МэфэкI иным пэсэгъохых

0
1238

Адыгэ тхыбзэм и Мафэ сыфэусагъ. Ащ фэдэ амал къысэзытыгъэр пстэуми апэу адыгэ унагъоу ныдэлъфыбзэр зэрылъым сызэрэщапIугъэр, сэ сшъхьэкIэ, силъэпкъ, адыгабзэр зэрэсикIасэхэр ыкIи адыгабзэхэмкIэ илъэс пчъагъэ хъугъэу слъэкI къызэрихьэу, сигуапэу Мыекъопэ гурыт еджапIэу я 11-м зэрэщезгъаджэхэрэр ары.
Тиадыгабзэ хэти ыгу къикIырэ гущыIэ фабэхэр фиIохэмэ, ишIуагъэ къэкIонэу, къыткIэхъухьэхэри къыткIэдэIукIыхэзэ, щысэ къыттырахынэу къысщэхъу, бзэми хэхъощт ыкIи зиIэтыщт.

Сатыр лъапIэхэр
Сиадыгабз
Гъэтхэ мэ IэшIоу зэлъештэ,
Къэгъэгъэ дахэу чIыгур зэдештэ.
Тыдэ зыбгъазэми сыбзэ къахэщы,
Сиадыгабзэ гъогукIэ пхырещы.
Кавказ къушъхьэхэр ащ ымакъ.
Псыхъоу къячъэххэрэми ар яджэмакъ.
Мэз пырыпыцум сыхэтми – сыбзэ,
Бзыур чэчагъэми – ари сэ сыбзэ.
ГущыIэ щэрыокIэ игухэлъ къызнэсы,
Бзэр гущыIэжъкIэ сэгъэлъэпIэжьы.
Сыдэу сыхъугъэми, сыгу къынэсы,
Сиадыгабзэ сегъэкIэлэжьы.
Сыгу зыIэтыгъэр сыбзэ ымакъ,
Орэд чэфыр, пщынэ макъ.
ГущыIэ IашIур сянэ ыжабз,
Сызгъэдэхагъэр сиадыгабз.

Тыгъэу къытфепсыгъ
Тыгъэр гушIоу къытфепси,
Псыхъо щтыгъэр рифыжьагъ.
Инэбзыймэ тагъэфаби,
Адыгабзэм псэ къыпыкIагъ.

Инэбзыймэ гъогу тытыращи,
Адыгабзэм зиубгъугъ.
ТигущыIэ псэ ыгъоти,
Гум ипсалъэ къырытIуагъ.

ГъашIэу тиIэм адыгабзэм
Лъэпкъым зэкIэм тыдэкIуатэ,
Тыфэсакъы, хэтэгъахъо,
ЗэрэтлъэкIэу тэухъумэ.

Тисабыйхэр мыгъощэнхэу,
Лъэпкъым ыбзэ аIупэнэу,
Адыгабзэу тыбзэ кIасэр
Тихэгъэгу щаухъумэ.
Сиадыгабз
Тихэгъэгу шIу тлъэгъунэу,
Къушъхьэ сыджхэм танэсынэу,
Тимэз кIырхэм яжьы къабзэ,
Псыхъо чъэрхэм якъэргъуагъэ,
ГукIэ ренэу зэхэтшIэнэу,
Дахэу жабзэм хэдгъэхъонэу
Тыфегъасэ адыгабзэм.
Хьарыф Iужъумэ тыкъяджэнэу,
Усэ дахэхэр рыттхынэу,
ШIоу щыIэр рызэхэтлъхьанэу,
Хэбзэ дахэу тызщыщ лъэпкъым
Хэлъыр зэкIэ къырытIонэу,
Ныбджэгъуныгъэр дгъэлъэпIэнэу
Тыфегъасэ адыгабзэм.

Мэрэтыкъо (Гъомлэшк) Сусан.

(АДЫГЭ МАКЪ)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz