Щыгъуэ псалъэ

0
697

“Кавказымрэ хамэщI щыпсэу адыгэхэмрэ”, “Шэрджэсым къыщегъэжьауэ Америкэм нэс”, “Адыгэ Хабзэ”, “Къэхъуа псом я лей унэидзыхьэ”, “Адыгэ тхыдэмрэ литературэмрэ” тхыгъэшхуэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа, дуней псом щыцIэрыIуэ адыгэ жылагъуэ лэжьакIуэ, тхакIуэ, тхыдэтх Натхъуэ Къадыр дунейм ехыжащ. И унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм дахуогузавэ, гуауэр ящызыгъэгъупщэн Тхьэм къаримыт!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here