Адыгеим хъызмэтшIэпIэ 20-м ехъу къыщигъэлъэгъощт

0
1519

Илъэс пчъагъэ хъугъэу, гъэ къэс, мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи перерабатывающэ промышленностым яIофышIэ и Мафэ ипэгъокIэу, «Золотая осень» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр Москва щызэхащэ.
Мыгъэ чъэпыогъум и 7-м къызэIуахыгъ, и 10-м аухыщт. Ар я 22-у мэхъу. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм зэхъокIыныгъэхэр зыхилъхьагъэхэм мыри ащыщ хъугъэ, мызыгъэгум Iофтхьэбзэшхор онлайн шIыкIэм тетэу зэхащагъ.
АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, ащ пае къэмынэу шъолъырхэм ямэкъумэщ продукцие, техникэу, оборудованиеу, нэмыкIэу мы лъэныкъом ищыкIагъэу къыдагъэкIырэр къагъэлъэгъон амал изэхэщакIохэм къатыгъ. Интернет-платформэу агъэпсыгъэм зэпстэур иплъэгъощт.
Джащ фэдэу пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу темэ зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ конференциехэр зэхащэщтых. Ащ фэдэ Iофтхьэбзэ 40 фэдиз программэм къыдэлъытагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи перерабатывающэ промышленностым иIофышIэ анахь дэгъухэр наградэхэмкIэ ыкIи шIухьафтынхэмкIэ къыхагъэщыщтых.
Адыгеири, пстэумэ афэдэу, онлайн шIыкIэм тетэу хэлэжьэнэу ащ фытегъэпсыхьэгъэ стенд ыгъэхьазырыгъ. Ар щэу зэтеутыгъ. Апэрэм республикэм имэкъумэщ хъызмэт гъэхъагъэу ышIыгъэ пстэур къыщыгъэлъэгъуагъ. ЯтIонэрэм инвестиционнэ проектышхоу ООО-у «Мирный- Адыгея» зыфиIорэм, щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къэзышIэу, зипродукцие анахьыбэу IэкIыбым щыIузгъэкIырэ заводэу Красногвардейскэ районым итым ыкIи чIыгулэжьыными, былымхъуными апылъ хъызмэтшIапIэу «Дондуковскэ элеваторым» нэIуасэ афешIых. Ящэнэрэм рагъэуцогъэ видеороликым Адыгеим икартэ мэкъумэщ отраслэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащылажьэрэ хъызмэтшIапIэхэмкIэ къыщагъэлъагъо. (www.adygvoice.ru)

Хъут Нэфсэт.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz