Си Адыгэбзэ

0
1993

ЧIлар Нуран Шырэйдэр

Дэнэ шыIэми ди Адыгэ лъэпкI псомй фIэхъус лIэпэ ныфхызоихь ЯпIэ дыдэ Тыркубзэу къышIэгъэкI жынэпс журнэлым пэмыщ Адыгэбзэу къыщIэгъэкIынум шхъэ мыбы тэлэжьыхъу гугъу зэзыхъэ гупым фIыщIэ яхузоущIы, фытэхьэ уэгум фызэлэжхэр тхъэм къывдигъаху Фи Iуэхухэр йузэнщ.
Се 2015 гъэм Истамбыл дэт ди Адыгэ хасэм тэутIыпшхъауэ сыпсэлъэн, сэджэфын, сытхьэфын пэпщIэ Адыгэъзэ зэзгъэщIэну къурсым сыкъуэщ ди кьурсыр жэпэгъуэ мазэм хуэежэрт мэкъууэгъуэ мазэм нэс бэрэжэи махуэ къэс сэхъэтIитI дыкъуэрт, мыхуэдэу илъэсыщ сыкIуэщ мыр ирикIукъым хуэбжэу утэлэжьыхын хуэищ ди егъэджэкъуэр Шокъул Илхъан Аидемирт фIыуэ зэдгъэщIэн щхъэ емызэшыжу гытIтэлэжьыхъэщ тхьэм узыншэгъэ гъырит.
Мыбы пэмыщ ди Адыгэ нэхъыжьхэр дызхэс Тырку Хэгъэгу шыIэ Адигэ лъэпкъым я бзэр яшымыгъупщэжын шхъэ цIыкухэр пэрытеджапIэм зыдэкIуэ еджэпэм я бзэмк122э джын ялъагъун папщIэ зэчэнджэшэщ ныджи зыхуей унагъуэхэм я цIыкухэр я бзэмкIэ джын ялъагъуфынущ арэщ и мыбы Анэхэм, Адэхэм фIыуэ ягупсысэн хуэйщ. Дузджэ Унивэрситэм – Къайсэр Ерджйес Унивэрситэм Черкесы Дил Едебият жаIау зы лъэныкъуэ яIэщ мыхьэр Iэйуэ гуфIэгъащ.
Дэ дызхэс Тырку лъэпкъым я бзэмкIэ дэджащ абыкIэ доджэ, дотхэ, допсалъэ лъэпкIхэм езым ябзэмкIэ емыджэф, ймытхыф, мыпсэлъэфмэ а лъэпкыр псэншэщ арэщ къызшыгъуэр.
Си бзэмкIэ тIакIу сэджэф, сытхэф шIэздзэ нэуж цIыкIухэм еджэн шадзэм я гуфIэкIэм хуэду сэри Iэйуэ сыгуфIэщ нытIэнэ сэгупсысэщ си гур узащ, ди бзэр Дунэим тэт льэпкI къуэдым я бзэм нэхьрэ нэхъ къыкIэрыхуэщ ди бзэр дыгъалъэпIэфэкъым дыгъабагъуэфэкъым ар щьэ бзэр; уи пэщIэдзэщ, уи лъэхъэнэщ, хъуэхъущ, тхилъщ, усэщ, шыпсэщ, урэдщ, уи анэм, уи адэм я псалъэ афIыр, я псалъэ дахэращ.

Си тхилъым мы тIэкIуыр сытхиу шызгьэтIыжынщ
Ди гум йлъхэр ттхыфу
Тхахэм деджэфу
Деджахэр къыдгуэрыIуэу
КъыдгуэрIуахэр жытIэфIу
Тхьэм дунейм дытригъэт
Фи махуэхэр фIыIэу

Сигъэгушхуэу мы тхилъыр фыхуэстхэн амэлыр гызытIэщ гуфIэгьэкIэ уигъэпсэу Хъажьбевыкъуэ Ердогъан Йылмаз.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz