Агвы ЙгIатыцIуа Амакъымква

0
1005

Байрамыкъва Халимат лыхьыз зхъу ареспублика къральыгІва библиотека апны акъарча литератури азъазари рымчыбыжь гІахъыртІытІ. Ауи апкъ йтата йакІвдыршаз
ахъвлапын йалан КЧР а-Правительства анхагІвчва, адепутатква, ажвлара уыснкъвгагІвчва, зыхьыз бергьльу артистква, Черкесск апедколледж апхьагІвчва.
Абиблиотека апны ауи атшын акъарча уагІахъа ркультура йазынарху йгьи акомпозитор, ашвахІвагІв бергьльы Кочкаров Марат йыршІыйара йгІаквчважвауа агІарбара джьащахъваква адыргалтІ.
Акъарча литература мгІвата йгІамнадаз, уахьчІвала аъащата йызту даквгІашІастІ абиблиотека аъачІвагІагІв хъада Переверзева Ирина. Россияла гІатгара змаз артист, акомпозитор бергьльы Кочкаров Марат Хвсей йпа йыршІыйара йауацІыхта дгІачважватІ абиблиотека алитература хъвшара аъачІвагІагІв Джазаева Тамара. Ауи йшылхІвазла, акомпозитор йыршІыйара лкІгІара джьащахъва амапІ. Ауи асквш 1935 агІан Микоян-ШахІар город (уахьчІвала Къарча) апны дйытІ. Марат данхвыцыз йгІашІарышвта ашва йхІварныс бзи йбун. Ауи ауагІахъа макъымква,
ашІалахІвара байа йылайхІвауа дгІадзынгылтІ.
Асквш 1943 агІан йтгІачва Къыргъыз республикала йтыргатІ, рыцхІагІа щарда йыла йыцІстІ. Ага ауаса йаъазтынгьи, йцри шта апсабара апшдзара, адзыгІв ласкви бнала йкІвыршу абыхъвкви рпшдзара злазхІвауа йгІадзынгылыз ачкІвын йылаз аршІыйара чІвец рыцІа-рыцІа тшауацІнахуан.
Акъарчаква рхакв йангІахъынхІвых, Марат асквш 1957 агІан Верхняя Теберда кыт акультура Тдзы апны йынхара джвыквицІатІ. Ауи Къарча-Черкес Республика асквш 400 йадахІвуата Москва йакІвшуз адекада далан. Мурадели Вано дыздынхалыз акъарча уарад ауаъа ахор йырхІвауата йбыжьгатІ. Асолист шІа йбжьы пшдза акомпозитор бергьльы зынла гвы айттІ, аконцерт амщтахь Кочкаров Марат РСФСР а-Верховна Совет ачІахІра грамота гІайквнадыргатІ.
Асквш 1958 агІан Кочкаров Марат макъым ззигІвыз ашва йапхъахауата аобласть радиуала йангІарт, йызгІаз зымгІвагьи зынла йыргвапхатІ. Ауи агІан Марат Хвсей йпа Къарча-Черкес къральыгІва ансамбль апны дынхун. Ауи йыршІыйара хъата щарда амапІ, абалладаква, акантатаква, ораторияква, асюитаква дрыдынхалуан, бзитагьи йгІайдахІвуан. Ашвата акомпозитор йгІанйыршаз 200 йрайхІапІ, ауысагІвчва Байрамыкъва Халимат, Аппаев
Бильаль, Хвби Уасман аргваныта дрыцынхатІ. «Баллада о погибшем брате», «Сосны», «Пос-
леднее письмо солдата» КІавкІаз щхъахъысырта гІазхчаз йырзынарху ареквием, ауысагІв Батчаев Мусса йажваквала йгІвыз «Моя Родина» кантата уахьчІва йъагІадзазгьи аздзыргІвчва гвалымста йыгьгІаннажьуам.
Кочкаров Марат йыршІыйара йара дшгІвычІвгІвыс лашараз апшта йлашаран, йгвлахІаран, ауагІа бзи йырбун. Ажурналист бергьльы Шаманова Медиха йылгІвыз алибреттола йгІанйыршаз «Айтуган – дочь Карчи» балет акъарча культура апны гыларта ду амапІ. Ауи Къарча-Черкес область хор апны дъадзанхуз азаман ауацІала уыс бзита дызхадзаз гІалгвалашвахуата дгІачважватІ КЧР-ла гІатгара зму артистка Каракетова Лариса. Ауи йылхІваз «Боллада о погибшем брате» уарад ахъвлапын йалаз заджвгьи гвалымста дгьгІаннамыжьтІ.
Кочкаров Марат йхъапщыли йахщи йгІвычІвгІвысагІи йгвымчІвари гІаргвалашвахуата йгІачважватІ. РФ-ла, Къабард-Балкъарла йгьи Къарча-Черкесла гІатгара зму артист Уртенов Борис, «Вестник Карачаево-Черкессии» газет аредактор Нартокъва СултІан, Къарча-Черкес Республика ауагІа рартист Хвби Хвсей акомпозитор Кочкаров Марат пхата дгІаргвалашвахтІ, йыршІыйара байа йаквгІашІастІ. Ауат йшгІалыркІгІазла, Къарча-Черкес акультура атшауацІыхра къару ду алазцІаз агІвычІвгІвысква рыршІыйара тынхаква уахьчІва йъагІадзазгьи ауагІахъаква пІатІу ду рыквырцІауа йынкъвыргитІ, йгІадзынгылуа абанпараква рыгІзара-бжьара апны йгІадрысабапитІ.

Джьардис Асйат.

(АБАЗАШТА)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz