Гум Къинахэр

0
1073

Армэ Iуэхукъым!

Нанэм и дэж лъагъунлъагъу къэкIуа щIалэр, я малъхъэм и ныбжьэгъут.
Нанэр, я хьэщIэм щIоупIщIэ:
-Сыт фыхуэдэ тIасэ; зэркъуажэу?
-Уэлэй дыфIым, дхъарзынэм, ауэ… (Бзэджагъэ зи гу къэкIа щIалэм, псалъэр зэпэш.) ауэ фи малъхьэр, тIэкIу гъайшэуэ сыкъыдэкIащ.
-ЛIо илажьэр, сыт зыдигъуэр?
-Мо губгъэм и мыхьэуэ есам, «Сехынщи мэкъу – мэшым сахэплъэнщ» жиIэуэ щежьэм, ищхьэм дыгъэ хэхьэ, сытми, хэпсэлъыхь хъуа мыгъуэм!
Нанэм, къыгурыIуат хьэщIэм и бзэджагъэри, зыкIей зэфIимыгъэщIыуэ,
-Армэ Iуэхукъым. Ар зэрыкъуажэуэ фихьэлщ; а хэпсэлъыхыр! жэри ежьэжащ.

Дауэ блэдгъэцIэфта!

ЛIы гуп, жыг щIагъым уэршэру щIэст. Зы щIалэ гуэрэ, зыфIэлэлурэ, къабгъэдэхьэри, ерагъу сэлам тIэку къарихас.
ЛIы гупым яхэс зыр, щIалэм щIэупIщIэ къыщIэупIщIэурэ, зи малъхъэр къыщищIэм:
– Iэхъу! ГъэщIэгъуэндыдэм!
Мыр, дауэ, малъхъэ тхуэмыхъуарэ? Уэлей мыхуэдэр, блэдымыгъэцIэфт!

КъэзыIуэтэжар: Къэрэщей ФаIикъщ, Узун-Яйлэ – Астемырей Къуажэм щыщщ. Илс.69 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz