залинэщ. ИужькIэ класс нэхъыжьхэм щезыгъэджа Уэрэзей Джульетти лъэныкъуэ куэдкIэ зригъэужьауэ жеIэ.
-Нэхъапэм тхыгъэхэм седжэрэ зэзгъэтIылъэкIыжу щытамэ, иджы магистратурэм сызэрыщIэтэсхьэрэ, сызэджэр псалъэ зырызу зэрызэпкърысхыным, авторым къигъэсэбэп псалъэхэм я мыхьэнэр нэ- су зэрызыгурызгъэIуэным, сигу зэризубыдэным яужь ситщ. Бзэр нэхъ куууэ джыным сызэрыдихьэхар зи фIыщIэр ди егъэджакIуэ-хэу филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ТIымыжь Хьэмыщэрэ филологие щIэныгъэхэм я кандидат Къардэн Мусэдинрэщ, – жеIэ щIалэм.
Еджэным нэмыщI, университетым зыри щимылъагъуу щытамэ, икъукIэ зэшыгъуэу щытынт Эду-ард и студент гъащIэр, ауэ ар жыджэру хэтщ зэпеуэхэм, конференцхэм, литературэ пшыхьхэм. Абы къыдэкIуэу, и Iуэху еплъы-кIэ гъэщIэгъуэнхэр къигъэлъагъуэу газетхэм тхыгъэхэр ирегъэхь, уси етх. Нэхъыбэу ныбжьыщIэр зытетхыхьыр цIыхум и псэр зыгъэгуфIэ, къару къезыт икIи зэуи езыудых лъагъуныгъэрщ, гъэм и зэманхэм хилъагъуэ щхьэхуэныгъэхэрщ, ныбжьэгъугъэрщ, цIыхухэм я зэхущытыкIэрщ. Усэ тхын зэрыщIидзэрэ куэд дыдэ мыщIами, ахэр зыбжанэрэ къытехуащ ди республикэм къыщыдэкI газетхэм.
Эдуард жеIэ иджыпсту дэзыхьэх Iуэхугъуэхэр игу зэрырихьыр, университет гъащIэм жыджэру зэрыхэтыр и нэхъыжьхэми къызэрыдаIыгъыр, ар еджэнми сэбэп хуэхъуу къызэрилъытэр. Мэртыкъуэр зытеува гъуэгущIэм хузэфIэкI къимыгъанэу ирикIуэну и гугъэщи, и мурадхэр Алыхьым къыхузэпищэ!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here