Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Хәынҵариа ихьӡ зху аоркестр ахәаԥшцәа ргәы шыҟанаҵаз

Аҳәынҭқарратә филармониаҿы еизаз ахәаԥшцәа гәахәара дула ирыдыркылон Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху амилаҭтә арҳәагақәа роркестр инарыгӡоз ашәацыԥхьаӡа, цәыббра 23 рзы Аҟәа имҩаԥысыз аконцерт аҟны.
Ари ауха ахәаԥшцәа ирзырхиаз аҳамҭақәа рацәан: Аԥсны жәлар рартистка Виолетта Маан лықәгылара, иара убас еицырдыруа урыстәылатәи ашәаҳәаҩ, амузыкатә гәыԥ «Чичерина» асолистка Иулиа Чичерина раԥхьаӡа акәны иналыгӡеит Аԥсны иазку ашәа ҿыц. Ашәазы ажәақәа иҩит урыстәылатәи ажурналист, аамҭала аԥсуа телеканал «Абаза-ТВ» аҟны аус зуаз Сергеи Пегов. Амузыка лҩит Чичерина лхаҭа.
Аконцерт иалахәын иара убас аԥсуа артист Ерик Миқаа, аҿар рфольклортә ансамбль «Ахьышьҭра», амузыкантцәа Алексеи Самарии Антон Давидианци. Урҭ зегьы аккомпанемент рзыҟанаҵон амилаҭтә арҳәагақәа роркестр.
«Артистцәа зегьы иҭабуп ҳәа расҳәоит аконцерт иахьалахәыз азы. Иҭабуп ҳәа расҳәоит ҳоркестр алахәцәа. Иҭабуп аамҭа ԥшааны иахьа иаҳзыӡырҩырц иааз ахәаԥшцәа зегьы! Ҳшәеихырхәоит», – иҳәеит аорекстр асахьаркыратә напхгаҩы Денис Арухаа.
Атәылаҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа уадаҩ шыҟоугьы, Аԥсуа ҳәынҭқарратә филармониа азал уаала иҭәын. Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху аоркестр аԥсуа хәаԥшҩы игәы хырхиижьҭеи акрааҵуеит.
«Арҭ аҿарацәа рконцерт аныҟоу еснагь ҳрызцоит, уи аҩыза алшара ҳаҩҳажьуам. Рус иазҟазоуп. Инасыԥуп рзыӡырҩра. Аконцерт нымҵәондаз ҳәа сыҟан. Иҭабуп ҳәа расҳәоит аоркестр алахәцәеи аконцерт иалахәыз артистцәеи зегьы ари ахәылԥаз ссир азы», – ҳәа лгәалаҟара ҳацеиҩылшеит ахәаԥшҩы Миранда Рабаиа.
Аоркестр инарыгӡоз аԥсуа музыка иазыӡырҩырц иааит Урыстәылатәи аԥсшьаҩцәагьы маҷҩымкәа.
«Шаҟа ибзиоузеи Аԥсны ҳаҟазаара иахьақәшәаз иџьашьахәу ари аконцерт! Уаха иҳауз агәалаҟара акыраамҭа иаҳхашҭраны иҟам. Ари насыԥуп! Ҳаҩныҟа Воронежҟа ҳаныгьежьуагьы иҳацзаауеит», – лҳәеит аԥсшьаҩы Татиана Белоусова.
Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә амилаҭтә арҳәагақәа роркестр аԥҵан 2016 шықәсазы. Аколлектив амилаҭтә мелодиақәа нарыгӡоит, иахьанаало ҳаамҭазтәи абжьы рхаҵаны. Аԥсны аҩнуҵҟа аоркестр ахьӡ бзиаӡа арҳахьеит, аҳаҭыр змоу жәларбжьаратәи афестивальқәагьы ирылахәуп.
(www.abaza.org)

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img