Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Зыхуэбгъадэ хъун гъуэтыгъуейщ

Урысейм и макъамэ гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэ иныр къыхалъытэкIэрэ, Глинкэ М. и цIэр зезыхьэ УФ-м и Къэрал Саугъэтыр Ищхъэрэ Кавказым щыщу зыхуагъэфэщар Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуа, композитор цIэрыIуэу, егъэджакIуэ нэхъусауэ, дирижер, публицист, фольклористу, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэу щыта Даур Аслъэн Алий и къуэращ.

Дуней псом адыгэу тетыр зэрыгушхуэ макъамэтхыр 1940 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м къалъхуащ. Иджыри цIыкIу щIыкIэ Аслъэн зыщIишащ лъэпкъым къыдекIуэкI IуэрыIуатэ бейр, нарт хъыбарыжьхэр, ар куэду яIущIэт, япсалъэт лъэпкъ уэрэджыIэхэм, музыкантхэм. ЗригъащIэт, зригъэлъагъут адыгэхэм нысэишыжхэм деж хабзэм тету щрагъэкIуэкI къафэхэр, джигитовкэр.

1957 гъэм, Черкесиер Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъур Москва къалэм щагъэлъапIэу, абы КъЧР-м къыбгъэдэкIыу яунэтIа гупым яхэта Аслъэн къэралым и къалащхьэм щилъэгъуамрэ щызэхихамрэ и гур къызэщIиIэтащ, профессиональнэ музыкант хъуным хуигъэушащ. Иужьым, композитор цIэрыIуэ Мурадели Вано IущIа, епсэлъа нэужь, макъамэтх хъуну зэрыхуейм шэч къытрихьэжакъым.

Абы къыпэкIуэуи, Аслъэн Ставрополь музыкальнэ училищэм щIотIысхьэри, 1963 гъэм къеух. Япэ щIыкIэ ар яхотIысхьэ «труба»-мкIэ классым, иужьым «хоровое дирижирование» гупым мэIэпхъуэж. Щеджэм щыгъуэ, хоровой дирижированэм къыдэкIуэу, Аслъэн и къарур ирепщыт макъамэ зэхэлъхьэнми. И япэрей уэрэдхэр радиом щатх, икIи макъамэр зыфIэфIхэм ахэр яфIэхьэлэмэт мэхъу. Композицэ и лъэныкъуэкIэ зыIэригъыхьа япэ ехъулIэныгъэхэм Аслъэн дамэ къытрагъакIэ, щIалэр жыджэру иужь йохьэ езыр зи унафэщI лъэпкъ студент ансамблым и программэм хэтыну уэрэдхэр къэгъэщIыным. Абы дэлажьэкIэрэ, я репертуарыр къигъэщIкIэрэ, Аслъэн набдзэгубдзаплъэу щIеджыкI Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я музыкальнэ IуэрыIуатэр. Иужьми IэпщIэлъапщIагъ ин хэлъу ахэр къыщегъэсэбэп и IэдакъэщIэкIхэм деж.

Аслъэн и япэ уэрэдхэм, адыгэм теухуа, духовой оркестрым папщIэ итха маршхэм наIуэ къащIащ щIалэм узыфIэмыкIыжын зэчий зэрыбгъэдэлъыр. ИкIи, училищэм щылажьэ егъэджакIуэхэм, и ныбжьэгъухэм Аслъэн чэнджэщ кърат бгъэдэлъ щIэныгъэм консерваторием деж щыпищэну…

Аслъэн зегъэхьэзыр, Москва къэрал консерваторие цIэрыIуэм макIуэри, ехъулIэныгъэ хэлъу экзаменхэр ет, ищхьэ еджапIэм щIохьэ. Япэ щIыкIэ «Хоровое дирижирование» классым хэтIысхьэри, иужьым композитор цIэрыIуэ Фере В. и «класс композицием» кIуэжащ. Музыкант ныбжьыщIэм и насып къихьащ дуней псом щыцIэрыIуэ музыкантхэу Нейгауз Г., Ростропович М. сымэ я дерсхэм щIэсын, я концертхэм щIэдэIун.

IущIэ зэпытт икIи епсалъэт и егъэджакIуэ, ди къэралым и композитор щэджащэ Щедрин Родион, цIэрыIуагъ къэзылъэща макъамэтххэу Волков К., Галахов О., Калистратов В., Чалаев Ш., Гладков Г., Дунаевский М., Рыбников А. сымэ. Даур Аслъэн и егъэджакIуэт педагог-музыкант, композитор щэджащэ Раков Н., Агафонников В., Холопов Ю., нэгъуэщIхэри.

Аслъэн и духовнэ, художественнэ зэфIэувэныгъэм а музыкантхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ. Консерваторием щеджэкIэрэ, Даурыр жыджэру ирилажьэт композицэ и лъэныкъуэм. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ вокальнэ, инструментальнэ тхыгъэхэр, цIыхубэ уэрэд куэдым елэжьыжащ. Телъыджэщ мы Iуэхур, ауэ консерваторием деж Аслъэн щитхауэ щыта произведенэхэр зы къэмынэу ягъэзэщIащ. ЗыгъэзэщIари ди къэралым щыцIэрыIуэ музыкант, профессиональнэ гупхэращ. Уасэшхуэ хуащIауэ щытащ скрипкэмрэ оркестрымрэ папщIэ итха, Пикайзен В. игъэзэщIа «Черкесская рапсодия» произведенэм.

Композитор ныбжьыщIэм бгъэдэлъ IэпщIэлъапщIагъыр, и художественнэ еплъыкIэр зыхащIауэ щытащ «Пять горских песен» и хоровой циклым деж. Абы хигъэхьат къэрэшей, къэбэрдей, осетин, куржы цIыхубэ уэрэдхэр. Даурым и «Циклыр» хагъыхьэ Москва Къэрал хорым и репертуарым, икIи композитор ныбжьыщIэхэм я Союзпсо зэпеуэм Аслъэн и IэдакъэщIэкIым ещанэ увыпIэр къыщелъэщ…

Москва консерваториер къызэренэкIри, Аслъэн щылэжьэну и хэку къегъэзэж, икIи Черкесск къалэм дэт музыкальнэ училищэм и унафэщI IэнатIэр къыхуагъэфащэ. 1970—1980 гъэхэр Даур Аслъэн и творчествэм зыщиIэта зэманщ. Абы и Iэдакъэ къыщIокI симфоническэ, вокальнэ, инструментальнэ тхыгъэ телъыджэхэр, адыгэ, Урысей макъамэ щэнхабзэхэм я тхыдэм игъащIэкIи къыхэна произведенэхэр. Апхуэдэщ, «Адыги» япэ симфониер, «Горский концерт для фортепиано с оркестром», «Концерт для виолончели с оркестром», «Соната для флейты», «Горские симфонические танцы» жыхуиIэхэр.

1989 гъэм абы къегъэщI «Аульные песни» кантатэр. Мыр и художественнэ къызэгъэпэщыкIэкIэ, и жанркIэ адыгэ макъамэм и щыгум иува произведенэу плъытэ хъунущ. Хуабжьу гущIыхьэщ кантатэм и зы Iыхьэр — «Истамбыл гъуэгу» фIэщыгъэцIэр зритар.

Даур Аслъэн, шэчыншэу, адыгэ макъамэтххэм къахэлыдыкI композитор-уэрэдус гъуэзэджэщ. Абы и уэрэд «Адыгэ нэмыс», «Саратинэ», «Увези ты меня при луне», «Когда узнаешь ты», нэгъуэщIхэри, Черкесием къыщымынэу, Къэбэрдейми, Адыгейми, Абхъазми, зэры- Кавказуи щыцIэрыIуэщ.

Аслъэн творческэ пыщIэныгъэшхуэ хуиIащ Кулиев Къайсын, КъБР-м, КъЧР-м, Адыгейм щыщ, зи псалъэхэм макъамэ зыщIилъхьэ усакIуэ цIэрыIуэ куэдым. Кулиевым Аслъэн «къызэрымыкIуэ бгырыс композитор» къыхужиIэт…

Аслъэн и автор концертхэр щекIуэкIащ Москва и «Колонный зал» пэшышхуэм, Согъум, Налшык, КМВ-м, Владикавказ, Ставрополь, Мейкъуапэ, Черкесск къалэхэм, икIи дэнэ дежи абы и творчествэр щаIэтт, щагъэлъапIэт.

Аслъэн и IэдакъэщIэкIхэр зэхуэхьэсауэ грампластинкэ зыбжанэ къыщыдэкIащ Москва, Тбилиси къалэхэм. Лъэпкъ куэдым я макъамэ щэнхабзэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэр къыхалъытэкIэрэ, Даур Аслъэн илъэс зэхуэмыдэхэм къыхуагъэфэщащ «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Народной артист КБР», «Заслуженный деятель искусств Абхазии» фIэщыгъэцIэ лъагэхэр. 1990 гъэм Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.

Даур Аслъэнщ зи IэдакъэщIэкIыр КъЧР-м, Дунейпсо Адыгэ Хасэм (МЧА-м) я Гимнхэм я макъамэр. Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа композитор щэджащэм и цIэр зэрехьэ езыр здэлэжьа, Черкесск къалэм дэт, щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ колледжым. Мы IуэхущIапIэм Даурым и музей щолажьэ.

Дунейпсо макъамэ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я тхыдэм дыщэ напэкIуэцI щызубыд Даур Аслъэн 1999 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 8-м дунейм ехыжащ.

Абидокъуэ Люсанэ

(ЧЕРКЕС ХЭКУ)

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img