ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
1287

ЕкIуэкIыу: 3. ЩIыпIэ куэдым къыщыкI, хущхъуэгъуэу къагъэсэбэп къэкIыгъэ.
8. Къуаргъым нэ хуащIати … жиIэрт (псалъэжь). 10. дунейм и лъэныкъуиплIым яз. 11. Гъуаплъэм къыхэщIыкIа псылъэ. 12. Уеплъмэ, …, уеджэмэ, дэгу (къуажэхь).
13. МахуэцIэ. 15. ЦIыху гупым и пашэ. 19. Мэзым щыпсэу хьэкIэкхъуэкIэ пIащэ.
20. Куэд зи фэ дэзыгъэхуэф, зышэчыф. 21. Плъыфэ. 24. МафIэдз Сэрэбий и «Гъыбзэ хуэфащэт» романым хэт джэгуакIуэ. 26. Хьэ къалъхуагъащIэ. 27. ГъущIхэкI.
28. адыгэ алфавит зэхэзылъхьа щIэныгъэлI. 30. Хамэ щIыпIэ. 33. Лыр зыхэвыхьа псы. 34. Уэшх, уэс зыщIэт жьапщэ ин. 36. ЦIыху бзаджэ, мыхъумыщIэ (зэхьэкIауэ). 37. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэу лъэпкъ. 38. УнэлъащIэ лIэужьыгъуэ. 40. Кхъащхьэм трагъэувэ фэеплъ. 41. Литературэм и жанр.

Къехыу: 1. ФампIэ плъыжьым щIихъумэ хъурей цIыкIухэр къызыпыкIэ къэкIыгъэ. Яшх, хущхъуэгъуэуи къагъэсэбэп. 2. Губгъуэхэм, мэкъупIэхэм узыщрихьэлIэ къуалэбзу мыин. 4. Уз зэрыцIалэ. 5. МэжэщIалIэ, ныбэ нэщI. 6. Гъэсыныпхъэу паупщIа жыг. 7. Пасэрей адыгэ къуажэцIэ. 9. ди щхьэр зи жагъуэр … иухуэ (псалъэжь). 14. Щхьэмыж зиIэ гъавэ лIэужьыгъуэ. 16. … фыгъуэ зытрамыгъаплъэм хуэдэщ. 17. Гъавэ щаIуэ щIыпIэ. 18. Ху къызыщIаIукI гъатхасэ къэкIыгъэ.
22. Тутын зракIутэу зэрефэ Iэмэпсымэ. 23. Уафэм къех псыIагъэ. 25. Нарт лIыхъужь. 28. Налкъутым ефIэкI мывэ лъапIэ. 29. адыгэхэр Египетым зэреджэу щытар. 31. алэрыбгъум ещхьу, къамыл щабэ зэIуща. 32. КIэртIофым ещхьу лъабжьэ зыщI къэкIыгъэ. 34. Макъ гъум дыдэ зиIэ уэрэджыIакIуэ. 35. ГуфIэгъуэ зиIэм хьэщIэм щхьэкIэ иукI Iэщ. 37. ЦIыхум щхьэкIэ яухуэ псэуалъэ. 39. Ухуэныгъэм къыщагъэсэбэп мывэ лIэужьыгъуэ.

Жэпуэгъуэ мазэм къыдэкIыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

ЕкIуэкIыу: 2. акIэ. 5. Щиху. 8. Таж. 9. ПщампIэкъым. 10. Сонэ. 11. анэ. 12. Хъудыр.
13. Гъут. 16. Гъэ. 17. ЛIыгъэ. 18. Балъкъ. 23. Тıыхъужь. 24. Нэхърэ. 25. Уэркъ. 26. Къуаргъ. 28. Пхъэпс. 30. Хьэкъун. 32. Шхий. 33. Убых. 35. Шы. 37. Ер. 38. Къунан. 40. ЦIыв. 41. Жейм. 42. адакъэщIэрэ. 43. Къуий. 44. Бзу. 45. Хуэш.

Къехыу: 1. Министр. 3. КIапIынэ. 4. Къашыргъэ. 6. Къущхьэ. 7. Сытхъу. 14. Бгъэн.
15. БаIуэ. 17. ЛIыжь. 19. Къру. 20. ЯтIэкъуэ. 21. ахърэт. 22. Пкъынэ. 27. Гъэш. 28. ПщIий. 29. Собэ. 30. Хьэх. 31. ШыкъумцIий. 34. Бемырзэ. 36. Ныбэрэ. 39. Надэ. 41. Журт.

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.

Зэхэзылъхьар: Мыз Ахьмэдщ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz