«Ар сэращ, Къурмэнщ къопсалъэр…!»

0
1103

Адыгэ лъэпкъым и бын пажэхэм зи нурыр къахэщ, лъэпкъым и поэзием, прозэм зи лирическэ макъыр лъэщу къыхэIукIа, щIы хъурейм текъухьа дэтхэнэ адыгэми фIыуэ яцIыху, ялъагъу Дыгъужь Къурмэн и творчествэр зэхуэхьэсыжауэ, томих хъууэ ИлъэсыщIэм ехъулIэу дунейм къы¬техьащ.

Мы Iуэхугъуэ дахэр къэгъэщIыным щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуар Къурмэн и творческэ щIэиныр гъуэтыжыгъуей ды¬дэ зэрыхъуаращ. Апхуэдэщи, курыт, ищ¬хьэ еджапIэхэм я программэхэм Дыгъужьым и творчествэр убгъуауэ щадж пэтми, егъэджакIуэхэри еджакIуэхэри а творчествэр зэхуэхьэсауэ зэрамыIэм гугъуехь куэ¬дым хегъаплъэ. Апхуэдэ щытыкIэ хьэлъэм фIыщэу щыгъуазэщ усакIуэм, тхакIуэм и къуэш, илъэс куэдкIэ егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилэжьа Барэсбий.

-Къурмэн и творчествэр зэгъэуIуауэ зэрамыгъуэтым зэкъым сызэрырихьэлIар, цIыхум сащыхыхьэм дежи а лъэпощхьэ¬пом куэдрэ тепсэлъыхьхэт. Абы дыщыгъуазэу, Iуэхур зытетыр къыдгурыIуэкIэ, адыгэбзэр, литературэр зи IэщIагъэ, абы ирилажьэ, зыфIэгъэщIэгъуэн, дихьэх дэтхэнэ¬ми и тегъэщIапIэ наIуэу, илъэс бжыгъэкIэ дгъэхьэзыра, дызэлэжьа Iуэхушхуэщ нобэ ди пащхьэ илъ тхылъ телъыджащэхэр.
Дыгъужь Къурмэн къызэралъхурэ илъэс 80 щрикъунум ипкъ иту, мы Iуэху дахэр едгъэхъулIауэ аращ.

ЦIыху куэдым я гуащIэ хэлъщ мы лэжьыгъэр дунейм къызэрытехьам. Илъэс бжыгъэкIэ дгъэхьэзыра Iуэхур къытхуэзыгъэпсынщIа дэтхэнэми фIыщIэ яхудощI. Аращи, ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ, псэм и шхыныгъуэу, тегъэщIапIэу, къару хэкIыпIэу Къурмэн къытхуигъэна творческэ лэжьыгъэ иныр фи пащхьэ итлъхьащи, псоми хъер тхуэхъуну дывохъуэхъу! Мы IуэхуфIыр къыдэзыгъэхъулIа Тхьэм долъэIу мы мылъкушхуэр дэтхэнэ гу къабзэми и гъащIэ гъусэ-гъуэгуэгъу хуищIы¬ну, – къыддогуашэ Дыгъужь Барэсбий.

ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, Къурмэн и псэм къыщIикъузыкIа ткIуэпсхэр томихым ихуащ.

Япэ томым къыщыхьащ балигъхэм яхуэгъэза усэхэр адыгэбзэкIэ; сабийхэм пап¬щIэ усэхэр урысыбзэкIэ; зэридзэкIа усэхэр, рассказхэр, новеллэхэр. Лъэпкъыбзэм телажьэхэм, тхылъеджэхэм гугъуехьыншэу зыхуейр тхылъым деж къыщагъуэтыну гъэпсащ. Хэзыгъэгъуазэ псалъэхэри щIыгъужщ.

ЕтIуанэ томым ихуащ «ТехьэпщIэ»по¬вестыр, «Бжьыхьэ псыдзэ»романыр, рас¬сказхэр, новеллэхэр, журналистхэм я тхыгъэхэр, сабийхэм яхуэгъэза хъыбархэр. ЖыпIэнурамэ, а тхыгъэхэр темэ, жанр щхьэхуэкIэ къызэщIэубыдауэ тхылъым итщ.
Ещанэ томым щивгъуэтэнущ «ЩIымахуэ лэгъупыкъу» романыр, е 19-нэ лIыщIыгъуэм и кIэм, е 20-нэ лIыщIыгъуэм ипэм къызэщIиубыда, адыгэ лъэпкъым и тхыдэм теухуа Iуэхугъуэр. Мы романым рецензэ бэлыхь хуитхауэ щытащ пщIэшхуэ зыхуэтщI еджагъэшхуэ, щIэныгъэхэм я доктор Бэчыжь Лейла.

ЕплIанэ томым ихуащ урысыбзэкIэ зэдзэкIа Къурмэн и прозэ тхыгъэшхуэр – «Осенний поток» романыр, «Подарок», «Сгоревшая свадьба» повестхэр, новеллэхэр.
Къапщтэмэ, библиотекэм и лэжьакIуэхэм, егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм сэбэп яхуэхъунущ усакIуэм, тхакIуэм и творчествэм теухуауэ щIэныгъэлIхэм, литературоведхэм я гупсысэ куухэр къыздэхьа мы методическэ лэжьыгъэфIыр.
Етхуанэ томым ихуащ абхъаз лъэпкъым и тхакIуэшхуэ Багърат Шинкубэ и «Последний из ушедших» романыр. Тхыгъэм и оригиналым емыфэгъуэкIыу, зытепсэлъыхьыр псэрэ гукIэ зыхозыгъащIэ, «ИкIыжахэм я иужьрей» зыфIища романыр Къурмэн адыгэбзэкIэ дахащэу зэридзэкIащ.

Еханэ томым деж къыщызэщIэубыдащ усакIуэхэм, тхакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм, журналистхэм, къинэмыщIахэм Къурмэн хужаIахэр, фэеплъ усэхэр, письмохэр, Дыгъужьым и гъащIэм ущызыгъэгъуазэ сурэтхэр…

Уасэншэ щIэин лъапIэщ Дыгъужь Къурмэн и творчествэр щызэхуэхьэсыжауэ, теплъэ дахэ зиIэу ди пащхьэ къихьа тхылъ купщIафIэхэр. Ар адыгэ лъэпкъ щэнхабзэр хъумэнымкIэ хэлъхьэныгъэшхуэщ, дызэрыинщ, дызыгъэбжьыфIэщ. Тхылъым хуэгъэзауэ упщIэ зиIэхэр 8-909-499-99-02 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Абидокъуэ (Щохъужь) Люсанэ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz