Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

ЩакIуэ/ Avcı

Iузунейлэ Къундетей къуажэм зы щакIуэ бэлыхь дэсау жаIыж. И цIэр Шагбант а лIым . Шагбан, жэщи -махуей, гъэмахуей- щымахуей жимыIэуэ губгъуэм итт, и хьэ джафэ зыбжанэр и гъусэу, жи. Дыгъужь, бажэ, тхьэкIумэкIыхь, бабыщ, rубгъуэкъаз къиукIт. И шхыныр и хьэхэм ядигуэшт. Шагбан зыхуигъувыжа лэжьыгъэмрэ и псэукIэмрэ япэращи и щхьэгъусэм игу техуэртэкъым. И унэ емкIуэлIэжу, и унагъуэр къыфIэмыIуэху зэрыщытым къхэкIу тхьэусыхэ зэпытт цIыхубзыр.

Ауэ и гъунэгъухэр щIагъуэ къхуедаIуэртэкъым и гукъеуэм. АтIкIэ къуажэм щыIуат псалъэ гурымыхь: “Шагбан и щхьэгусэм нэщI и Iыгъыркъым, жылэр щыгъуазэу нэщIыр ешх.” хужаIыт.

Сытми мы кърахьэкI псалъэхэр молэм щызэхихым къуажэм и нэхъыжьхэм яжыриIащ. Абыхэми “Уэй мыр хуэдмыдэн, дыкIуэнщи дэущыеным.” жаIыри Шагбан и унэм кIуахэщ. “ Уа дишыпхъу, мы уэ къдэпщIэр хъуркъым. Дэ ды муслымэн жэмэгатщ, тхьэм и фIыщIэкIэ уэ уцIыху узыншэщ. Ауэ жылэр щыгъуазэуэ нэщIыр дауэ зэрыпшхыр.” ЩыжыраIым цIыхубзым закъыхуритэри “Алыхь, сэ Шагбан фIэкIа лIы къысхуэзымыгъэфэща тхьэм щхьэкIэ нэщI сымIыгъын.” жиIащ, жи.


Uzunyayla’nın Örenşehir köyünde Şaban adında bir avcı yaşamış. Bu adam gece gündüz, yaz kış demeden köpekleriyle birlikte dağ bayır dolaşır, avlanır, yemeğini de onlarla paylaşırmış. Eviyle, ailesiyle pek ilgilenmezmiş.

Karısı -doğal olarak- bu durumdan hiç hoşnut değilmiş. Sık sık komşularına kocasının bu aldırmaz halinden şikâyet edermiş; ama komşuları da kadının şikâyetlerine pek kulak asmazlarmış.

Üstelik, “Şaban’ın karısı -hiçbir bahanesi olmadığı halde- oruç tutmuyor; herkesin gözü önünde orucu yiyor” dedikodusu köye yayılmış.

Dedikodu, köy imamının kulağına gitmiş. İmam da köyün yaşlılarına olan biteni anlatmış.

Thamadeler “Welıhi böyle şey olmaz, gidip Şaban’ın karısıyla konuşalım” demişler ve kadının kapısına dayanmışlar. “Yahu bacım, biz Müslüman bir cemaatiz. Sen de maşallah sağlıklı bir insansın. Neden oruç tutmuyorsun?” demişler. Avcının karısı cemaate şöyle bir diklenmiş ve “Bana Şaban’dan başka bir erkeği koca olarak layık görmeyen Tha için ben oruç tutmam Alıh!” diye cevap vermiş.

Yazarın Diğer Yazıları

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img