Сымаджэм фIэщхъуныгъэ езытыжыф ПщыхьэщIэ Мухьэмэд

0
28

Haradura Alla, babasının izinden giden genç doktor Pşıhaş’e Muhammed’in hikâyesini anlatıyor.

Халат хужьым къалэн къыщищIхэр дагъуэншэу зыгъэзащIэхэм ящыщщ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм дэтщIыналъэ зэхуаку сымаджэщым псантхуэ узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэм и унафэщI, псантхуэ узыфэхэр зыпкърытхэм еIэзэ ПщыхьэщIэ Мухьэмэд.
ЩIалэщIэм дохутыр IэщIагъэр къыхихащ, и адэм и лэжьэкIэр щапхъэ хуэхъури. Аруан щIыналъэм дэт сымаджэщым псантхуэ узыр зыпкърытхэм еIэзэ дохутыру илъэс куэдкIэ лэжьа ПщыхьэщIэ Ахьмэд (и Ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!) унэм къэкIуэжа адэм сымаджэхэм зэрепсалъэм, сэбэп зэрахуэхъум теухуауэ пкърыупщIыхьырт щIалэ цIыкIур. Адэми а псор зыфIэгъэщIэгъуэн быным хъыбар гъэщIэгъуэнхэр къыжриIэжырт, я узыншагъэр зэтеувэжынымкIэ къигъэсэбэп IэмалхэмкIэ дэгуашэрт.
Нарткъалэ дэт 1-нэ курыт еджапIэр къиухыу IэщIагъэ къыхихын хуей щыхъум, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ факультетым дохутыр IэщIагъэм щыхурагъаджэ и къудамэм щIэтIысхьэри, 2011 гъэм къиухащ. 2012 гъэм интернатурэм неврологиемкIэ IэщIагъэлIу къыщIэкIа нэужь, ар КъБКъУ-м неврологиемрэ психиатриемкIэ и къудамэм псантхуэ узыфэхэмкIэ IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыр отделенэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. Сызэджари, зэзгъэгъуэта IэщIагъэри куэдщ жиIэу къэмыувыIэу Мухьэмэд иужькIэ мануальнэ терапиеми хуеджэжауэ абыкIи IэщIагъэлIщ.
Зэреджэм хуэдэурэ, щIалэщIэр Аруан щIыналъэм щыIэ сымаджэщым неврологиемкIэ и къудамэм дохутырым и дэIэпыкъуэгъуу уври, илъэсиплIкIэ абы щылэжьащ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта нэужь а отделенэ дыдэм дохутыру илъэситIкIэ щылэжьащ. 2016 гъэ лъандэрэ ар дохутыру щолажьэ Анзорей къуажэ дэт щIыналъэ зэхуаку центрым псантхуэ узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж отделенэм, иджыпсту а къудамэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ егъэза-щIэ.
И адэр нобэ къыщхьэщымытыжми, Мухьэмэд абы и ущие псалъэхэм тетщ. Лэжьэн щIидза нэужьщ адэм и псалъэхэр, чэнджэщхэр нэсу щызыхищIэри, къыщигъэсэбэпри.
Зыпэрыт IэщIагъэр и нэр къыхуикIыу къыхэзыха щIалэщIэм къытехьэлъэркъым и лэжьыгъэр, езэши ищIэркъым. И Iэзагъэм зэрыхигъэхъуэным хущIэкъуу медицинэм теухуауэ тхылъ куэд щIеджыкI, щIэуэ а унэтIыныгъэм къыхыхьэ дэтхэнэ зы Iэмалми зыщегъэгъуазэ. Нэхъыщхьэращи, абы сымаджэхэм гулъытэ яхуищIрэ къыхуэарэзыуэ апхуэдэщ. И къару емыблэжу зэрылажьэм, и къалэнхэр дагъуэншэу зэригъэзащIэм папщIэ абы мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ щытхъу, щIыхь тхылъхэр. Мухьэмэд шыIэныгъэшхуэ хэлъу сымаджэм жиIэхэм щIодэIу, къыхэзыгъэзыхьыр зрегъащIэри, абы тещIыхьауи еIэзэн щIедзэ.
«Дохутыр IэщIагъэр фIыуэ плъагъуу къыхэпхауэ ущрилажьэкIэ, шыIэныгъэ пхэмылъынкIэ, щхьэхуещэу ущытынкIэ Iэмал иIэкъым. Мы IэщIагъэм псом нэхърэ нэхъыщхьэу сэ къыщыслъытэр, узым зэщIиубыда цIыхум узэрыIэпыкъунырщ, Iэмал къэбгъуэту зыхэт гупсысэм къыхэпшыныр, и гукъыдэжыр къэпIэту, и узым нэгъуэщIынэкIэ ебгъэплъынырщ. ЦIыху сымаджэр узым пэлъэщыныр куэдкIэ зэлъытар ар зыгъэхъуж дохутырырщ», — жеIэ ПщыхьэщIэм. Апхуэдэ гупсысэкIэ зиIэ, зи IэнатIэм хьэлэлу, игури и псэри етауэ пэрыт дохутырым и сымаджэхэм я мызакъуэу и лэжьакIуэхэм я дежи и пщIэр щылъагэщ.
Сымаджэм фIэщхъуныгъэ езытыжу гъащIэр фIыуэ лъагъуным къыхуезыджэ Мухьэмэд узыншэу илъэс куэдкIэ лэжьэну ди гуапэщ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here