Щыгъуэ псалъэ

0
1528

Лъэпкъым, Хэкум, щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. Хьэлъэу сымэджа нэужь, илъэс 74-м иту дыгъэгъазэм и 8-м дунейм ехыжащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ цIентрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ пашэ, археологиемрэ пасэрей тхыдэмкIэ и къудамэм и унафэщI, адыгэ еджагъэшхуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.

ХамэщI щыпсэу адыгэхэм хъыбарыр гущIыхьэ тщыхъуащ, икIи дунейм ехыжам и унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и лъэпкъым дахуогузавэ, гуауэр IэтыгъуафIэ ящыхъуну дахуолъаIуэ.

Жьынэпс

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz