Гум Къинахэр: МЫЛIА ЗЭНЫСЭГЪУИТХУ

0
920

КъарэцIыкIу Илкай

ХьэтIохъущыкъуеижьым (Узун-яйлэ.Тыркум) дэс КъарэцIыкIухэм я щыщу зэ къуэшитхум къадэкIуа, зэ нысэгъуитхут. ЗэманкIэрэ, зэ къуэшитхур дунейм ехыжри зэ нысэгъуитхур къэнащ.
Махуэгуэрым зэ нысэгъухэм я щыщ зыр, хьэщIэуэ Жаныкъуей кIуащ. фыз гуп я хэсти, хэгъэрейхэм я щыщ цIыхубз гуэрэ, мыбы зыкъыхуигъазэри «зыкъазыгъэцIыхут» щыжиIэм КъарэцIыкIухэ зэрисыр жиIащ.
Хэгъарейри, КъарэцIыкIухэ яблагъэуэ къыщIэкIри
-“А Iей сыту фыт. Хъыбар тIэкIу къызжеIэ. Сыт хуэдэ зэ къуэшитхури?”
-“Алыхь мыгъуэ, зэ къуэшитхури дгъэлIауэ зэ нысэгъуитхури допсэумэ.”
-“Аннааа Iей! зэ къуэшитхури щывгъалIэм, зэ нысэгъухэм я щыщ зыри фахэхуэтэкъэ» жиIэщ хэгъэрейм.

* КъэзыIуэтэжар: КъарэцIыкIу БаIисэщ, Узун-яйлэ-ХьэтIохъущыкъуеижьым щыщщ. Илъ. 83 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz