Щыгъуэ псалъэ

0
1138

“Тыркубзэ-адыгэбзэ псалъалъэр” зэхэзыгъэува, Анкара-Голбашы Хьэжымуратлы къуажэм къыщыхъуа Абазэ Ибрахьим дунейм ехыжащ. И унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм дахуогузавэ, гуауэр ящызыгъэгъупщэн Тхьэм къаримыт!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz