фи махуэ фIыуэ ди лъэпкъыгъуэхэр…

0
1315

Сэ си цIэр Эммэ, си унэцIэр ХьадэгъалI, Иорданием сыщопсэу икIи илъэс тIощIрэ щырэ (23) хъуауэ принц Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ адыгэ еджапIэм сыщолажьэ. Сэ адыгэбзэ язогъащIэ нэхъыжь классхэм. Сэ Адыгейм сыкъыщалъхуащ, хэкум сыщыпсэуащ иджы Амман сыдэсщ.

Иорданием щыпсэу адыгэхэм принц Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ еджапIэ яIэщ.Адыгэ еджапIэр минрэ щибгъурэ блыщIрэ плIырэ гъэм (1974) къызэIуахащ икIи сабий садым щыщIэдзауэ епщIанэ классым нэс адыгэбзэ щадж.

Сабий садым щаублэ адыгэбзэм и зэгъэщIэныр джэгукIэ гъуэгум тету. Мазэм ящта псори сабийхэм я Iыхьлым яхудогъэхь.

Тхэнымрэ еджэнымрэ ещанэ классым щыщIадзэ, хьэрф тхыныр доублэ. АбыкIэ проблем диIэкъым. Дэ нэхъыбэу къыин къытщыхъур ди еджакIуэхэр адыгэбзэкIэ псалъэныр аращ. Тэмэму матхэхэ икIи еджэхэ,ауэ псалъэфхэкъым, сыт щхьэ жыпIэмэ, еджапIэм щызарагъэщIар къагъэсэбэпкъым нэгъуэщI щIыпIэхэм. Унагъуэм щыпсалъэкъым адыгэбзэкIэ. Иорданием адыгэбзэкIэ псалъэу унагъуэ мащIэ къэнэжар.
ИужькIэ жысIэмэ сфIэигъуэ, зыщывмыгъэгъупщэ мы псалъэжьыр.

Бзэ зимыIэм-лъэпкъ иIэкъым!

Эммэ ХьадэгъалӀ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz