Щыгъуэ псалъэ

0
977

“Пэрыт” жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэу щыта, Къайсэр-Пынарбашы Щэныбей къуажэм къыщыхъуа Щэныбэ Бейджан дунейм ехыжащ. И унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм дахуогузавэ, гуауэр ящызыгъэгъупщэн Тхьэм къаримыт!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz